Hebrews 3

Jisas i tamat ta dir ma ne Moses kanong a Nati God ie.

Muat ira halhaliana hinsakagu ing God i te tatau leh mah muat, kaiken ira linge iau te tange i tutun. Io kaik, na tahut bia muat na lilik uta Jisas bia sigei. Aie nong God ga tulei ukai ma ra hinhinawas hoing tiga apostolo. Ma aie no tamat na ut na lamus tunotuno tupas God. Ma dahat nurnur tana uta kaiken ra linge. God ga tibe tar ie bia na pakile huo. Ma Jisas ga gil haruatne tun at no sinisip ta God, hoing Moses mah ga gil ing ga balaure no huntunaan gar ta God. Ma ing bia tikai i hatahuat tiga huntunaan, no urur da tar tana i tamat tano urur da tar ta iakano huntunaan at. Hokaiken mah no urur da tar ta Jisas i tamat tano urur da tar ta Moses. Tutun bia ira hunhuntunaan bakut, tikatikai na tunotuno i la hathatahuat diet. Iesen God, aie nong i te hatahuat ira linge bakut. Moses tiga tultulai narakoman tano huntunaan gar ta God. Ma ga papalim timaan haruat tun at tano sinisip ta God. Ga hinawase ira tunotuno ta ing God na tange namur. Krais mah huo. Ga papalim timaan mah haruat tun at tano sinisip ta God. Iesen Krais no Nati God narako tano huntunaan gar ta God. Ma i balaure iakano huntunaan. Ma dahat ira hinsakana tano uno huntunaan ing bia dahat na tur dadas ta ira udahat nurnuruan ma ing bia dahat na manga kis nanahe ma ra tamat na nurnuruan kaike ra linge dahat sa butbut urie ing God na tabar dahat me namur.

Dahat kabi patnau hoing ira Iudeia diet ga patnau aram ra hanuo bia. Dahat na nurnur, kaik dahat naga sola tano sinangeh ta God.

Io kaik, na tahut bia muat na taram ing no Halhaliana Tanuo i tange, ma hoken:

“Bia muat hadade no ingane God katin,
waak muat hadadas ira bala muat hoing ira hintubu muat diet ga hadadas ira bala diet ta kaike ra pakana bung diet ga patnau tagu.
Ta kaike ra pakana bung diet ga walar iau aram ra hanuo bia.
Diet ga manga walar iau kaia.
Ma diet ga nes ira nugu gingilaan tupas diet ta ira ihat na sangahul na tinahon.
10 Io kaik, iau ga ngalngaluan taar ta kaike ra matanaiabar.
Ma iau ga tange bia, ‘Ira bala diet i la hanhan talur iau.
Ma diet pai palai tano mangana ngaas iau sip bia diet na mur.’
11 Iau ga ngalngaluan huo iau gaam hasasalim bia,
‘Diet pa nale sola tano nugu sinangeh.’”
12 Bar hinsakagu ta Krais, muat na balaure timaan bia tikai nalamin ta muat kabi kap ra sakana mangana lilik bia pa na nurnur. Ing bia tikai na ngan huo na tamapas laah sukun no lilona God. 13 No nianga ta God di ga pakat ie ga tange bia a mauho kana ta iakano pakana bung bia diet na taram. Ma ga kilam iakano pakana bung bia,“Katin.” Ma iakano“Katin” i kasar iakan ra pakana bung mah. Io kaik, na tahut bia muat na haragat harbasiane muat ta ira kaba bungbung, bia ira magingin sakena kabi habato lamus tikai nalamin ta muat ma na ut na patnau. 14 Muat na haragat harbasiane muat huo kanong dahat tika ma Krais. Tano pakana bung bia dahat ga sigar nurnur ta Krais, dahat ga tur dadas ta ira udahat nurnuruan. Ma na hanuat palai bia dahat tiktika haan ma Krais ing dahat tur dadas huo tuk taar bia dahat na maat. 15 Ing dahat tur dadas taar huo i haruat ma ira nianga ta God ing i tange hoken:

“Bia muat hadade no ingane God katin,
waak muat hadadas ira bala muat hoing ira hintubu muat diet ga hadadas ira bala diet ta kaike ra pakana bung diet ga patnau tagu.”
16 Io, ma sige diet ing diet ga hadade ma diet ga patnau ta God? Tutun sakit, bia diet at ing Moses ga lamus hasur diet merau Isip. 17 Ma God ga ngalngaluan taar ta sige ta ira ihat na sangahul na tinahon? Tutun sakit, diet mon ing diet ga pakile ira sakena ma diet ga maat kaia ra hanuo bia. 18 Ma God ga hasasalim uta sige, bia diet pa na sola tano uno sinangeh? Ga hasasalim huo uta diet at ing diet ga takmaluk tana. 19 Io kaik, dahat palai bia pa ga tale diet bia diet na sola kanong diet pa ga nurnur.

Copyright information for `GFK