1 Timothy 6

Ira ut na nurnuruan ing diet ira maris na tultulai, diet na manga papalim timaan ta ira udiet tamat.

I tahut bia diet ira maris na tultulai diet na manga ru timaan ira udiet tamat waing tari pa na tange hagahe no hinsa God ma no udahat harharausur. Ma huo mah ta ira maris na tultulai ing ira udiet tamat diet te ut na nurnuruan. Waak kaike ra tultulai na lik bia, “No nugu tamat, a tasigu ta Krais mon,” kaik na lik hamamakan ie. Iesen na tahut bia na lik hoken: “No nugu tamat, a ut na nurnuruan mah ie nong iau ni tar no nugu harmarsai tana.” Io kaik, na manga papalim balik tana.

Ira tena harausur bisbis diet na hatahuat ra haleng na mangana sakena ma diet na manga hangungut habaling diet.

Nu hausur ma nu pir ira matanaiabar ta kaiken ra linge.
Ing bia tikai na hausur ma tiga mes na mangana harausur nong pai haruat ma ira bilai na tutun na nianga tano udahat Watong Jisas Krais, ma bia pai haruat mah ma ira harausur ta ira magingin wara murmur timaan God, io, iakano tunotuno i hatamat habaling ie ma pai nunure ta linge. Iesen i sip bia na hargor uta ira nianga bia mon. Ma iakan pa na harahut. Na hagahai mon. Ma iakan ra mangana hargor na hatahuat ra lilik sakasaka, ra bala ngungut, ra tanga hagahe tikai, ra sakana lilik na hartutung, ma ra hargau hait nalamin ta ira tunotuno ing diet harus ise tar ira tutun ta God ma i ba ira udiet lilik. Kaiken ra mangana tunotuno diet lik bia no magingin na murmur God na harahut diet wara kapkap kinewa.

Iesen i tutun balik bia no magingin na murmur God na harahut dahat ing bia dahat bala maat wara kapkap ta halengin linge tano ula hanuo. Io, ing di ga kaha dahat, dahat pa ga kap ta linge ukai tano ula hanuo. Ma bia dahat na haan talur iakan ra ula hanuo dahat pa na kap mah tiga linge. Iesen bia a mon nian ma a mon kiniasi dahat, dahat na lik bia i haruat. Ma sen bia diet ing diet sip bia diet na watong tano kinewa, diet na puko taar ta ira harwalaam. Diet na taba ta ira mangana sinisip ta ira ul ba ing na hagahe diet. Ma kaike ra sinisip na manga haliare tun at diet. 10 Iau tange huo kanong no sinisip wara gaiena kinewa, aie tiga burena ta haleng na mangana sakena. Ma ari diet te so no udiet sinisip taar kaia, kaik diet te haan tapaka laah ta ira tutun dahat nurnur ine ma diet te hangungut habal diet ma ra tamat na harangunngutaan.

I tahut bia Timoti na mur ira bilai na magingin ma na balaure timaan no dadas na nianga tano lotu.

11 Ma sen bia augu, augu tiga tunotuno ta God. Nu hilau sukun kaike ra linge. Ma nu manga mur no taktakodasuana magingin, no magingin wara murmur timaan God, no magingin na nurnuruan, no magingin na harmarsai hargilaas, no magingin na tuntunur dadas ta ira harwalar, ma no magingin na matmatien. 12 Nu harubu tano tahut na hinarubu haruat ma ira tutun dahat nurnur ine. Nu sangau leh iakano nilon hathatikai nong God gate tau ugu bia nu hatur kawasei. Ma ga tau leh ugu tano pakana bung u ga tange no num bilai na hinhinawas palai tano num nurnuruan ra matmataan ta ira haleng. 13 Iau sunang ugu ra matmataan ta God nong i tar lon ta ira linge bakut, ma ra matmataan ta Krais Jisas nong ga tar no bilai na hinhinawas palai taar tane Pontias Pailat, bia nu balaure no nianga u te hatur kawasei. Nu balaurei bia tikai pa na habilingei ma bia tikai pa na tange hagahei. Ma nu gil huo tuk taar bia no udahat Watong Jisas Krais na hanuat puasa. 15 Ma na hanuat tano pakana bung at bia God i sip bia na hanuat huo. God nong i daan. Aie no kapawena Ut na Harkurai. Aie no Tamat na Lualua ta ira lualua bakut ma aie no Tamat na Watong ta ira watong bakut. 16 Aie sen mon nong pa na maat. Ma i kis tano tamat na lulungo nong pai tale bia tikai na haan hutet tana. Taie tikai pai la nesnes baak ie ma pai tale bia na nes mah ie. Aie, da ru ie, ma na kis na harkurai hathatikai.

Ira watong diet na harahut ira matanaiabar, kaik diet naga tagure ira udiet tamat na bunbulaan aram naliu.

17 Nu ianga dadas ta diet ing diet te hatur kawase ra kinkinis na watong ta iakan ra ula hanuo bia diet pa na butbut ma bia diet pa na so no udiet nurnuruan ta ira kinewa bia na hatahutne diet. Pai tale bia tikai na so no uno nurnuruan ta ira kinewa kanong pa na kis lawas. Iesen i tahut bia diet na kis kawase ira tahut na linge meram ho God ma ra nurnuruan. Aie nong i manga tabar timaan dahat ma ira bilai na linge wara haguama dahat. 18 Nu haragat diet bia diet na gil ira bilai na magingin ma bia diet na watong ta ira udiet pinapalim na harharahut ma diet na taguro wara harhartabar hargilaas. 19 Ing bia diet gil huo diet na tagure audiet ta tamat na bunbulaan wara unamur. Ma kaiken ra mangana bunbulaan na tur dadas. Na tahut bia diet na gil huo waing diet naga hatur kawase no nilon nong a nilon tutun ie.

I tahut bia Timoti na tur talur ira sakana nianga bisbis.

20 Timoti, ing God ga tar taam bia nu manga palim holane, nu balaure timaan. Nu tur talur ira nianga bia ta kan ra ula hanuo. Ma ira nianga di se wara suksukuane no harausur tutun, nu tur talur mah ie. Kaiken ra mangana nianga di tange bia a nianga ta ira ut na mintot, sen bia pai tutun. 21 Ari diet te tange bia diet hatur kawase ken ra mangana nianga, kaik diet te tamapas laah ta ira tutun dahat nurnur ine.

A harmarsai ta muat.

Copyright information for `GFK