Titus 1

Simesime Yɨtkak

Simesime! Kon, Pol re Godɨmna wɨko rɨga en, ɨ Yesu Kerisomna ɨtmɨkitijog rɨga en. Sɨ kon Godɨmna obagɨki rɨga yɨm akaeneninond Yesund gar ke utkunda ke okatam dɨde ten ɨmɨnjog yɨtkak wumɨr amnɨkeneninond bꞌobogɨl Godɨnd ewangayam. Sɨ ɨdenat ton warɨm bꞌogɨl ɨsma okatenyi dadal ngɨrpu kesa yɨrkokar gatab. Ɨ God yete re maka bꞌanygɨneneny, Ton kea bꞌila nata tɨrɨr yomnonj onggɨtyam yɨrkokar okawam gar ke utkunda rɨga wa, re Ton maka gowukoi yotobarkonj. Ɨ re Godɨmna obagendi bꞌogɨl wɨn ikonj, sɨ Ton Tina rɨga engaeninonj onggɨtyam Tina tɨrɨr omni yɨtkak pɨtapɨta omnenam. Ɨ mera yɨrkokar okawayam God keda kwa kea nony nɨjawonj onggɨtyam Tina yɨtkak pɨtapɨta omnenam. Ɨ Tito man re koina pɨtapɨta omneni yɨtkak kena Yesund gar ke utkunda ke yokatot kon re dɨde. Ɨ ɨngkenaemb ket man koina ɨmɨnjog bꞌɨga awot. Sɨ Abu Godɨm pɨlke dɨde mera yɨrkokar okawayam Keriso Yesum pɨlke wurar dɨde ngɨmbla man kɨma!

Elda Obagendam gatab Yɨt

Ɨ kon nok mana men Krete ailan wa mɨrarond, nokɨm da ɨdenat man koina ɨrarki kombkomb wɨko dɨmdɨm tamnɨkinyɨt dɨde tundwasinyɨt, ɨ ɨdenat kwa man elda rɨga tabagɨkinyɨt yɨpayɨpa taun rɨrɨrɨnd odede rɨngma na re kon men mingawond omnɨkam. Sɨ elda rɨga ra bꞌogla da bꞌinjawa kesa rɨga na dɨde yɨpaina nena kongga kɨma bꞌogɨl wɨmena rɨga na yebɨm. Ɨ dɨde tina bꞌɨgawar bꞌogla Yesund gar ke utkunda ke okasi, ajɨ goro wɨp ɨnggrawa kesa dɨde utkunda kesa bꞌɨga waken. Mop nokɨp sosi yɨr ɨpka elda rɨga re Godɨmna met yɨr ɨpkam mopyam wɨko rɨga e. Sɨ ton bꞌogla bꞌinjawa kesa rɨga ɨbɨm, ajɨ goro odede mɨle rɨga yebɨm yete re tina ɨsamki singi nena ke rɨga wɨp amneniny, ɨ yete re wanakana komliu aeny, ɨ yete re ɨk onaikand yikeny, ɨ yete re bꞌipowand yikeny, ɨ dɨde yete re ɨngar kesa nenegɨr nya ke butum mɨle omnɨkand yikeny. Ajɨ ton bꞌogla odede rɨga na ɨbɨm yete re bꞌobogɨl obai omnena rɨga yɨbɨm, ɨ yete re bꞌogɨl mɨle singi iyena rɨga yɨbɨm, ɨ yete re tilenggyam bꞌagoka mɨle rɨga yɨbɨm, ɨ yete re dɨmdɨmjog mɨle rɨga yɨbɨm, ɨ yete re yɨna mɨle kɨma rɨga yɨbɨm, ɨ dɨde kwa yete re tilenggyam bꞌasowa rɨga yɨbɨm. Ɨ kwa ton bꞌogla danda kɨma ɨmɨnjog God ma bage yɨtkakɨm wumɨrjog ɨbɨm dɨde tamorkiny rɨna re bꞌauyaeninonj. Nokɨm da ɨdenat ton rɨrɨrkɨpjog rɨga tainy yet ra ɨmɨnjog dɨmdɨm ouyaena nya ke sosi rɨga tugoiny dɨde kwa pɨtakɨpɨnd tamnɨkiny towaina kaokao yɨtkak yepim re onggɨtyam ɨmɨnjog dɨmdɨm ouyaena nya nenegɨr kana yokatenyi.

Bꞌanygɨnena Ouyaena Rɨga gatab Nonony Yɨtkak

10 Mop nokɨp demb de Krete ailan wa ma yɨpa kɨma utkunda kesa rɨga im wekeny yepim re kɨp kesa nenegɨr yɨt ke rɨga bꞌanygɨnena nya wa wɨp eyenanj. Ɨ ukoijog re onggɨtyam rɨga im yepim re God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle kɨma rɨga bobo wɨngɨrɨnd wekeny.
1:10Opimemb rɨga bobo re Ju rɨga dɨde nɨnda God ma obagɨki kesa rɨga im yepiya re onggɨtyam God ma obagendi tɨrɨr omni mal wugɨm ɨpka mɨle ukoi yomneneno.
11 Sɨ ton opima komkesa bꞌubɨgawar negɨrjog ouyaena wa eyenanj rɨnsim re ma bꞌogɨl im towanɨm ouyaenam. Ɨ ɨngkaimemb ton ten wɨp engka eyenanj gar ke utkunda kesa mɨle wa. Nokɨm da ɨdenat ton ɨngar kesa nenegɨr nya ke nonygor mɨle omnɨkand tuweny. Sɨ onggɨt paemb man bꞌogla danda kɨma yɨt tamneninyɨt towaina tu mumakesa omnɨkam. 12 Ɨ Krete rɨga wɨngɨrɨnd towainajog yɨpa bageyamɨt yindenonj da,

“Krete rɨga re ita wɨnɨnd bꞌanygɨnena opurena rɨga im dɨde wɨp ɨnggrawa kesa tɨbam bꞌangga pɨla rɨga im, ɨ dɨde ton re dɨnderkak owou nena ɨmkura yɨrngɨi rɨga im.”
13 Onggɨtyam tina Krete rɨga gatab yɨr ungata yɨt re ɨmɨnjog e. Sɨ onggɨt mop paemb man bꞌogla ten dɨng kɨma samany ke tamneninyɨt, nokɨm da ɨdenat ton tengkanj bꞌogɨl ɨmɨnjog gar ke utkunda mɨle wa. 14 Ɨ kwa nokɨm da ɨdenat ton maka bꞌatkaenanj Ju rɨga waina kakyɨt bꞌauyaenam, ɨ kwa ɨdenat maka bꞌatkaenanj onggɨtyam rɨgaina bꞌingawa yɨt yɨmta undokam yepim re God ma ɨmɨnjog yɨtkak bꞌɨsaenenanj. 15 Ɨ towanɨm komkesa gasa re kɨlkesa im yepim re wɨngawɨnga ke kɨlkesa wekeny. Ajɨ makwa ɨta yɨpa gasa kɨlkesa yɨbɨm towanɨm yepim re negɨr ɨtkɨkijog garɨnd wekeny dɨde makaya Yesund gar ke utkunda ke yokasi. Nokɨp towaina gar dɨde kukɨp ke nonykok re kea wɨngawɨnga ke negɨrjog omnɨki im wekeny. 16 Ton towalenggyam tugɨm ke bꞌagenairanj da ton wumɨr im God, ajɨ ton towaina omnɨka kae Tin yoenenyi. Sɨ ton re ɨrɨnenapu rɨga im, ɨ utkunda kesa rɨga im, ɨ dɨde makwa rɨrɨrkɨp rɨga im nangga mog bꞌogɨl wɨko omnɨkam.

Copyright information for `GDR