Romans 7

God ma Gogɨm pɨlke Bꞌɨtraram

Kor nany dɨde yɨngganwar! Kon nitindenyɨn towanɨm ma yepim re God ma gog yɨt wumɨr wekeny. Ke wɨn wumɨr aindam da ɨtemb God ma gog yɨtɨt rɨgand wɨp iyeny ra tina wɨmena yɨrkokar ngɨrpu wa e? Sɨ kon yɨpa wɨngata yɨt e nitindenyɨn. Yɨpa leo kɨma kongga re gog ke ti leom pɨlɨnd ɨjobɨki o wɨbɨm ti leo ma wɨmena yɨrkokar ngɨrpu wa. Ajɨ ra ti leo uj tainy, ton kemb bꞌɨtrar onggɨt gogɨm pɨlke rɨnto re ti leom pɨlɨnd ɨjobɨki wɨbɨm. Sɨ onggɨt paemb ra ɨtomb jɨ leo kɨma konggamna leo yilo ɨbɨm, ɨ onggɨt konggat bꞌenga rɨga kwa okas ti leom, sɨ komkesa rɨgap tin bꞌogla togenai da ɨtomb re gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle kongga o. Ajɨ ra ti leo uj tainy, ton kemb bꞌɨtrari o wɨbɨm onggɨt ɨjobɨki gogɨm pɨlke. Sɨ rada ton bꞌenga rɨga kwa okas ti leom, sɨ ɨtomb re ma gigɨr dɨde yɨgyɨg bꞌiyena mɨle kongga o. Kor nany dɨde yɨngganwar! Wɨda kwa odede yɨpa wɨp nya kena uj aukɨtondam yɨpand Kerisomna uj kɨma. Sɨ wɨn ɨngkenaemb God ma gogɨm pɨlke bꞌɨtrarkɨtondam wanɨm yɨpand awowɨm onggɨt bꞌenga Rɨga kɨma yet re uj ke utnyitonj, nokɨm da ɨdenatemb men kɨp kɨma taukindam Godɨnd ewangayam. Mop nokɨp men re naskand gɨm ke gowukoi rɨga na wekenond, ɨ gog yɨtɨt negɨr mɨlemna singi pɨta wa apekeneninonj. Ɨ ket onggɨt negɨr mɨlemna singit meraina kɨpear engaeneninonj. Sɨ ɨngkenaemb men uj awowɨm kɨp amnɨkentondam. Ajɨ yu men bꞌɨtrarki im wekenyɨn onggɨt gog yɨtɨm pɨlke, nokɨp men kea onggɨt gogɨmna ɨjobɨki kɨma uj aukɨtondam. Sɨ onggɨt paemb men Godɨnd yewangaenenyu Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna sisɨl nya ke, ajɨ ma kesam ɨrɨki gog yɨtɨmna nya kae.

God ma Gog dɨde Negɨr Mɨle

Sɨ men rɨdede im ket nitinjindam? Rɨngma, rɨka God ma gog negɨr mɨle e? Nayɨ, ma ɨja e. Rako maka God ma gogɨt nouyaeniny, ma rako kon wumɨr na nɨbnyɨn nangga e negɨr mɨle. Odedemb da rako God ma gog maka yindeny da “Goro nonygor,” ma rako kon wumɨr na nɨbnyɨn nangga e nonygor. Ajɨ onggɨt God ma bꞌingawa yɨtte nomneny da “Goro nonygor,” ɨ ɨngkaemb ket negɨr mɨlet gangga yokateny dɨde komkesa nonygor mɨle kor pɨlɨnd urneniny. Onggɨt paemb ra gog yɨt maka ra tekeny, negɨr mɨle ma rɨrɨr e wɨko omnɨkam. Sɨ re kon gog yɨt wumɨr kesa nɨbnond, kon gɨm ke yilo na nɨbnond. Ajɨ re God ma bꞌingawa yɨt kor pɨlwa ikonj, sɨ onggɨt bꞌingawa yɨtɨt nouyaenonj negɨr mɨle gatab kor garɨnd, sɨ kon ket uj yokatond. 10 Ɨ kon ɨja na pop nony awond da “God ma bꞌingawa yɨtɨt yɨrkokar e nitiyau,” ajɨ kon yodarond ɨtemb God ma bꞌingawa yɨt re kornɨm uj mana. 11 Mop nokɨp re ɨtemb God ma bꞌingawa yɨtɨt wumɨr nomnenonj, ɨ ɨngkenaemb ket negɨr mɨlet gangga yokatenonj dɨde ket rabem nomnenonj, sɨ onggɨt bꞌingawa yɨtɨt ujɨm nomnonj. 12 Sɨ onggɨt paemb gog yɨt re yɨnayɨna e. Ɨ God ma bꞌingawa yɨt re kwa yɨnayɨna e, ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog e, ɨ dɨde bꞌogɨljog e.

13 Sɨ rɨngma, rɨka ɨtemb bꞌogɨljog gasa aukonj kornɨm uj mana? Ma ɨja e! Ajɨ onggɨt bꞌogɨljog gasat kea ken ujɨm nomnonj, sɨ ɨngkenaemb ket kon yongwatond da nangga e negɨr mɨle. Ɨ onggɨt bꞌingawa yɨtɨt wumɨr nomnonj da koina mɨle re uj mim. Nokɨm da ɨdenat kon bꞌobogɨl bꞌatɨngwatenyɨn da ɨtemb koina mɨle re ongwata kesa ukoijog negɨr mɨle im.

Bꞌogɨl Mɨle Omnɨkam Gar Bebɨg

14 Mop nokɨp men wumɨr im da gog yɨt re wɨngawɨnga gasa e ajɨ kon re gɨm ke gowukoi rɨga en, sɨ onggɨt negɨr mɨlet nokatonj re tina wɨko rɨga wɨmena mana. 15 Kon ma ɨta angwateninyɨn nangga im re kon amnɨkeninyɨn. Mop nokɨp kon ma opima amnɨkeninyɨn bꞌogɨl gasa rɨnsim re kon singi en omnɨkam, ajɨ kon opima amnɨkeninyɨn negɨr gasa rɨnsim re kon ma singi en omnɨkam. 16 Rada kon tamnɨkeninyɨn nangga im re kon ma singi en omnɨkam, sɨ kon ket ɨmjasɨn da gog yɨt re bꞌogɨljog e. 17 Sɨ opimemb negɨr gasa ma kolenggyam im amnɨkeninyɨn, ajɨ negɨr mɨlete rɨnte re kor pɨlɨnd wɨmena yikeny. 18 Mop nokɨp kon wumɨr en da awɨr e kwa nangga bꞌogɨljog gasa e yɨbɨm kor pɨlɨnd, de koina gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlɨnd. Mop nokɨp kor ɨta singi onggɨtyam bꞌogɨljog gasa omnɨkam, ajɨ omnɨka awɨr e kwa yɨbɨm kor pɨlɨnd. 19 Nokɨp kon ma opima amnɨkeninyɨn opimemb bꞌogɨljog gasa rɨnsim re kon singi en omnɨkam, ajɨ kon opima amnɨkeninyɨn opimemb negɨr gasa rɨnsim re kon ma singi en omnɨkam. 20 Ajɨ rada kon opima amnɨkeninyɨn nangga im re kon ma singi en omnɨkam, sɨ onggɨtyam gasa ma kolenggyam im amnɨkeninyɨn, ajɨ negɨr mɨlete rɨnte re kor pɨlɨnd wɨmena yikeny. 21 Sɨ kon ɨtaemb jɨ yɨr yongenenyɨn yɨpa gog, ɨt re da kor pɨlɨnd ɨta bꞌogɨljog gasa omnɨka singi yɨbɨm, ajɨ daka negɨr gasa omnɨka singi ɨndama toda kwa yɨbɨm kor pɨlɨnd. 22 Nokɨp kon koina kukɨp rɨgam pɨlke ukoi sam e yomnɨkenenyɨn God ma gog yɨmta undokam. 23 Ajɨ kon kwa yɨr yongenenyɨn yɨpa bꞌenga gog rɨnte re koina gɨm ke kɨpearɨnd yɨbɨm, dɨde ipowa yiyeny koina kukɨp ke nony menamenamna gog, ɨ dɨde tontemb nugongateny dɨde niyeny negɨr mɨle omnɨka ma gog wɨngɨr wa rɨnte re yɨbɨm koina gɨm ke kɨpearɨnd. 24 O! Kon ma sobijog gar bebɨg kɨma rɨga en! Koina gɨm ke jɨwɨt ita wɨnɨnd negɨr mɨle amnɨkeneniny, ɨ onggɨtyam ɨsma re uj e. Sɨ yete ken onggɨtyam uj ke nɨtɨtrɨngenj? 25 Ajɨ Godɨm pɨlwa sɨteket, nokɨp mera Yonggyam Yesu Keriso kea ken nɨtrɨngendonj onggɨt negɨr mɨlemna gogɨm pɨlke. Sɨ onggɨt paemb kon kolenggyam kukɨp ke re God ma gog wɨko omnɨka rɨga en, ajɨ gɨm ke gowukoi rɨga re negɨr mɨlemna gog wɨko omnɨka rɨga en.

Copyright information for `GDR