1 Timothy 5

Timoti na pir ira matanaiabar na lotu hoing bia diet ira hinsakana.

Waak u ngaluane tiga nongtamat ta tiga nironga. Iesen pir mon ie hoing bia am sus ie, ma ira marawaan hoing bia a tasim diet. Nu pir ira parana hoing no pawasim. Ma ira pokona hahin ma ira bulahin nu pir diet ma ra gamgamatien na magingin hoira hainim.

Ira makosa tutun sen mon no lotu na balaure.

Nu ru ira makosa na hahin ing diet makosa tutun. Iesen bia tiga makosa a mon natine bia a mon tubuno, io, i tahut bia kaike ra tubuno ma ira natine diet na luena gil baak ira udiet bilai na magingin nalamin ta ira udiet hatatamaan at. I tahut bia diet na balu ra harharahut ta ira adiet sus ma pawasi diet huo. Ma diet na gil huo kanong iakan ra mangana magingin na haguama God. No makosa tutun nong aie sen, taie tiga nong wara balbalaurei, io, iakano makosa i te kis nanaho ma ra nurnuruan ta God ma i sasaring hatika ta ira kaba bungbung, ra kasakes ma ra bung mah bia God na harahut ie ta ira uno sunupi. Ma sen bia tiga makosa i sip bia na haguama mon no palatamaine, io, a tutun bia i lon taar baak iesen i te maat. Io, nu tange hadadas ta ken ra linge mah ta ira matanaiabar na lotu bia diet na taram, kaik tikai pa na tale bia na kilam diet bia a mon nironga ta diet. Ma sen bia tikai pa na balaure no uno hatatamaan at ma ira hinsakana mah, io, i te haan talur ira tutun ta God nong dahat nurnur ine. Ma i manga sakena ta diet ing diet pai nurnur.

I tahut bia da bul halaka tiga makosa ta diet ira kaba makosa tutun ing bia a mangana makosa hoken: bia a liman ma tikai na sangahul na tinahon ira uno ma bia i te sakit mah, bia tikai mon no uno tunaan, bia ira matanaiabar diet nunure bia i te gil ira bilai na harharahut, bia gate halon bulu, bia i te bale leh ira wasire, bia i te gis kaki diet ira matanaiabar gar ta God, bia te harahut diet ing diet mon tinirih, ma bia te gil bakut ira halengin na mangana bilai na harharahut.

11 Iesen waak u bul halaka ira makosa ing pai tamat ira udiet tinahon baak. Warah, kanong ing diet kilingane ira mangana sinisip ta ira palatamai diet, diet pai manga lilik ta Krais, ma diet sip bia diet na tola baal. 12 Ma bia diet gil huo diet tur ra harkurai kanong diet te kutus ira udiet luena kukubus ta Krais. 13 Ma pai iakano sen mon. Ing diet harkol harbasia ta ira hala, diet hasurum bia ira udiet pakana bung. Ma no linge i sakena ta iakano bia diet harharpinaas ma diet gotgota wara tangtange ira sakana nianga uta ira linge gar na mes. 14 Io kaik, ta ira makosa ing pai tamat ira udiet tinahon, io, iau sip bia diet na tola baal, bia diet na hapuar bulu, bia diet na gil timaan hala, ma bia diet pa na tar mauho ta ira adahat suk wara tangtange hagahe dahat. 15 Io, iau tange huo kanong ari te tamapas laah taar ta Sataan. 16 Bia tiga ut na nurnuruan na hahin i balaura makosa, io, i tahut bia na gilgil huo ta diet. Pai tahut bia no lotu na pusak no tinirih na harbalaurai ta tiga mangana makosa huo. No lotu na harahut diet ing diet makosa tutun.

Da kul ma da kure ma da tibe ira kabinsit na lotu hohe.

17 Ira kabinsit ing diet manga harahut timaan no lotu ma no udiet kinkinis na lualua, io, da hatamat no udiet kunkulaan. Ma iakan i manga tutun ta diet ing diet manga nanget wara harharpir ma wara hauhausur ira matanaiabar. 18 Ma iakan i palai kanong ira pakpakat ta God i tange bia,“Waak u wis no hana no bulumakau ing bia i papasuane se ira pala wit.” Ma tiga nianga i tange, “I takodas bia da kul ing i papalim.”

19 Iesen bia airuo bia aitul dal na kilam tiga kabinsit bia i te gil ta sakena, ma dal na haut tika, io, nu haut leh no udal nianga. Ma ing bia tikai mon i kilam tiga kabinsit na lotu bia i te gil ta sakena, waak u haut leh no uno nianga. 20 Ma diet ira kabinsit um ing diet gil ra sakena, nu bor diet ra matmataan ta diet bakut waing diet ira mes mah diet naga burut. 21 Ra matmataan ta God ma Krais Jisas tika ma ira angelo ing gate gilamis diet, iau tar iakan ra tamat na dadas na nianga taam hoken: nu palim hadikdikit ken ra nianga ma nu mur tiga ngaas sen mon ta ira mangana tunotuno bakut. Waak u kure hagahe tari ma nu tur ma tari.

22 Waak u raurawaan wara bul lumaam ta tiga tunotuno bia na hanuat tiga lualua. Kabu tar bura na maraas laah ta ira uno sakena. Ma sen bia augu, nu gamgamatien. 23 Pa nu mama taah sen mon iesen nu kap ta da wain wara harharahut no balaam ma ira num minaset. 24 Ira magingin sakena tari i manga kis palai. Ma tano pakana bung bia diet ing diet te gil kaike ra sakena diet na tur ra harkurai, io, ira udiet sakana magingin i te luena puasa kaia ra harkurai. Ma sen ira sakena ta ira mes balik na hanuat palai namur. 25 Io, i huo mah ta ira bilai na magingin. Ira bilai na magingin i kis palai. Ma ira bilai na magingin ing diet pai kis palai pai tale bia kaike ra bilai na magingin na susuhai.

Copyright information for `GFK