Colossians 4

Ma muat ira tamat, muat na tar ta ira numuat tultulai ing i takodas ma i tahut. Muat nunure tar bia numuat mah tiga Tamat iekenam ra mawe.

Pol ga hapalaine diet bia diet na sasaring hohe ma bia diet na wawor tika hohe ma ira tabuna nurnur.

Io, ma muat na nanget ma ra sinasaring. Ma bia muat na sasaring, i tahut bia ira numuat lilik na taguro timaan ma muat na tangtanga tahut tupas God. Muat na sasaring uta mehet mah, bia God na papos no matanangas ta ira numehet harpir waing mehet naga hinhinawas utano linge nong ga susuhai narako ta Krais. No burena uta iakano tahut na hinhinawas kaiken, iau te kis tano winwisaan. Muat na sasaring bia iau ni petlaar bia ni hapalaine timaan ie hoing i tahut bia ni gil huo.

Muat na mintot pane ira numuat magingin tupas diet ing diet pai nurnur. Muat na gil ira bilai hokaiken ta ira pakana bung bia i tale muat bia muat na gil huo. I tahut bia ira numuat winor tika ma diet na hung ma ra nianga ing i bilai ma i namnamien waing muat naga palai bia muat na balu diet tikatikai hohe.

Pol ma ira uno harwis, diet ga haatne leh ira tunotuno wara hapataam iakan ra pakpakat.

Io, ma no bilai na tasi dahat Tikikus na hinawase muat ta ira linge bakut wara utagu. I tur tika ma iau tano pinapalim tano Watong ma a bilai na ut na pinapalim ie. No burena tutun bia iau wara tultulei ukai ho muat, bia naga hinawase hapalaine muat bia no numehet nilon i ngan hohe ma bia naga haragat ira bala muat. Dir na tika huat ma ne Onesimus no bilai na tasi dahat. A tutun na tunotunoi ma aie at tiga nong ta muat mekaia. Dir na hinawase muat ta ira mangana linge bakut i hanuat ta mehet kai.

10 Aristarkus nong i kis tika ma iau kai ra winwisaan i haatne leh muat. Huo mah ne Mak, no tasi Banabas. (Muat te hadade ra hinhinawas utana ma ing bia na hanuat ukai ho muat, muat na bale leh ie.) 11 Jisas nong di kilam mah ie bia Iustus i haatne mah muat. Dal sen mon kaike ing a Iudeia dal nalamin ta diet ing diet tur tika ma iau tano pinapalim wara utano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God. Ma dal te manga habalaraan um iau. 12 Epaparas nong aie mah tikai ta muat ma a tultulai ie ta Krais Jisas, i haatne mah muat. I la saasaring hait uta muat ma ra tamat na dadas bia muat na tur patpatuan ma muat na manga palai ta ira sinisip ta God. 13 I papalim dadas wara gaie muat ma uta diet mah kaia Laudisia ma Hirapolis. Ma i tale bia ni tange huo ta muat kanong iau nunure tar bia i tutun. 14 Luk no ut na harulai, no numehet bilai na harwis, dir ma ne Demas, dir haatne mah muat. 15 Muat na tar no nugu haratna ta ira hinsaka dahat narako ta Krais kaia Laudisia. Ma tupas mah ne Nimpa ma ira matanaiabar ing diet kis hulungai wara lotu kaia ra uno hala.

16 Ing bia di te was tar iakan ra pakpakat ra matmataan ta muat, i tahut bia muat na lik leh bia da was mah ie ta ira matanaiabar na lotu kaia Laudisia. Ma muat na lik leh mah bia muat na was no pakpakat mekaia Laudisia.

17 Muat na tange ta Arkipus bia, “Nu harbalaurai timaan bia nugu pakile haruatne no pinapalim u ga hatur kawasei tano num kinkinis narako tano Watong.” 18 Iau Pol, iau pakat iakan ra haraatna ma no limagu at. I tahut bia muat na lik kawase ira agu winwisaan. A harmarsai tupas muat.

Copyright information for `GFK