2 Corinthians 4

Dahat hoing ira gingop ing i malus bia na taparok, waing na palai bia nora dadas i hanuat meram ho God sen mon.

Ma tano harmarsai ta God, i te tar iakan ra pinapalim ta mehet bia het na gil ie. Io kaik, mehet pai malmalungo talur no pinapalim. Taie. Iesen het te haan talur ira magingin ing di gil suhe ma ra hirhir. Mehet pai lamus habato tikai. Huo mah, het pai kios hagahe ira nianga ta God. Taie. Iesen het hamines ira tutun. Ma ta iakan ra magingin mehet hamines mehet ta ira lilik ta ira tunotuno bia diet naga nes kilam mehet bia mehet bilai. Ma mehet gil huo ra matmataan ta God. Ma bia i tutun bia a mangana pupulus i pulus tar no numehet tahut na hinhinawas, i susuhai huo ta diet ing diet hirhiruo. No tamat na tadaar ta iakan ra ula hanuo i te hakankado ira lilik ta diet ing diet pai nurnur, waing diet pa na petlaar wara nesnes no madaraas tano tahut na hinhinawas tano minarine Krais, aie no malalar ta God. Ma iau tange huo kanong het pai harpir baling uta mehet at. Taie. Mehet harpir uta Jisas Krais bia aie no Watong ma bia mehet, mehet ira numuat tultulai wara gaie Jisas. God nong ga tange bia, “I tahut bia a lulungo na murarang mekaia tano kankado,” aie at mon iakano nong ga murarang taar ta ira bala dahat waing dahat naga palai, dahat naga nunure no minarine God nong i murarang ra matmataan ta Krais.

Iesen dahat ing dahat hatur kawase iakan hoing tiga bilai na bunbulaan, dahat haruat hoing ira gingop di gil ma ra pise ma i malus bia na taparok waing naga hanuat palai bia iakan ra tamat na dadas dahat hatur kawasei i hanuat meram ho God ma pataie bia mekai ho dahat. Ira matahu haraubaal i manga ubal mehet ma sen pai hapataamne mehet. Mehet la ngarngarau ma sen het pai malaho. Haleng na pakaan di helar ta mehet iesen mehet pai la tur sen taar. Di la manga hanghagahe mehet ma sen pa di gil haliare hasakitne mehet. 10 Ing di la gilgil huo ta mehet i hoing bia het la kilkilingane nora harubu bingibing nong di ga gil huo ta Jisas narakoman ta ira palatamai mehet. Ma i ngan huo ta mehet waing no nilon ta Jisas naga hanuat palai mah ta ira palatamai mehet. 11 Hokaiken, di la hanghagahe mehet hutaten ra minaat, mehet ing mehet lon baak. Ma ne Jisas no burena bia di la gilgil huo taar ta mehet. Ma i ngan huo ta mehet waing no nilon ta Jisas naga hanuat palai mah ta iakan ra palatamai mehet nong na maat. 12 Io kaik, mehet gi la wara minaat, iesen muat la hatur kawase no nilon.

13 Iesen mehet ngan hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,“Iau ga nurnur, kaik iau gaam ianga.” Ma ta iakan ra mangana nurnuruan mah, mehet nurnur, kaik mehet gi ianga kanong mehet nunure bia aie nong ga hatut haut no Watong Jisas sukun ra minaat, aie mah na hatut haut mehet tika ma ne Jisas ma na bul hawaat mehet tika ma muat ra matmataan tana. 15 Ma kaiken ra linge bakut wara gaie muat. Ma ing no harmarsai ta God i hanahaan harbasia tupas ra haleng, halengin ta diet, diet na tanga tahut uram naliu, kaik diet na hatamat God huo.

16 Io kaik, mehet pai malmalungo talur no pinapalim. A tutun bia ira tamai mehet i te tutuarain hanahaan, iesen narako tun at ta mehet i singsigarien hanahaan ta ira harhar bung. 17 Hokaiken, ira numehet mamakanina haraubaal ing i ubal mehet ra kumkumina pakana bung mon, i hathatahuat taar ta mehet ra tirtirihuana minamar ing i kis hathatikai. Ma kaiken ra minamar pai tale bia da hapupuo um ma kaiken ra nat na haraubaal. 18 Ma i ngan tutun huo ing dahat pai nes ira linge ing i kis palai, ma sen dahat nes dit ira linge pa di nes. Kanong warah, ira linge ing i kis palai pa na kis lawas, iesen ira linge pa di nes na kis hathatikai.

Copyright information for `GFK