Romans 9

God ma Obagɨki Rɨga Israel

Ɨ Kon ɨmɨnjog yɨtkak nitindenyɨn rɨnte re Kerisom pɨlɨnd yɨbɨm, ɨ kon ma bꞌanygɨnenyɨn. Koina kukɨp ke nonykokɨt yɨr ungatena eyeniny yɨpand gɨlgɨl Yɨnayɨna Wɨngawɨnga kɨma da, “Kon ma sobijog gar bebɨg en dɨde koina garɨnd ɨta gar kopa bꞌaikɨndeneny.” Mop nokɨp kon ɨmɨnjog singi en da kon kolenggyam sake okasɨn dɨde Kerisom pɨlke tewaikisɨn ɨngkek ket rako kon yɨm takainyɨn koina nany dɨde yɨngganwar towanɨm yɨrkokar okatam yepim re koina kus ke gu rɨga. Ton opimemb re Israel rɨga im. God ten abagenjinonj odede yɨt kɨma da, “Wɨn re Koina okati bꞌɨga im,” ɨ Tina bꞌogɨl ɨnyomarena akainonj, ɨ Tina outɨnti tɨrɨr omnijog yɨt akainonj, ɨ Tina gog yɨt akainonj, ɨ Tin ewangayam mɨle auyaeninonj, ɨ ket Tina tɨrɨr omni yɨt agoninonj. Ɨ kwa dadwar yena re otomapu ke God abagɨkinonj yɨrkokar okawam re towa mim. Ɨ kwa Keriso

re Israel rɨga waina kus kena ukendonj, ɨ Ton re God e dɨde komkesa gasa re Ti wɨra nasim wekeny. Sɨ esourena yebɨm ngɨrpu kesa Ti pɨlwa, ɨmɨnjog!

Rɨga ma rɨrɨr e odede indeny da God ma onggɨtyam yɨtkak makwa rɨrɨrkɨp awonj. Mop nokɨp rɨga yepim re Israel kus ke ukukto, sɨ ma ton komkesa ɨmɨnjog Israel rɨga im. Ɨ kwa Abraamɨmna kus ke bꞌɨgawar re ma ton komkesa tina bꞌɨga im, ajɨ God Abraamɨnd yomnonj da, “Isakɨm pɨlke bꞌusmureni bꞌɨga nena im moina kus ke bꞌɨga nyɨ tagenaeranj dem.” Odede ma yindeny da opi re Abraamɨmna kus ke bꞌɨgawar re ma komkesa God ma bꞌɨga im, ajɨ ɨnsim ɨmɨnjog Abraamɨmna bꞌɨga yena re God tɨrɨr omni yɨt kɨma abagenjinonj da, “Ton re Abraamɨmna bꞌɨga im.” Mop nokɨp God kea tɨrɨr omni yɨtkak ke Abraamɨnd yomnonj da, ‘Yɨpa kemag kak ke odede wɨn nate kon kwa tɨtenjɨn dem, ɨ Saram ɨta dem bꞌɨga’ 10 Ma onggɨtyam nena na. Ajɨ re kwa Ribeka yɨpa mera bꞌu Isak kɨma pɨl bꞌasopayonda 11 ɨ re maka damdam bꞌɨga ukendonda dɨde maka yɨpa bꞌogɨl o negɨr mɨle amnɨkinonda, ajɨ God kea Yakobɨnd yobagendonj. Nokɨm da ɨdenat Godɨmna obagenda rɨl ɨbneneny ra ma rɨgaina omnɨki wɨko kae ajɨ Tina ara emokam pɨlkae. 12 Sɨ God ma rɨl ma rɨgaina mɨle omnɨka kaim, ajɨ Godɨm pɨlkaim yete re tina rɨga ara emoka eyeniny. Sɨ Ribekand womnonj da, “Nanyamyamte yɨngganyamɨmna wɨko rɨga tainy dem.” 13 Sɨ ɨja emb jɨ ɨrɨki yɨbɨm da, “Kon Yakobɨnd singi yiyenenond, ajɨ kon Esaund singi kesa na yomnenond.”

14 Sɨ nangga im men nitinjindam? Rɨngma, ɨta Godɨm pɨlɨnd negɨr kɨma kaokao mɨle yɨbɨm? Makwa ɨta! 15 Mop nokɨp Ton Mosem pɨlwa yindeny da, “Kon ɨta kear tin omnenyɨn yena ra Kon singi omnyɨn kear omnenam, ɨ kwa Kon ɨta gar ke kear tin omnenyɨn yena ra Kon singi omnyɨn gar ke kear omnenam.” 16 Sɨ onggɨt paemb da ɨtemb God ma ara bꞌemoka re ma rɨgaina singi kae, ɨ ma rɨgaina bꞌasowa wɨko kae, ajɨ Tina kear kae. 17 Mop nokɨp yɨna pebat Ejipt kantri mopyam king Paraom gatab yisɨpkis da, “Kon onggɨt mop pena mor pɨpmet mokawond, nokɨm da ɨdenat kon koina danda pɨta omnenyɨn moina mɨle omnɨka wɨngɨrɨnd dɨde ɨdenat kwa Koina nyɨ pɨtand auka ikeny dem komkesa gowukoyɨnd.” 18 Sɨ onggɨt paemb God kear e tin omneny yena ra Ton singi kear omnenam, ɨ Ton gar rogɨlkak e tin omnɨk yena ra Ton singi gar rogɨlkak omnɨkam.

Godɨmna Negɨr ma Bꞌɨsagɨka dɨde Kear

19 Sɨ yɨpat yama bꞌogɨl e kor pɨlwa odede bꞌarkita oramis da, “Ra God rɨgaina gar rogɨlkak tamnɨkiny, sɨ nangga pae Ton kwa bꞌinjawa yoramiteny? Nokɨp ra Ton Tina singi oramis, sɨ makwa ɨta yete rɨrɨr tainy Tina singi ogokam.” 20 Ajɨ yetet man jɨ rɨga yete re Godɨm yɨt yengaurenainyɨt? Ɨta yɨpa rɨga ma omnɨki gasat indeny tina omnɨka rɨgam pɨlwa da, “Nangga pena man odede nomnɨkot?” 21 Rɨngma, pam ke gasa omnɨka rɨgam ɨta ti pɨlɨnd seo yɨbɨm ɨt re yɨpaina pam kɨpol ke omnɨkam bꞌogɨl ɨsnawa gasa o mɨnda omnɨkam ɨsnawa kesa gasa? 22 Ɨ God nɨnda rɨga amnɨkinonj re ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka okatena mana dɨde ket negɨr omnɨka mana. Ɨ rada God, Ton ukoijog musɨk wɨmena ikeny towa pɨlwa, nokɨm da ɨdenat Ton Tina ukoi soro kɨma bꞌɨsagɨka pɨta wa omɨny towaina negɨr mɨle gatab dɨde Tina danda tauyainy, sɨ nangga e man mitinjɨt? 23 Ɨ Ton kwa nɨnda rɨga amnɨkinonj kear omnenam dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena okawam. Ɨ rada Ton kwa Tina ukoijog bꞌogɨl ɨnyomarena ouyaenam singi tainy towa pɨlwa, sɨ nangga e man mitinjɨt? 24 Sɨ yepim jɨ opimemb rɨga yena re God ara emokinonj kear omnenam dɨde bꞌogɨl ɨnyomarena okawam? Sɨ opimemb jɨ men rɨga, ma Ju rɨga nena na, ajɨ toda kwa Tina obagɨki kesa rɨga. 25 Sɨ God ɨja emb yindeny bageyam Oseamna peband da,

“Kon opima ara temokinyɨn dem Koina rɨga yepim re Koina obagɨki kesa rɨga,
ɨ dɨde opima Kon Koina singi iyenijog rɨgam nyɨ tagenainyɨn dem yepim re Koina singi iyeni kesa rɨga.”
26 “Ɨ dɨde onggɨt pɨpmetɨnd God yindenonj onggɨt rɨga wa pɨlwa da ‘Wɨn re ma Koina obagɨki rɨga im,’
ajɨ onggɨt yɨpaina pɨpmetɨnd yɨrkokar God opima ten nyɨ tagenainy dem da, ‘Wɨn re Koina bꞌɨga im.’”
27 Isaya toda kwa Israel gatab bꞌokta unena kɨma pɨta amneniny da, “Nangga ma jɨ rada Israel rɨga ogenka kesa im odede opi re sɨpand jimiya re dɨde, ajɨ God ma ɨrari nɨnda komb rɨga nenapim dadal yɨrkokar okasi dem. 28 Yonggyam onggɨt gowukoyɨnd Tina tɨrɨr omni yɨtkak kaim kupkakupka negɨr mɨle rɨga ɨsagɨka teyeniny dem, ajɨ bꞌɨsagɨka wɨn kut e omɨny dem. Sɨ onggɨt paemb ma jog rɨga im ɨrarki tekeny dem.” 29 Ɨ kwa Isaya kea naska nata yindenonj odede yɨpa wɨp yɨtkak da,

“Rako Yonggyam, Dandam Rɨgɨb Rɨga God maka meranɨm nɨnda Abraamɨmna bꞌɨgawar erarinonj,
sɨ men keako aukɨtondam odede yɨpa wɨp Sodom re dɨde,
ɨ kwa men keako aukɨtondam odede yɨpa wɨp Gomora re dɨde.”

Nangga pena Israel Rɨgap maka Yesu Kerisond Yokato?

30 Sɨ men nangga yɨt im nitinjindam? Re God ma obagɨki kesa rɨga yepiya re maka negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ oraka yiyeno, ton kea negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokato. Sɨ ɨtemb negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ re gar ke utkunda ke okati e. 31 Ajɨ Israel rɨga yepiya re gog yɨt ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ oraka yiyeno okatam, ton maike God ma gog yɨtɨm pɨlke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ yokato. 32 Sɨ nangga pena ton maka yokato? Mop nokɨp ton oraka yiyeno re ma gar ke utkunda kena, ajɨ bꞌogɨl mɨle omnɨka kena. Towanɨm yɨpa bꞌuwombenapu motɨr re Yesu Kerisote. Sɨ ton kea osmurkɨto onggɨt bꞌuwombenapu motɨrɨm pɨlɨnd. 33 Ɨ Isaya onggɨt bꞌuwombenapu motɨr gatab yɨrɨkonj odede da,

“Yɨr de, Kon ɨta oramisɨn dem yɨpa bꞌuwombenapu motɨr dɨde sap otendenapu kɨla Siyonɨnd.
Ɨ yet ra Ti pɨlɨnd gar ke utkunda oramis, God ma ɨta tin ɨngarɨm omɨny dem.”
Copyright information for `GDR