Hebrews 11

Diet ira ut na nurnuruan diet ga lon hohe.

A mangana linge sa nora nurnuruan? Aie hoken. Ing tiga nong i nurnur, i nunure tun tar bia na hatur kawase ira linge i nanaho urie. Ma iakano tunotuno i manga palai taar mah bia kaiken ra linge i tutun ma sen bia pai ga nes baak. Ira tunotuno menalua diet ga nurnur huo, kaik God gaam hinawas palai bia a bilai diet. Dahat nurnur, kaik dahat gi palai bia God ga hakisi ira matahu linge bakut ma no uno nianga. Io kaik, i palai bia God ga papalim ma iakano pai tale bia dahat na nes wara hakhakisi ira linge dahat la nesnes.

Io, ma Abel ga nurnur, kaik gaam tabar God ma no hartabar i bilai ta nong ta Kain. Ma God ga hinawas palai bia i bilai ira uno hartabar, kaik Abel ga hatur kawase ra hinhinawas bia a takodasiana tunotunoi, kanong ga nurnur. A tutun bia Abel gate maat, iesen no uno nurnuruan kana i hauhausur baak dahat.

Io, ma Enok ga nurnur, kaik God gaam kap haut leh ie sukun iakan ra nilon ma pa gale maat. Pa ga tale bia tikai na nes leh ie kanong God gate kap haut leh ie. Menalua ta ing God ga kap haut leh ie, ga hinawas palai bia a bilai na tunotuno ie nong ga hakanakana God. Io kaik, God gaam kap haut leh um ie. Io, ma ing bia tikai pai nurnur, pai tale bia na hakanakana God, kanong ira tunotuno diet supi ra nurnuruan. Io kaik, sige tikai i wara hinahaan tupas God i tahut bia na nurnur bia no udahat God kana, ma bia i la hakanakana diet ma ra kunkulaan ing diet sisilih utana.

Io, ma God ga hakatom Noa uta ira linge pa di ga nes baak. Noa ga nurnur, kaik gaam ru God ma ga pakile tiga mon wara halhalon no uno hatatamaan. No uno pinapalim ma ra nurnuruan ga hapuasne bia ira matanaiabar tano ula hanuo diet te sakena um. Ma God ga haut bia Noa i takodas kanong gate nurnur.

Io, ma God ga tatau Abraham bia na haan ukaia tiga katon nong God na tabar ie mei namur. Abraham ga nurnur, kaik gaam taram. A tutun bia pa ga nunure bia i hanahaan uhe, iesen ga haan at mon. Ga nurnur, kaik gaam kiskis kaia tano hanuo bia God ga kukubus bia na tar ie tana. Ga kiskis kaia hoing tiga wasire i la kiskis tano hanuo pai unoi. Ga kis ta ira mangana palpalih. A tutun bia God ga kukubus taar ta Aisak ma Iakop mah bia na tabar dir ma iakano hanuo at, iesen dir ga lon mah huo ta kaike ra palpalih. 10 Abraham ga lon huo kanong ga kis kawase no pise na hala nong na tur lawas ma pa na panim laah. Ma iakano pise na hala nong God ga bul no uno lilik utana bia na pakilei hohe ma ga pakile at mah ie huo. 11 Abraham ga nurnur, kaik God gaam bale tar ie bia na hatahuat tiga bulu, ma a linge bia be gate patuana um ma Sara mah gate hinkaho. God ga bale tar ie huo kanong Abraham ga so no uno lilik tana bia na gil haruat ta ing ga kukubus taar tana huo. 12 Io kaik, a haleng sakit ira bulumur diet ga tahuat ta iakano ra tunaan, ma iakano tunaan, no uno dadas wara gilgil huo gate pataam um hoing ira minaat. Ma kaike ira uno bulumur diet haleng sakit hoing ira tiding aram ra mawe. Ma pai tale bia tikai na was petlaar diet hoing tikai pai tale mah bia na was ira wana tano wasasar.

13 Kaike ra tunotuno bakut diet ga nurnur tuk taar bia diet ga maat. Diet pa ga hatur kawase ira linge God ga kukubus taar ta diet urie. Taie. Diet ga nes kilam bia kaike ra linge i manga tapaka baak. Ma diet ga kanakana pane kaike ra linge bia na hanuat um namur. Diet ga hinawas palai bia a wasire mon diet ta iakan ra ula hanuo ma pai udiet taman tutun ie. 14 Ing tari a matanaiabar diet tange ta linge huo, i hamines bia diet sisilih ta tiga hanuo wara udiet at. 15 Diet pa ga lilik uta iakano hanuo diet ga tut laah mekaia. Ing bia diet gor lilik huo diet gor tale bia diet na tapukus baal. 16 Iesen bia taie. Diet ga sip bia diet na haan taar tiga hanuo nong i bilai ta iakanong diet ga tut laah mekaia. Diet ga sip no hanuo aram ra mawe. Io kaik, God pa ga hirhir bia diet na tange bia no udiet God ie kanong i te tagure tar tiga pise na hala wara udiet. 17 Abraham ga nurnur, kaik gaam tar Aisak hoing tiga hartabar di la tuntun tupas God ta iakano bung God ga walar ie huo. Abraham, aie nong God ga gil no uno kunubus taar tana. Iesen aie at nong ga wara kutkut bing no uno bulukasa hoing tiga hartabar tupas God. Iesen God gate tange tana bia,“Ira num bulumur diet na tahuat tane Aisak at.” 19 Abraham ga lik bia God i tale bia na hatut ira minaat. Ma ing Abraham ga hatur kawase habaling Aisak, i hoing bia ga kap leh ie sukun ra minaat.

20 Io, ma Aisak ga nurnur, kaik gaam haidane Iakop ma ne Esau uta ira linge ing na hanuat namur.

21 Io, ma Iakop ga wara minaat. Ga nurnur, kaik gaam haidane dir ira iruo bulu ta Iosep. Ga suator tano uno buko gaam lotu tupas God.

22 Io, ma hutet bia Iosep na maat. Ga nurnur, kaik gaam tange ta diet ira Israel bia i tutun bia diet na haan sukun Isip. Ma ga hinawase diet bia diet na gil hohe ta ira suruno ing na maat.

23 Io, ma no pawasine Moses ma no ana sus, dir ga nurnur, kaik dir gaam suhei aitul a teka namur ta ing di ga kahai. Dir ga nes kilam ie bia a melmel na bulu ie ma pai haruat ma ira mes. Ma dir pa ga burte mah no harkurai tano tamat na lualua kaia Isip, kaik dir gaam suhei.

24 Io, ma Moses ga nurnur, kaik ing ga tamat um ga malok bia da tange bia a natinei no hinasik tano tamat na lualua kaia Isip. 25 Ga sip bia na kilingane ra ngunngutaan tika ma ira matanaiabar gar ta God ma pataie bia na bale leh ira magingin sakena bia na hakanakana ie ra kumkumina pakana bung mon. 26 Moses ga kilingane ra dadas na kinkinis wara gaiena no Mesaia ma ga lik bia iakano mangana kinkinis i manga bilai ta ira kinkinis na watong kaia Isip. Ma ga lilik huo kanong ga sip bia na kap no uno kunkulaan nong na hanuat namur. 27 Ga nurnur, kaik gaam haan sukun Isip. Pa ga burte no ngalngaluan tano tamat na lualua mekaia. Taie. Ga tur dadas kanong i ngan hoing bia gate nes God nong pa di la nesnes ie. 28 Ga nurnur, kaik gaam taram God hoken: ga gil no Nian na Hinahaan Sakit ma ga tange ta ira matanaiabar bia diet na sapur ira matanangas ma ra de. Ma ga gil huo waing no angelo nong ga wara bingbing ira luena nat na bulu pa na hagahe ira Israel.

29 Io, ma ira matanaiabar na Israel diet ga nurnur, kaik diet gaam balos no Tes Dardaraan, hoing bia tiga mamasina katon ie. Ing ira Isip diet ga walar huo, diet ga konga um. 30 Ira matanaiabar diet ga nurnur, kaik ira balo tano pise na hala Ieriko ga tamadure sakasaka namur ta ing diet gate haan luhutanei ra liman ma iruo na bung. 31 Rahap no ut na hilawa ga nurnur, kaik pa di gaam bu bing ie tika ma diet ira patnau, kanong ga bale halaka ira ut na munmunua.

32 Iau ni tange habaling um ra sa? No pakana bung pai talona bia ni hinawase muat utane Gidion, Barak, Samison, Iepita, Dawit, Samuel, ma ira tangesot mah. 33 Kaike ra tunotuno diet ga nurnur, kaik diet gaam umri laar leh ira matanaiabar ta ira mes na hanuo. Diet ga gil ira magingin takodas. Diet ga hatur kawase ira linge ta ari a kunubus God ga gil tar ta diet. Diet pa ga hiruo ta ira ha diet ira laion. 34 Diet pa ga hiruo tano dadas na iaah. Diet pa ga hiruo ta ira wise na hinarubu. Diet pa ga dadas ma sen diet ga kap ra dadas. Diet ga harubu dadas, diet gaam paas hasur ira haleng na umri ta ira mes na tamtaman. 35 Airuo hahin dir ga hatur kawase habaling ira udir bulu sukun ra minaat. Ari a mes na tunotuno diet ga malok bia da halangalanga ise diet, kaik diet gaam maat ta ira hinelar ing ga haan tupas diet. Diet ga sip huo waing diet naga tut hut sukun ra minaat. Diet ga nurnur bia iakanong i bilai tano nilon kai napu. 36 Ari di ga kukutur ta diet ma di ga dangat mah diet. Ari a mes di ga kubus kawase diet ma ra dadas na winwisaan ma di ga halaka diet tano hala na harpidanau. 37 Di ga gulum ari ma ra haat ma tari di ga kato kutus diet. Ma ari a mes di ga kato bing diet ma ra wise na hinarubu. Diet ga maris. Diet ga sigam mon ira pala sipsip ma ira pala me. Di ga hangungut diet ma di ga helar ta diet. 38 Ira matanaiabar tano ula hanuo diet pai haruat ma kaiken ra tunotuno. Taie. Kaiken ra tunotuno diet manga bilai sakit ta ira matanaiabar tano ula hanuo. Diet ga haan hurbit ta ira hanuo bia ma ira uladih. Diet ga lon ta ira matana haat ma ta ira lulur. 39 Diet ga nurnur, kaik God gaam hinawas palai uta diet bakut bia a bilai diet. Iesen taie ta tikai ta diet ga hatur kawase ing God ga kukubus taar ta diet urie, kanong God gate tagure tar tiga ngaas uta dahat nong i bilai ta nong menalua. God pa ga sip bia na habilai hasakitne diet sen mon talur dahat, kaik gaam tagure iakano ngaas waing naga habilai hasakitne diet ma dahat mah.

Copyright information for `GFK