Acts 20

Pol ga haan tano hanuo Masedonia ma no hanuo Gris.

Io, bia no purpuruan gate pataam, Pol ga hartula uta ira ut na tinaram tano lotu. Ma ing gate haragat tar diet, ga lulu taar um ma diet ma gaam tur leh no uno hinahaan uras Masedonia. Ga hananhaan ta iakano hanuo ma ga harharagat hani ira matanaiabar tuk gaam hanuat um Gris. Ma ga kis kaia aitul a teka. Ira Iudeia diet ga harpingit wara hagahei tano pakana bung ga wara kap mon u Siria, kaik gaam lik balik bia na haan tapukus nalamin tano hanuo Masedonia. Ma dal kaiken ing dal ga sakatei: Sopater no natine Pirus nong me Beria, ne Aristarkus ma Sekundus me Tesalonaika, ne Gaius me Derbe, Timoti mah, ma Tikikus ma Toropimus meram tano hanuo Esia. Iakan ra kaba tunotuno dal ga lua laah, ma dal ga kis kawase mir arau Toroas. Iesen mir, mir ga taman tut laah ra mon me Pilipai namur tano Nian na Beret pai la Laalat, ma ra liman na bung namur mir ga hanuat taar ta iakano mes na kabaan arau Toroas. Ma het ga kis ra liman ma iruo na bung kaia.

Pol ga halon Iutikus arau Toroas.

Tano luena bung tano wik het ga hanuat tika wara ienien no beret tano lotu. Ma Pol ga ianga ta ira tunotuno tuk gaam tingena bung kanong ga wara hinahaan tano bung namur. Mehet ga kis hurlungen taar aram naliu tano subaan tiga hala. Ma ga mon haleng lulungo kaia. Tiga marawaan, hinsane Iutikus, ga kis kora taar tiga matana kalangar ma gaam sumsumela tutur kaia ing Pol kana ga harsasokane ra nianga. Ing ga kubaba sangsangin um, ga puko suur mekarama naliu sakit ures napu ra pise ma diet ga tatik leh um ie ma gate maat. 10 Io, Pol ga hansur gaam noh kora tano marawaan ma ga dit ie. Io, ga tange, “Waak muat burut. I te lon!” 11 Io, Pol ga hanut baal uram naliu ra hala ma ga pidik beret ma ga iaan. Ma namur bia gate malane tar ie ma kana ga iangianga ga haan laah um. 12 Io, ma ira tunotuno diet ga lamus leh um no marawaan ma ra lilonai ma iakan ra linge ga manga habaibai diet.

Pol ga haianga tar um ira kabinsit tano lotu Epesas.

13 Io, het ga lua ukatiga hono mon ma het ga haan tana u Asos, bia het na kap basie Pol kaia. Ga tange bia het na gil huo kanong ga wara hinahaan napu ukaia. 14 Ma ing ga kot leh het ares Asos het ga kap basie leh ie ma het gaam haan u Mitilini. 15 Tano mes na bung het ga taman tut mekaia ma het ga hanuat tiga katon hutet ta Kios. Io, tano bung namur het ga kutus u Samos ma tano bung namur het ga hanuat Miletus. 16 Pol gate pingit tar bia na haan sakit Epesas kanong ga malok bia na madung kaia ra hanuo Esia kanong bia ga harangos bia na hanuat Ierusalem. Ma ing na talei ga sip bia na hanuat nalua tano Bung na Pentikos.

17 Io, Pol ga hartula me Miletus uta ira kabinsit tano lotu Epesas. 18 Ing diet ga hanuat ga tange ta diet, “Muat nunure tar ing iau ga lon huo tano kudulena pakana bung iau ga kiskis ma muat, tur leh tano luena bung iau ga hanuat ta iakan ra hanuo Esia. 19 A tutun bia iau ga harsomane ra dadas na tinirih ing ira Iudeia diet git harharpingit bia diet na hagahe iau, iesen iau ga papalim tano Watong ma ra tamat matien na bala ma ra luur na matagu. 20 Muat nunure tar bia ing iau ga harharpir taar ta muat, iau pa ga suhe tiga linge ing ga tale wara harharahut muat. Iesen iau te hausur muat ra matmataan na haruat ma narakoman ta ira hala mah. 21 Iau te ianga dadas ta ira Iudeia ma diet ing diet pai Iudeia bia diet na lilik pukus ma diet na tahurus taar ta God ma diet na nurnur tano udahat Watong Jisas.

22 “Ma kaiken, no Halhaliana Tanuo i halilik iau bia iau ni haan uram Ierusalem ma iau pai nunure bia asa na hanuat taar tagu kaia. 23 Iau nunure sen tar mon bia ta ira kaba pise na hala bakut iau haan kaia, no Halhaliana Tanuo i la hakatom iau bia a hala na harpidanau ma ra hinelar i la kis kawase tar iau. 24 Ma sen bia, utagu iaat, iau lik bia no nugu lon a linge bia ie. Iau palim tar iakan ra lilik waing nigi manga mangason pane iakan ra pinapalim no Watong Jisas ga tar ie tagu, nigi hapataam ie. Ma no nugu pinapalim aie wara hinhinawas utano tahut na hinhinawas tano harmarsai ta God.

25 “Nalua iau ga harharpir haan ta muat utano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God. Iesen kaiken iau nunure tar bia taie tikai ta muat na nes habaling um iau. 26 Io kaik, iau hinawase muat katin bia iau pa ni kahe ra tinirih uta muat tikatikai bia ing God na hapidanau tiga nong ta muat. 27 Ma iau tange huo kanong iau pa ga malok bia ni hinawase muat tano kudulena sinisip ta God. 28 Muat harbalaurai at ta muat ma muat balaure mah ira matanaiabar bakut gar ta God. Diet hoing ira sipsip ing diet supi ra ut na harbalaurai ma no Halhaliana Tanuo i te bul muat bia a kabinsit na lotu muat wara nesnes mur diet. Io kaik, muat na ut na harbalaurai tano lotu gar ta God nong ga kul leh ie ma no minaat tano Natine at. 29 Iau nunure tar bia menamurugu a sakana tunotuno ing ira udiet tintalen i haruat ma ira ngangaruana paap rakaia diet na hanuat nalamin ta muat ma diet na hagahe kaiken ra matanaiabar na sipsip. 30 Ma ari tunotuno baal at mon ta muat, diet na tur huat ma diet na pukusane nora tutun wara lamlamus leh ari ta kaiken ra ut na tinaram tano lotu bia diet na mur diet. 31 Io, muat harbalaurai timaan! Muat na lik leh bia iau pa git sasangeh wara hakatom muat ta ira kaba bung ra bung ma ra kasakes mah. Ma iau git gilgil huo tika ma ra but na ngunngutaan ma ra tinirih haruat ma ra itul a tinahon.

32 “Io, ma kaiken um iau tar muat tano harbalaurai ta God ma tano harbalaurai mah tano hinhinawas tano uno harmarsai nong i haruat wara hathatur hadadas muat. Ma iakan ra hinhinawas i haruat mah wara tamtabar muat ma ira haridaan God i tagure tar wara uta diet ing i te hasisingen diet wara uno tus. Muat na kap kaike kanong muat kana nalamin ta diet. 33 Pa ga sakena no tingegu uta ira kinewa bia ira maal gar tikai. 34 Muat at, muat nunure tar bia iau ga papalim ma kaiken ra iruo limagu wara uta ira nugu sunupi ma ira sunupi ta ira hinturagu. 35 Ta ira kaba linge iau ga gil, iau ga hamines ta muat bia dahat na harahut at ira maris ma ira mangana dadas na pinapalim hokaiken. Ma iau ga hamines ta muat mah bia dahat na lik leh ira nianga tano Watong Jisas at ing ga tange hoken: ‘Nong i hartabar i manga daan ta nong di tabar ie ma ta linge.’”

36 Bia gate tange tar kaiken Pol ga singa bukunkek ma ga tutudung tika ma diet bakut gaam sasaring. 37 Diet bakut diet ga suah ie, diet gaam rapa ie ma diet ga lusung ie. 38 Ma no linge diet ga manga tapunuk tana, no nianga ta Pol bia diet pa na nes habaling ie. Io, diet ga sakate um ie uras tano mon.

Copyright information for `GFK