Romans 8

Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke Yɨrkokar

Sɨ onggɨt paemb da makwa ɨta yɨpa negɨr ma bꞌɨsagɨka onggɨt rɨga wa pɨlɨnd yepim re gar ke utkunda ke Keriso Yesum pɨlɨnd wekeny. Mop nokɨp yet ra man Yesu Kerisond gar ke utkunda ke okasɨt, Yɨnayɨna Wɨngawɨngat kea yɨrkokar mokau. Sɨ onggɨt Tina gogɨt Keriso Yesu map men mɨtraronj negɨr mɨle dɨde ujɨmna gogɨm pɨlke. Mop nokɨp gog yɨtɨt ma rɨrɨr e yɨrkokar okawam, nokɨp gɨm ke gowukoi rɨga re danda kesa e kupka gog yɨt yɨmta undokam. Sɨ God negɨr mɨle awɨr omnɨkam yɨtmɨkitonj Tinajog Bꞌɨga yɨpa wɨp odede ɨt re negɨr mɨle kɨma gɨm ke gowukoi rɨga re dɨde. Ɨ God ket rɨgaina negɨr mɨle map negɨr ma bꞌɨsagɨka yomnɨkonj onggɨt Tina Bꞌɨga ma jɨwɨnd. Nokɨm da ɨdenat negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle rɨnsim re gog yɨtɨt nerkeniny omnɨkam, rɨrɨrkɨp taukanj mera pɨlɨnd yepim re men maka wɨmena wuwenyɨn gɨm ke gowukoi rɨgaina singi rɨrɨrɨnd ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi rɨrɨrɨnd. Mop nokɨp rɨga yepim re towaina gɨm ke gowukoi rɨgaina mɨle singind wɨmena wuweny, ton nony menamena amnɨkenenanj re towaina gɨm ke gowukoi rɨgamna gasa mim, ajɨ rɨga yepim re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singind wɨmena wuweny, ton nony menamena amnɨkenenanj re Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna gasa mim. Nokɨp gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlke nony menamenat rɨga wɨp teyeniny ra uj waim, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlke nony menamenat rɨga wɨp teyeniny ra yɨrkokar dɨde ngɨmbla wa im. Mop nokɨp gɨm ke gowukoi rɨgam pɨlke nony menamena re Godɨm geja rɨga e. Mop nokɨp onggɨt nony menamena ke rɨga ma opima gog yɨt yɨmta tundokenenanj ɨ kwa daka ton makwa rɨrɨr im yɨmta undokam. Rɨga yepim re gɨm ke gowukoi rɨgamna singind wekeny, ton ma rɨrɨr im Godɨnd sam okawam. Ajɨ ra Godɨmna Wɨngawɨnga wɨmena ikeny waina garɨnd, wɨn ma opima tekenyɨt gɨm ke gowukoi rɨgamna singind, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngamna singi nasim. Yet ra maka Kerisomna Wɨngawɨnga okas, ɨtemb rɨga re ma Tina rɨga e. 10 Ajɨ rada Keriso ɨta wa pɨlɨnd yɨbɨm, waina jɨ ra uj im taukanj negɨr mɨle map, ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨnga re yɨrkokar e wanɨm. Mop nokɨp Kerisomna negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle ɨta yɨbɨm wɨn kɨma. 11 Sɨ God kea Yesund yutnyitonj uj ke dɨde Tina Wɨngawɨnga ɨta yɨbɨm wa pɨlɨnd. Ɨ God yet re Kerisond uj ke yutnyitonj, Ton Tina Wɨngawɨngand yingaeny yɨrkokar ogonam waina ɨtkɨki jɨwɨm yete re wɨmena yikeny wa pɨlɨnd.

12 Kor nany dɨde yɨngganwar! Sɨ onggɨt paemb men goro kwa gɨm ke gowukoi rɨgaina wɨp bꞌamnena rɨrɨrɨnd wɨmena mɨle yɨmta rundokinum, ajɨ bꞌogla Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ma wɨp bꞌamnena nena yɨmta rundokinum. 13 Mop nokɨp ra wɨn gɨm ke gowukoi rɨgaina singind wɨmena tuwenyɨt, wɨn ɨmɨnjog opima uj taukindam. Ajɨ ra wɨn Yɨnayɨna Wɨngawɨngand yɨmta undokya ɨ ɨngkaim wɨn tepoindam gɨm ke gowukoi rɨgamna singi mɨle, sɨ wɨn yilo im tekenyɨt. 14 Mop nokɨp rɨga yepim re Godɨmna Wɨngawɨngat wɨp eyeniny, ton re Godɨmna bꞌɨga im. 15 Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨnga rɨna re God wa akainonj, Ton ma opima wen bꞌusaya wɨko rɨga tamnɨkiny moga okawam, ajɨ Tonɨt wen Godɨmna okati bꞌɨga amninonj. Sɨ men onggɨt Yɨnayɨna Wɨngawɨngam pɨlkaim bꞌokta arara aenenindam da, “Abu! Abu!” 16 Ɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate tilenggyam meraina wɨngawɨnga kɨma yɨpand gɨlgɨl ɨmɨnjog pɨta amneneniny da, “Men re God ma bꞌɨga im.” 17 Ɨ rada men Tina bꞌɨga im autondam, sɨ men re kea Tina owabɨnta rɨga im. Ɨ kwa rada men opima ɨmɨnjog Keriso kɨma yɨpand gɨlgɨl bꞌɨdgotnena akatenindam, nokɨm da ɨdenat men ton kɨma yɨpand gɨlgɨl bꞌogɨl ɨnyomarena yingg teyenindam, sɨ men re Godɨmna owabɨnti rɨga im, ɨ dɨde kwa men re Keriso kɨma yɨpand gɨlgɨl owabɨnti rɨga im.

Warɨm Bꞌogɨl Ɨnyomarena

18 Mop nokɨp kon yɨmjatenyɨn da meraina bꞌɨdgotnena yu gowukoyɨnd re ma rɨrɨr e yɨpa rɨrɨrkɨp omnenam warɨm bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma rɨnsim ra meranɨm pɨta taukanj dem. 19 Ɨ komkesa God ma otobarki gowukoi gasap sam kɨma Godɨnd yɨr yungaenenyi da Tina bꞌɨga opima pɨta wa tapekiny. 20 Mop nokɨp opimemb God ma otobarki gowukoi gasap kea rɨl kesa rɨgaina negɨr mɨle map sake yokato Godɨm pɨlke, ajɨ ɨtemb re ma towainajog singi kena. Ajɨ Godɨt singi yoramitonj towanɨm yɨmta undokam, onggɨt mana da warɨm bꞌogɨl ɨsma okasi dem. 21 Sɨ onggɨt otobarki gowukoi gasap toda kwa opima bꞌɨtɨtraranj dem rɨngkaim re ton ɨtkɨki negɨr nya akatenenanj dɨde taukanj dem de bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma bꞌɨtrarapu wa rokasim ra God ma bꞌɨga tekeny dem. 22 Sɨ men wumɨr im da komkesa God ma otobarki gowukoi gasa bꞌaenenanj dɨde kopa akatenenanj kongga mɨna bꞌujena re dɨde ngɨrpu yu wɨnɨnd. 23 Ajɨ ma Godɨmna onggɨtyam otobarki gowukoi gasa nenapim, ajɨ kwa meda yepim re yokatenenyu Yɨnayɨna Wɨngawɨngand rɨnte re Godɨmna naskajog wurar mera pɨlɨnd. Sɨ meda kwa meralenggyam meraina garɨnd bꞌaena kɨma yɨr yungaukenenyu da men God ma okati bꞌɨga taindam, ɨ men bꞌɨtrarkindam meraina jɨwɨm pɨlke. 24 Mop nokɨp men onggɨt warɨm bꞌogɨl ɨsma kena yɨrkokar yokatonda, ajɨ warɨm bꞌogɨl ɨsma rɨnte re rɨgap yɨr ongong yiyenyi re ma warɨm bꞌogɨl ɨsma e. Yete warɨm bꞌogɨl ɨsma yokateny onggɨt gasam pɨlɨnd rɨnsim re ton yɨr ongong eyeniny? 25 Ajɨ ra men warɨm bꞌogɨl ɨsma okasu nangga e re yɨr ongong kesa yɨbɨm, sɨ men ket yɨr ungauka iyenyu ra musɨk wɨmena kɨma e.

26 Odede yɨpa wɨp nya ke Yɨnayɨna Wɨngawɨngate kwa meraina danda kesa map yɨm nokaeneniny. Mop nokɨp men bꞌogla yɨr topmitenindam ajɨ men ma wumɨr im rɨdede e bꞌobogɨl yɨr opmitenam. Ajɨ Yɨnayɨna Wɨngawɨngate Tilenggyam mera map gar bebɨg yokateny, sɨ Ton ma rɨrɨr e yɨt opurenam onggɨt meraina gatabɨm. Ajɨ Ton yɨr opmiteny Godɨm pɨlwa re gar bebɨg bꞌaena kɨma e. 27 Ɨ God yete re meraina gar yɨr eyeniny, Ton wumɨr e nangga nony menamena im re Yɨnayɨna Wɨngawɨngat amnɨkiny. Mop nokɨp Yɨnayɨna Wɨngawɨngat yɨna rɨga wa mim bꞌɨtena aramiteniny Godɨmna singi rɨrɨrɨnd. 28 Ɨ men wumɨr im da komkesa gasap gɨlgɨl wɨko amnɨkanj re towanɨm bꞌogɨl mim yepim re Godɨnd singi yiyenyi, ɨ yena re God ara emokinonj Tina singind. 29 God naska nata Tina rɨgam get ke wumɨr awonj, ɨ Ton kwa ket ten kea get ke naskand abagenjinonj yɨpa rɨrɨrkɨp Tina Bꞌɨgamna kukɨp pɨla omnɨkam. Sɨ ɨdenat Ton naskajog bꞌɨga tainy jogjog nanyɨngganwar wɨngɨrɨnd. 30 Ɨ rɨga yena re God get ke naskand abagenjinonj, Ton kea ten ara emokinonj. Ɨ rɨga yena re God ara emokinonj, Ton kwa ket towa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ akainonj. Ɨ dɨde rɨga yama na re God negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ akainonj, Ton ket ten bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma amnɨkinonj.

Godɨmna Ɨpendi kesa Singi

31 Sɨ onggɨt paemb da men nangga yɨt im nitinjindam onggɨtyam gatab? Rada God re mera tab nate yɨbɨm, yete rɨrɨr e mera pɨlɨnd geja omnɨkam? 32 God maike Tinajog Bꞌɨga ena yognatonj, ajɨ Ton Tina Bꞌɨga nokainonj komkesa mera mana. Sɨ rɨngma, yet re mera nokainonj Tina Bꞌɨga, ma awɨr e Ton kwa mera komkesa gasa jabajaba wurar ke notgoneniny? 33 Yete rɨrɨr e God ma obagɨki rɨga kot wa taramkiny? Makwa rɨrɨr e, nokɨp Godtemb jɨ Rɨga yete re towa negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ agoniny. 34 Ɨ kwa yete rɨrɨr e towa pɨlɨnd negɨr ma bꞌɨsagɨka omnɨkam? Makwa rɨrɨr e, nokɨp Keriso Yesu kea uj awonj, ajɨ ma ɨna nena na, ton kwa kea utnyitonj uj ke. Ɨ kwa Godɨmna yɨmjog yɨm tab ke juwai kɨma pɨpmet nate yɨbɨm, dɨde kwa bꞌɨtena yoramiteny meranɨm. 35 Yete rɨrɨr e men wetaweta notɨniny Kerisomna singim pɨlke? Sɨ rɨrɨr e bebɨg kɨma bꞌɨdgotnenat, o kopa kɨma bꞌangkɨndat, o rɨgam pɨlke bebɨg dɨde bꞌɨsadrena mɨlet, o owoupat, o wɨ kesat, o moga kɨma negɨr gasat, o geja omnɨkam girit? 36 Ɨja emb jɨ yɨna peband ɨrɨki yɨbɨm da,

“Sɨn mor map uj mim nipouranj onggɨt kupka bibɨrɨnd,
ɨ sɨn pɨtapɨta nomnenanj da wɨn re ɨja im opi re ongandam mamoi re dɨde.”
37 Ajɨ Keriso men singi niyeniny, sɨ onggɨt Tina singi danda kaim men onggɨtyam komkesa bebɨg mɨle wɨngɨrɨnd kupkakupka gou wa amnenindam. 38 Mop nokɨp kon kupkakupka ɨmɨnjog ke wumɨr yokatenyɨn da ujɨt ma rɨrɨr e, ɨ yilot ma rɨrɨr e, ɨ anerup ma rɨrɨr im, ɨ ukoi wɨp iyoi rɨgap ma rɨrɨr im, ɨ yunɨm mɨlep ma rɨrɨr im, ɨ warɨm mɨlep ma rɨrɨr im, ɨ danda kɨma gasap ma rɨrɨr im, 39 ɨ gasa rɨnsim re wekeny gowukoi pumb wa ma rɨrɨr im, ɨ gasa rɨnsim re wekeny gowukoi gou bora wa ma rɨrɨr im, ɨ dɨde kwa nanggamog im re Godɨmna otobarki gasa, ton ma rɨrɨr im men wetaweta notɨnkanj Godɨmna singim pɨlke rɨnte re yɨbɨm mera Yonggyam Keriso Yesum pɨlɨnd.

Copyright information for `GDR