Titus 3

Bꞌogɨl Mɨle gatab Bꞌugowa Yɨt

Ɨ man sosi rɨga nonony tamneninyɨt da ton bꞌogla bꞌatkaenanj gabmani wɨp omnena rɨga wa pɨlwa dɨde nɨnda nyɨ rɨga wa pɨlwa, ɨ ten yɨt tutkundenanj, ɨ dɨde ton bꞌangonjeni na tekeny komkesa bꞌogɨl wɨko bꞌobogɨl omnɨkam. Ɨ man kwa ten nonony tamneninyɨt da ton goro yɨna yesadrene, ɨ ton goro soro kɨma yɨt bꞌugwatenand tekeny, ajɨ ton bꞌogla nɨnda rɨga wa pɨlwa ngolekak tekeny, ɨ dɨde ton bꞌogla ita wɨnɨnd pɨta tamnenenanj towaina bꞌogɨl musɨk wɨmena mɨle komkesa rɨga wa pɨlwa. Mop nokɨp meda kwa naskand wekenond re korɨrkorɨr rɨga na, ɨ yɨt utkunda kesa rɨga na, ɨ bꞌanygɨnena nya wa wɨp omneni rɨga na. Ɨ kwa men yɨrkokar engaenentondam re bꞌengabenga wɨp gowukoi gɨm ke gasa singi nat dɨde gowukoi bꞌanygɨnena sam mɨle nat. Ɨ kwa men wɨmena wuwenond re nenegɨrjog mɨle nat dɨde nɨnda rɨgaina gasa gatab nony kɨkɨb mɨle nat. Sɨ nɨnda rɨgap men negɨr yɨr ke yɨr nongenento, ɨ meda kwa ten negɨr yɨr ke yɨr angenentondam. Ajɨ re mera yɨrkokar okawayam Godɨmna wurar dɨde rɨgam singi bꞌiyena mɨle pɨta awonj, God mera yɨrkokar nokainonj re ma meraina omnɨki negɨr kesa dɨmdɨmjog mɨle mapena, ajɨ Tina kear rɨrɨr nat. Sɨ God mera yɨrkokar okawayam Yesu Kerisond yingawonj Yɨnayɨna Wɨngawɨnga ukoijog danda kɨma imuram meraina garɨnd. Ɨ re Yɨnayɨna Wɨngawɨnga bꞌimuronj meraina garɨnd, Ton ket men gony neaukinonj wɨngawɨnga ke kɨlkesa omnam, ɨ ɨngkenaemb God men wɨngawɨnga ke nukukinonj Tina bꞌɨgam dɨde ket sisɨl nomnɨkinonj. Sɨ God odede nya kenaemb mera yɨrkokar nokainonj. Nokɨm da ra men Tina wurar ke negɨr kesa dɨmdɨmjog rɨga nyɨ okasu, sɨ ɨdenat men dadal ngɨrpu kesa yɨrkokarɨmna owabɨnta rɨga taindam rɨnte re men yɨr ungawa yiyenyu warɨm bꞌogɨl ɨsma okatam.

Sɨ onggɨtyam yɨtkak re nony ɨjawa kɨma yɨtkak im. Ɨ kon singi en da man bꞌobogɨl ɨmjatena kɨma ouyaena teyeninyɨt onggɨt yɨtkak gatab. Nokɨm da ra Godɨm gar ke utkunda rɨgap bꞌogɨl wɨko omnɨka teyenanj, sɨ ɨdenat ton naska bꞌobogɨl kana nony menamena omnɨka teyenanj rɨdede im onggɨtyam bꞌogɨl wɨko tamnɨkanj. Ɨ opimemb yɨt re otomantijog im, sɨ ra man onggɨt yɨt ke rɨga tauyaeninyɨt, onggɨt yɨtpim rɨga yɨm okawa teyenanj danda kɨma onyitam. Ajɨ man bꞌogla odede mɨle tewaikeninyɨt, opi re korɨrkorɨr yɨt bꞌɨpatena mɨle, ɨ kakyɨt usenena mɨle, ɨ soro kɨma yɨt bꞌugwatena mɨle, ɨ gog yɨt emorka map yɨt bꞌugwatena mɨle. Mop nokɨp rɨgap ma opima bꞌogɨl okasi onggɨt mɨle wa pɨlke, ajɨ kɨp kesa negɨr mɨle wa im bꞌɨtgarkanj. 10 Ɨ yet ra bꞌanygɨnena ouyaena ke sosi rɨga ɨkalka teyeniny, man bꞌogla onggɨt rɨgand nonony omnenyɨt yɨpapyam o nɨmogpyam. Ɨ ra ton maka men yɨt mutkunj, man bꞌogla tin ewaikisɨt sosi wɨko ke dɨde goro ton kɨma bꞌitɨnkenyɨt. 11 Ɨ man wumɨr et da odede rɨgap kea kak yɨawo Godɨmna ɨmɨnjog yɨtkak dɨde ket negɨr mɨle im omnɨka eyenanj. Sɨ onggɨtyam towainajog omnɨki mɨle wa pɨlke ton opima negɨr ma bꞌɨsagɨka okatena yiyenyi.

Undwatapu Yɨtkak

12 Ɨ kon ɨta ɨtmɨkisɨn Artemand o Tikikond mor pɨlwa. Sɨ ra ton ik mor pɨlwa, man wanakana metket kor pɨlwa de Nikopoli taun wa. Nokɨp kon kea yɨsamkond demb de gɨbɨl wɨn owamam. 13 Ɨ man moina danda rɨrɨrɨnd bꞌobogɨl gasa temnɨket Jena yete re gabmani gog ke ɨrmeka rɨga yɨbɨm dɨde Apolo towaina menonɨm. Nokɨm da ɨdenat ton maka bꞌatrakya nanggamog ingaena gasam. 14 Sɨ onggɨtyam moina bꞌogɨl omnɨka mɨle kaim meraina gar ke utkunda rɨgap todaka bꞌauyaena okatenyi bꞌogɨl mɨle omnɨka nya, ɨ ɨdenat ton ket kɨnyɨr aena tuweny ten yɨm okaenam yepim re ingaena gasa bꞌarakand wekeny. Nokɨm da ɨdenat maka towaina gar ke utkunda wɨmena mɨle kɨp kesa taukanj.

15 Sɨ komkesa rɨga yepim re kon kɨma wekeny men madaemb yɨt momnenyi. Sɨ man gar ke utkunda rɨga wɨdaemb yɨt tamninyɨt yepim re de sɨn singi niyenenanj. Godɨmna wurar komkesa wɨn kɨma!

Copyright information for `GDR