2 Corinthians 12

Ing di nes hanapu dahat kaia, dahat kap ra dadas meram ho no Watong.

Muat te harsunang bia ni latlaat huo. Ma iau ni ianga baak ta ira ninaas na tanuo meram ho no Watong ma ira linge i te hapuasne, iesen bia ira nianga na latlaat ta kaiken ra ninanaas pa na harahut. Iau nunure tiga tunotuno gar ta Krais nong God ga kap haut leh ie uram tano aitul a ula mawe tano sangahul ma ihat na tinahon i te pataam. Bia no tunotuno ga hanut ma no palatamaine bia no tanuana ga haan sukun no palatamaine, iau pai nunure, iesen God i nunure tar. A tutun, iau nunure bia God ga kap haut leh iakan ra tunotuno uram tano bilai na katon harsakit. Iesen iau pai nunure bia ga haan ma no palatamaine bia no tanuana ga haan sukun no palatamaine. God i nunure tar. Ma no tunotuno ga hadade ira linge ing pai tale bia tikai na ianga urie. A mon hartigal bia pa na hinawas uta kaiken ra linge. Iau ni latlaat uta tiga mangana tunotuno ho iakan ma sen pa ni latlaat at utagu. Iesen i tutun bia ni latlaat balik bia pataie nugu ta dindas. Iesen ing bia iau nigi wara latlaat, iau pa gor ngan hora ba, kanong iau gor tange ra tutun. Iesen iau malok bia ni latlaat, tikai kabi manga lik hatamat iau ma pa na nes kilam iau haruat ma ira linge iau gil bia iau tange.

Iesen God ga tar tagu tiga linge wara hanghagahe iau, hoing bia aie tiga tukulo i dingding no palatamaigu. Ma aie no tultulai gar ta Sataan nong God ga bale tar ie tagu bia na tar nora harngunngutaan. Ma God ga tar ie tagu wara hananget iau bia pa nigi lik hatamat habaling iau uta kaiken ra tamat na linge sakit God ga hapuasne tar tagu. Aitul a pakaan iau ga saring no Watong bia na kap se tar iakan ra linge sukun iau. Ma sen ga tange tagu bia, “No nugu harmarsai i haruat wara utaam. Tikai i dadas harsakit ing bia pataie auno ta dindas.” Io kaik, iau manga guama bia ni latlaat balik bia pataie nugu ta dindas, waing no dadas ta Krais naga kis tagu. 10 Ma iakano no burena bia iau kanakana bia pataie nugu ta dindas, ma iau kanakana mah ing di tange hagahe iau ma bia ira kaba tinirih i kabit iau, ma ta ira kaba purpuruan ma ta ira kaba hinelar di gil tagu. Ma iau kanakana bia ni kilingane kaiken ra ngunngutaan wara gaiene Krais. Kanong warah, ta ira pakana bung bia pataie nugu ta dindas, iau kap ra dadas.

Pol ga manga ngarngarau uta diet ira Korin.

11 Iau te tatalen hoing tiga ba, ma sen muat ga sunang iau bia ni gil huo. Iesen gor tahut bia muat gor pirlat iau kanong no nugu kinkinis na apostolo pai kis napu ta dahin ta diet ing di kilam bia ira kaba tamat na apostolo. Ma a linge bia be iau tiga tunotuno bia mon. 12 Ing iau ga tur dadas ra hena ira tamat na tirtirih iau ga gil ira tamat na gingilaan na kinarup ma ira dadas na hakilang. Ma kaiken ra linge ing i hatutun bia tikai aie tiga apostolo. 13 Iau ga bul hanapu muat hohe ta ira mes na matanaiabar na lotu ta ira tamtaman? Taie, iesen i tutun balik bia iau pa gale hapupusak muat ma ra tinirih. Maris, muat na lik luban se iakan ra nironga iau ga gil ta muat!
Pol ga hasakit mon kanong i nanaas bia ira Korin diet ga sip bia ira udiet tena harausur na hatirih ira udiet nilon. Iesen Pol pa ga gil tiga nironga huo ta diet.


14 Kaiken um iau taguro wara kakol muat tano aitul a pakaan ma iau pa ni hapupusak muat ma ra tinirih kanong iau pai wara hanawaan muat uta ira numuat linge. Taie. Iau wara hanawaan tus muat. Iakan gor palai ta muat kanong ira nat na bulu diet pai la tamtabar ira adiet sus. Ira adiet sus diet la tamtabar ira nati diet. 15 Huo, iau manga guama bia ni tar ise bakut ira nugu linge ma no nugu kidilona nilon mah wara gaie muat. Ing iau manga sip muat huo, hohe, na hapuko balik ira numuat sinisip taar tagu? 16 Ma ari ta muat, muat tange bia, “A tutun, pa ga hapupusak dahat ma ra tinirih iesen a keskes na tunotuno ie ma ga hakuni dahat ma ira kaba harabota.” 17 Hohe, ira tunotuno ing iau ga tule ta muat, diet ga ngan hoing ira gotgotuana tunotuno ma diet ga hasurum ira numuat linge? Taie. 18 Iau ga halilik Taitus bia na haan ukaia ho muat ma iau ga tule no tasi dahat tika mei. Hohe, Taitus ga ngan hoing tiga gotgotuana nalamin ta muat? Taie. Muat nunure tar bia mir ga tur tika mon tano numir kidilona lilik ma ira numir tintalen tiga mangaan mon.

19 Ing muat waswas kaiken ra nianga muat lik dak bia mehet tur ra harkurai ra matmataan ta muat wara turtur bat ira sakana nianga tupas mehet. Iesen bia pataie. Ing mehet ianga huo, mehet tur ra matmataan ta God ma tano numehet kinkinis narako ta Krais. Bar bilai na harwis, ira linge bakut ing mehet gil, mehet gil wara hadadas muat. 20 Iau burut bia ni me nes muat bia muat pa na haruat ma ing iau sip bia ni nes muat huo. Ma iau burut mah bia muat na nes iau bia iau pai haruat ma ing muat sip tar huo. Iau burut bia a mon harngangaar nalamin ta muat, ma a mon bala ngungut, ira harpaleng, no magingin na pinpinas hagahe tikai, ma pataie ta bilai na tinaram. Iau burut bia ari diet nes kalak ira tamat na mauho na lualua ma ari diet malmala tamat. 21 Iau burut bia no nugu God na bul hanapu iau ra matmataan ta muat ing iau ni haan tupas habaling muat. Iau burut bia ni me nes ra halengin ta muat ing muat ga gil ra magingin sakena nalua ma muat pai lilik pukus ta ira bilingana magingin, no magingin na ninahon tika ma tikai gar na mes, ma ira magingin na hilawa. Iau burut bia ni me nes muat huo ma iau ni tapunuk ma ni suah pane muat.

Copyright information for `GFK