1 John 4

Dahat na walar diet ing diet tange bia no tanuo ta God i hinawase diet tari linge.

Ira bilai na hinsakagu ta Krais, a haleng ira tangesot harabota diet te haan harbasia tano ula hanuo. Io kaik, waak muat nurnur ta ira tunotuno bakut ing diet tange bia no Tanuo ta God i hinawase diet tari linge. Iesen muat na walar diet wara nunure bia God i tar ra nianga ta diet bia taie. Ma i tale muat bia muat na nes kilam baak no Tanuo ta God narako ta tiga tunotuno ta ira uno nianga. Sige tikai i nurnur bia Jisas Krais ga hanuat ukai ma ing bia ga hanuat a tunotuno ie, ma i hinawas palai huo, io, muat na nunure bia no Tanuo meram ho God i kis tana. Iesen sige tikai i harus ise Jisas huo, io, no Tanuo meram ho God pai kis tana. Taie. I hatur kawase mon no tanuo tano suk ane Krais. Muat ga hadade bia ira suk i Krais na hanuat. Ma tutun, kaiken um diet te hanuat taar kai ra ula hanuo.

Ira natigu gar ta Krais, muat gar ta God ma muat te bul hasur kaike ra mangana tunotuno tika ma ira udiet harausur kanong iakano nong i kis ta muat i tamat ta Sataan nong i kis tano ula hanuo. Diet gar tano ula hanuo, io kaik, diet ianga mekai ra ula hanuo ma no ula hanuo i taram diet. Dahat gar ta God ma sige tikai i nunure tar God na taram dahat. Iesen sige tiga nong pai gar ta God pa na taram dahat. Hoken ing dahat na nes kilam ira tunotuno ing no Tanuo ta ira tutun ta God i kis ta diet, ma diet ing diet hatur kawase ra tanuo na harabota.

Dahat na marse hargilasane dahat kanong God ga luena marse dahat.

Ira bilai na hinsakagu ta Krais, i tahut bia dahat na marse hargilasane dahat kanong no magingin wara tar harmarsai, aie meram ho God. Ma sige tikai i tar harmarsai, a nati God ie ma i nunure tar God. Sige tikai pai tar ra harmarsai, pai nunure God kanong ira tintalen bakut ta God, a tintalen na harmarsai ma ra sinisip ukai ho dahat. Ma God ga hamines no uno harmarsai ma no uno sinisip uta dahat hoken: ga tule se no uno halhaliana bulukasa ukai tano ula hanuo wara halhalon dahat. 10 Ma a mangana linge sa iakan ra magingin na harmarsai tika ma ra sinisip? No suruno pai hoken, bia dahat te sip God. Taie. Iesen no suruno bia God ga sip dahat gaam marse dahat, ma ga tule se no Natine, a hartabar ie uta ira udahat magingin sakena wara hauhau no ngalngaluan gar ta God. 11 Ira hinsakagu ta Krais, ing bia God ga marse dahat huo, io, i takodas bia dahat, dahat na marse hargilasane dahat. 12 Taie ta tiga nong pa gale nes God. Taie. Sen bia ing dahat marse hargilasane dahat, io, God i la kis taar ta dahat ma no mangana harmarsai gar ta God i te duk narako ta dahat.

13 Dahat nunure bia dahat la kis taar tana ma aie i la kis taar ta dahat hoken, kanong i te tar no Tanuana ta dahat. 14 Ma Mama ga tule no Natine ukai bia aie no ut na Halon tano ula hanuo. Het gate nes iakan ma het hatutun ie ma ira numehet hinhinawas ta muat. 15 Sige tikai i haut bia Jisas aie no Nati God, io, God i la kis taar tana ma aie i la kis taar ta God. 16 Ma dahat te kilingane no harmarsai ma no sinisip gar ta God uta dahat ma dahat nuruan iakano uno harmarsai ma no uno sinisip tupas dahat.

Ira tintalen bakut ta God, a tintalen na harmarsai tika ma ra sinisip ukai ho dahat. Ma sige tikai i la kis taar ta iakano mangana nilon i la kis taar ta God ma God i la kis taar tana.
17 Io, dahat na kis na balaraan tano bung na harkurai kanong dahat hoing Krais kai ra ula hanuo. Ma ing bia dahat na kis na balaraan huo i hamines bia i manga marse hasakitne dahat ma dahat manga sip hasakitne ie. 18 Ing dahat sip ie huo, ma aie mah i sip dahat, pai tale bia dahat na burut. Taie. Ing dahat sip tun at ie ma aie i sip tun dahat, iakano magingin i la kapkap se no bunurut. Io kaik, ing bia tikai i burut, iakan ra magingin na sinisip pai duk taar tana kanong no bunurut i kis tika ma ra harpidanau. 19 Io, dahat sip um ie kanong aie ga luena sip dahat. Ma dahat marse ira mes kanong aie ga luena marse dahat. 20 Ma ing bia tikai na tange bia, “Iau sip God,” sen bia i malentakuane no hinsakana ta Krais, io, a ut na harabota ie. Ma i nanaas bia a tutun iakan kanong sige tikai pai marse ira mes na matanaiabar gar ta God ing i te nes tar diet, io, pai tale bia na sip God nong pai le nes ie tiga pakaan. 21 Ma dahat hatur kawase iakan ra harkurai mekaia ho ie, bia sige tikai i sip God na marse mah no hinsakana ta Krais.

Copyright information for `GFK