2 Timothy 4

Ra matmataan ta God ma ta Krais Jisas nong na kure diet ing diet lon baak ma diet ing diet gate maat, iau tar iakan ra tamat na dadas na nianga taam. Krais Jisas no Tamat na Lualua na hanuat wara harkurai, io kaik, iau tar kan ra dadas na nianga taam ma i hoken: nu harpir ma no nianga ta God. Ma nu taguro timaan bia nu harpir huo ta ira pakana bung bakut, bia diet sip bia diet na hadade bia taie. Nu hausur diet ma ra bala maat. Ma ing nu harausur huo nu lamus ira udiet lilik ta ira tutun ta God, nu pir diet ta ira udiet sakena, ma nu haragat diet. Warah, kanong tiga pakana bung na hanuat bia ira matanaiabar diet pa na sip bia diet na hadade ira harausur tutun. Taie. Diet na sip bia diet na murmur ira udiet sinisip at. Io kaik, diet na lamus hulungan ira tena harausur ing na hausur diet ta ira mangana linge kaike ra matanaiabar diet manga sip bia diet na hadade. Diet na malok bia diet na hadade ira tutun ta God ma diet na tamapas taar ta ira pirwase bisbis. Iesen augu, nu balaure timaan ugu ta ira linge bakut. Nu pusak ira hinarngungut, nu harpir ma no tahut na hinhinawas, ma nu gil haruatne ira pinapalim ing tiga tultulai ta God na gil.

Iau tange huo kanong i te hutet bia ni haan talur iakan ra ula hanuo. I manga hutet um hoing bia di te burange tar ira degu. Ma ira degu na ngan hoing ra hartabar na wain tupas God. Iau te harubu tano tahut na hinarubu haruat ma ira tutun dahat nurnur ine. Iau te hapataam no harkoskos. Iau te gil haruat ta ira tutun dahat nurnur ine. Io, no balaparik uta diet ing diet lua ta ira harkoskos i taguro taar utagu. Ma no Watong, no takodasiana ut na harkurai, na tabar iau mei tano tamat na bung namur kanong i takodas no nugu nilon. Ma pataie bia iau sen mon. Na tabar mah diet ing diet manga sip no uno hinanuat.

Pol ga hapalaine Timoti uta ira uno sunupi ma uta ira linge gate haan tupas ie.

Nu manga walar ma ra baso bia nu hanuat gasien ukai ho iau kanong Demas ga sip ira linge tano ula hanuo katin ma ga haan sukun iau uras Tesalonaika. Keresen i te haan u Galesia ma Taitus i te haan u Dalmesia. 11 Luk sen mon um ken ho iau. Nu lam mah Mak ing nu hanuat kanong i tale bia na harahut iau tano nugu pinapalim. 12 Iau te tule Tikikus u Epesas. 13 Ing nu hanuat ukai nu kap mah no nugu sigasigam nong iau ga waak kapis ie aras Toroas hone Karpus. Nu kap mah ira pakpakat. Ma nu balaure timaan bia pa nu luban ira pakpakat ing a tabi matana.

14 Aleksanda no ut na pinapalim na gil linge ma ra baras ga manga hagahe iau. No Watong na balu tar tana haruat ma ira uno gingilaan. 15 Ma augu mah, nu balaure ugu at tana kanong ga manga sukuane no udahat harausur.

16 No luena pakaan bia iau ga tur ra harkurai wara turtur bat ira hartutung tupas iau, io, taie tikai pa ga tur harahut iau. Diet bakut diet ga haan sukun iau. Iau saring no Watong bia na lik luban se ing diet gil huo. 17 Iesen no Watong ga tur tika ma iau gaam hadadas iau, kaik iau gaam petlaar bia ni harpir ma no tahut na hinhinawas bakut taar tano hinadoda ta diet ing diet pai Iudeia. Ma no Watong ga halon iau sukun ra harkurai na hiniruo. 18 No Watong na halangalanga iau sukun ira sakena bakut ma na lamus timaan iau uram ra mawe tano uno kinkinis na harkurai ma harbalaurai. Da pirlat ie hathatika. Tutun Sakit.

19 Nu haatne leh Pirisila ma ne Akuila ma no hatatamaan tane Onesiporus. 20 Erastas i kis taar Korin ma iau ga haan talur Toropimus kaia Miletus kanong ga maset. 21 Nu manga walar ma ra baso bia nu hanuat kai nalua tano pakana bung na harat. Ubulus, Puden, Linus, Kolodia, ma diet bakut mah ira harahinsakaan narako ta Krais diet haatne leh ugu. 22 No Watong na kis tika ma no tanuaam ma no uno harmarsai na kis ta muat bakut.

Copyright information for `GFK