2 Corinthians 6

Ta ira mangana kinkinis sa Pol i hatur kawase tano uno pinapalim na apostolo, ga hapuasne bia a bilai na tunotunoi.

Ma ing het papalim tika ma ne God, het haragat mah muat ing muat gate hatur kawase no harmarsai ta God, bia muat pa na hasurum bia iakano harmarsai ma pataie ta hunena. Hokaiken, God i tange bia,

“Ing no pakana bung ga hanuat bia ni bale leh ugu,
iau ga taram ugu.
Ma ing no bung ga hanuat bia ni halon ugu,
iau ga harahut ugu.”
Muat nes baak! Iakan um no pakana bung bia God na bale leh muat. Kaiken um no bung bia na halon muat.

Mehet malok bia het na gil tiga linge bia tikai na tukei ine, tikai kabi nes habulbul no numehet pinapalim. Taie. Hoing ira tultulai gar ta God, mehet hapuasne mehet ta ira numehet gingilaan bakut bia a bilai mehet. Ma mehet hapuasne mehet huo ing het tur dadas ra hena ira tinirih, ing ira haraubaal i ubal mehet, ma nalamin ta ira ngunngutaan ma ira purpuruan. Huo mah, di te lawat mehet, di te wis kawase mehet ra hala na harpidanau, ma halengin diet ga tur harus ta mehet. Mehet ga papalim dadas, ari a bung mehet pa ga kubaba, ma mehet ga taburungan. Ma mehet hapuasne mehet huo mah ta ira gamgamatien na magingin, ta ira palai na lilik, tano magingin na bala maat, ta ira tahut na gingilaan tupas ira mes, tano Halhaliana Tanuo, ma ta ira tintalen na harmarsai tutun. Ma huo mah ta ira numehet hinhinawas uta ira linge i tutun ma ta ira numehet pinapalim ma no dadas ta God. No rumus na magingin takodas ta ira kata na lima mehet ma ira bahbahit na takodasiana gingilaan ta ira kesa na lima mehet. Di te hatamat mehet ma di te nes hanapu mah mehet. Di te pirlat mehet ma di te tange hagahe mah mehet. Mehet tutun harsakit iesen bia diet tange “Ut na harababo” ta mehet. Diet nunure timaan mehet iesen diet nes mehet hoing ira mes. Mehet la wara minaat taar iesen, muat nes baak, mehet lon taar mon. Di ga hapidanau mehet iesen pa di ga bu bing mehet. 10 Mehet la taptapunuk ma sen mehet guama hait mah. Mehet tatalen hoira maris iesen mehet hawatong ra haleng. I hoing bia mehet pai tonane ta tiga linge iesen mehet hatur kawase ira linge bakut.

11 Muat ira Korin, het pai hirhir. Taie. Het te manga ianga palai ta muat. Het te gil hapuasne ira linge bakut ta ira numehet kidilona nilon taar ta muat. 12 Pai tutun bia mehet te kap se muat ta ira kati mehet. Iesen muat pai hamines bia muat sip mehet. 13 Iau haianga muat hoira natigu bia dahat na harbaniane timaan. Hoing iau te gil ta muat, muat mah, muat na hapuasne ira linge bakut ta ira numuat kidilona nilon taar tagu.

Waak bia ira ut na nurnur diet na manga patep ta diet ira tabuna nurnuruan.

14 Waak bia muat manga harwis ma diet ing diet pai nurnur. Hohe, i tale bia no magingin takodas ma no magingin na patnau dir na kis tika? Ma no madaraas ma no kankado, dir na tur tika ho bibih? 15 Ma i tale bia Krais ma Sataan, dir na bala tika? Ma ira ut na nurnuruan ma diet ira tabuna nurnuruan, hohe, tikai mon ira pinlawe diet? 16 Ma ira palimpuo ma no hala gar ta God, diet na haut tika hohe? Ma dahat at, dahat no hala tano lilona God. Hoing God ga tange,

“Iau ni kis tika ma diet ma ni lon nalamin ta diet.
Ma na ngan bia iau no udiet God ma diet ira nugu matanaiabar.”
17 Io kaik, no Watong i tange bia,

“Muat na suur sukun diet ma muat na kis sisingen ta diet.
Waak muat hutaten ira linge iau te hatabune muat ine,
ma iau ni bale leh muat.
18 Ma na ngan bia iau no amuat Sus
ma muat ira natigu tunaan ma hahin.”
No Watong, no Dadasine i tange huo.

Copyright information for `GFK