Titus 2

Sosi Rɨga Ouyaena gatab Bꞌugowa Yɨt

Ɨ man bꞌogla ɨna gar ke utkunda rɨga tauyaeneninyɨt yɨtkak rɨnsim re man emjateninyɨt ɨmɨnjog dɨmdɨm ouyaena nya ke. Sɨ man nany rɨga tugoeneninyɨt da ton goro ɨk onaikand tuweny ajɨ towalenggyam bꞌagoka tuweny, ɨ ton bꞌobogɨl nonyɨk bꞌamdena kɨma wɨmena tuweny, ɨ ton kwa bꞌogla towalenggyam bꞌagoka tuweny komkesa gatab ke, ɨ dɨde ton danda kɨma bꞌobogɨl wɨmena tuweny ɨmɨnjog gar ke utkunda kɨma ɨ singi bꞌiyena mɨle kɨma ɨ dɨde mɨmkam wɨmena mɨle kɨma. Ɨ man kwa odede yɨpa wɨp nya ke nany kongga tugoeneninyɨt da ton bꞌogla komkesa mɨlend bꞌitngaenenanj yɨna bꞌamnena kɨma dɨde bꞌɨsnawa kɨma, ɨ ton goro negɨr ugaga yɨt tapurenanj, ɨ goro jogjog ɨkɨp ten wɨp ramnine, ajɨ ton bꞌogla bꞌobogɨl rɨga ouyaena teyenanj. Nokɨm da ɨdenat ton sisɨl kongga tauyaenenanj towa leowar bꞌobogɨl singi iyenam, ɨ towa bꞌɨgawar bꞌobogɨl singi iyenam, ɨ towalenggyam bꞌagokam, ɨ rɨga wa wɨpɨnd bꞌinjawa kesa wɨmenam, ɨ towaina bꞌubɨgawar wɨmenand komkesa wɨko bꞌobogɨl omnɨkam, ɨ bꞌogɨl wurar mɨle omnɨkam, ɨ dɨde bꞌobogɨl towainajog leowar wa pɨlwa bꞌakaenam. Nokɨm da ɨdenat rɨgap Godɨmna yɨtkak maka ɨsadrenyi. Ɨ man kwa odede yɨpa wɨp nya ke sisɨl rɨga tugoeneninyɨt towalenggyam bꞌagokam. Sɨ man bꞌogla molenggyam bꞌogɨl omnɨka mɨle pɨta tamnenawainyɨt sisɨl rɨga wa, ɨ ket towanɨm bꞌogɨl wɨngata rɨga taet. Ɨ moina ouyaena wɨngɨrɨnd, man bꞌogla dɨmdɨm opurena dɨde mɨle tengaeninyɨt, ɨ bꞌobogɨl nonyɨk bꞌamdena kɨma wɨmena metkenyɨt, ɨ ɨmɨnjog dɨmdɨm God ma yɨtkak na tapureninyɨt rɨngkae ra rɨgap makwa ɨta ɨrɨnena mitiyenyi. Nokɨm da ɨdenat yɨt engaurena rɨgap maka nanggamog negɨr yɨt tapurenanj mera gatab, ɨ ɨngkaimemb amaya ton ɨngar bꞌatkatenanj. Ɨ moina sosi wɨngɨrɨnd opima rɨgaina wɨko rɨga. Sɨ man kwa ten tugoeneninyɨt da ton bꞌogla bꞌatkaenenanj towainajog yonggyamwar wa pɨlwa komkesa bꞌingawa wɨngɨrɨnd, ɨ dɨde ton bꞌogla ten bꞌobogɨl gar samɨm tamnenenanj ita wɨnɨnd. Ɨ kwa wɨko rɨga goro towa yonggyamwar waina yɨt ɨwaenena teyenanj, 10 ɨ dɨde ton goro towaina nanggamog gasa na ingai kesa yurowam ke temdanj. Ajɨ wɨko rɨga bꞌogla komkesa gasa ɨmɨnjog gar ke dɨde bꞌogɨl nony menamena ke omnɨka teyenanj, ɨ ɨngkaimemb towaina yonggyamwarɨp yɨr tangenenanj da ton re sowaina ɨmɨnjog nony ɨjai rɨga im. Nokɨm da ɨdenat towaina yonggyamwarɨp bꞌobogɨl kana mera yɨrkokar okawayam Godɨm gatab ouyaena yɨtkak otomanti nony bꞌakatena kɨma okatenyi ita towaina mɨle map.

Gar ke Utkunda Rɨgaina Dɨmdɨm Wɨmena Mɨle

11 Mop nokɨp God Tina wurar pɨta yomnonj re komkesa rɨga wa yɨrkokar okawa mana. 12 Sɨ onggɨt God ma wurarte men yɨt ɨtaya niyeniny, nokɨm da ɨdenat men terarkindam Godɨnd ewangaya kesa mɨle dɨde gowukoi gɨm ke gasa singi iyena mɨle, ɨ dɨde ɨdenat kwa men meralenggyam wɨmena tuwenyɨn bꞌagoka mɨlend ɨ negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨlend ɨ dɨde Godɨnd ewangaya mɨlend yu onggɨt gowukoyɨnd. 13 Ɨ onggɨt mɨle wɨngɨrɨnd men yɨr ungauka yiyenyu re bꞌogɨl omni wɨn e rɨnte re yu men warɨm bꞌogɨl ɨsma yoramitenyu, dɨde rɨnte ra mera ukoyam God dɨde yɨrkokar okawayam Yesu Keriso pɨta tainy dem bꞌogɨl ɨnyomarena kɨma. 14 Sɨ naskand men re negɨrjog mɨle nat wekenond. Ajɨ Yesu Keriso kea Tilenggyam yɨrkokar bꞌakawonj onggɨtyam meraina negɨr mɨle map, ngɨrpu uj awonj wul bꞌagbagɨnd. Nokɨm da ɨdenat Ton onggɨtyam meraina negɨr mɨle ɨrabam mɨra oramis, ɨ ɨngkaemb men nɨtrɨngasiny onggɨtyam komkesa negɨr mɨle wa pɨlke, dɨde ɨdenat men wɨngawɨnga ke kɨlkɨp kesa notɨnkiny Tinajog rɨga omnam ɨ ɨngkaemb men gar sam kɨma kɨnyɨr tainindam nɨnda rɨga wa bꞌogɨl mɨle omnɨkam. 15 Sɨ man bꞌogla onggɨt gatab tauyaeninyɨt ɨ ugowa teyeninyɨt ɨ dɨde samany iyowa teyeninyɨt moina kupka danda ke rɨna re God yoramitonj mornɨm sosi wɨp iyenam. Ɨ ɨngkaemb man ket bꞌogla mornɨm yɨrɨk ɨsaenena mɨle ogoka teyeninyɨt sosi wɨngɨrɨnd, nokɨm da ɨdenat maka yɨpa rɨgat men yɨrɨk ɨsaenena mitiyeny.

Copyright information for `GDR