Hebrews 7

Melkisedek ga tamat ta ira ut na lamus tunotuno tupas God ing diet tano huntunaan ta Lewi ma i lon hathatika.

Io, ma Melkisedek um, aie no tamat na lualua aras Salem. Ma a ut na lamus tunotuno ie tupas God nong i manga tamat sakit. Io, Abraham ga taptapukus baling mekaia tano rom ing ga paas hasur ira ihat na tamat na lualua kaia. Melkisedek ga harsomanei gaam haidanei. Ma Abraham um ga tabar ne Melkisedek ma tikai ta ira sangsangahul na minsik bakut ing gate kap leh. Io, ma no luena kukuraina um tano hinsa Melkisedek aie hoken: “No Takodasiana Tamat na Lualua.” Ma iesen bia ga tamat na lualua me Salem, kaik no kukuraina tano hinsana aie hoken mah: “No Tamat na Lualua na Malum.”
No kukuraina tano nianga ‘Salem’ bia ‘a malum’.
Pa di ga tange ta linge utano ana sus ma na pawasine, ma huo mah ira hintubuno. Taie mah ta hinhinawas tano hathatahun bia no haphapataam tano uno nilon. Kaik i ngan hoing no Nati God huo. I te kap no kinkinis wara lamlamus tunotuno tupas God hathatika.

Muat na nes baak! A tamat na tunotuno sakit ie. No hintubu dahat balik um Abraham ga tar tikai ta ira sangsangahul na minsik tana ing ga kap leh kaia tano rom. Io, ira harkurai ta Moses i harkurai taar ta ira bulumur ta Lewi ing diet kap ra kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas God, bia diet na kap tikai ta ira sangsangahul na minsik mekaia hoira matanaiabar. Ma kaike ra matanaiabar um ira hinsaka diet. Ma tutun bia kaike ra hinsaka diet, diet ira bulumur mah ta Abraham, iesen diet kap tikai ta ira udiet sangsangahul na minsik. Melkisedek pai bulumur tane Lewi ie, iesen ga kap leh tikai ta ira sangsangahul na minsik ta Abraham ma ga haidane Abraham. Ma Abraham um iakano tunotuno nong ga hatur kawase ira kunubus ta God. Ma i manga palai bia nong i gil no haridaan i tamat ta dir ma nong i idanei. Io, kaike ira ut na lamus tunotuno um tupas God, diet git kapkap leh tikai ta ira sangsangahul na minsik ta ira matanaiabar. Ma diet ira ut na lamus tunotuno tupas God, diet git matmaat. Ma Melkisedek um ga kap leh mah tikai ta ira sangsangahul ta ira minsik. Iesen i lon hathatika hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange. I ngan hoing bia Lewi ga tar tikai ta ira sangsangahul na minsik taar ta Melkisedek ta iakano bung ing Abraham ga tabar Melkisedek huo. Iesen ira bulumur um ta Lewi ing diet la kapkap leh tikai ta ira sangsangahul mekaia ho ira matanaiabar. 10 Ma i tale bia da tange bia Lewi ga tabar Melkisedek huo kanong ing Melkisedek ga harsomane Abraham pa di ga kaha baak Lewi. Taie. I hoing bia Lewi iakana baak narako tano hintubuno ne Abraham.

Jisas i kap no kinkinis na lamlamus tunotuno tupas God haruat ma ne Melkisedek.

11 No pinapalim na lamlamus tunotuno tupas God nong diet tano huntunaan ta Lewi diet ga gil, iakano pinapalim aie no suruno ta ira harkurai ta Moses ing God ga tar ta ira matanaiabar Israel. Ma hohe um ta diet ira ut na lamus tunotuno tupas God ing diet tano huntunaan ta Lewi? Ing bia diet gor petlaar wara habilai hasakitne ira matanaiabar, dahat pa gor supi habaling tiga mes na mangana ut na lamus tunotuno tupas God, tikai haruat ma Melkisedek. Iesen dahat supi ie kanong diet mekaia ho ne Aron pa ga haruat um. 12 Ma bia da kios ise ira tunotuno ing diet tale bia diet na kap no kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas God, da supi mah bia da kios ise ira harkurai. 13 No nianga ta God di ga pakat ie i iangianga utano udahat Watong ing i tange kaiken ra linge. Iesen aie meram narakoman tiga mes na huntunaan. Ma taie tikai tano uno huntunaan pa gale kap iakano kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas God. 14 I manga palai um bia a bulumur tane Iuda ie. Ma ing Moses ga iangianga uta diet ira ut na lamus tunotuno tupas God, pa ga tange tiga linge utano huntunaan ta Iuda.

15 Io, ma kaiken ra nugu nianga i hanuat palai tutun kanong tiga mes na ut na lamus tunotuno tupas God i te hanuat um. Ma aie nong dir haruat ma Melkisedek. 16 Ma pa ga kap iakan ra kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas God kanong a bulumur ie ta tiga mangana huntunaan. Taie. Ga kap iakan ra kinkinis kanong i lon hathatika. 17 Ma iakan i palai kanong no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,

“No num pinapalim na lamus tunotuno tupas iau na tur hatikai,
haruat tano pinapalim na lamus tunotuno tupas iau ing Melkisedek ga gilgil.”
18 Ma di ga waak se ira luena harkurai kanong kaike ra harkurai pa gale dadas ma pa ga petlaar bia na harahut. 19 Iakan i palai kanong kaike ra harkurai pai petlaar wara habilai hasakitne ira matanaiabar. Ma pa ga tale bia tikai na nanaho ma ra nurnuruan pane kaike ra harkurai. Io kaik, God ga tar tiga mes na kunubus ta dahat nong i tale bia dahat na nanaho ma ra nurnuruan panei. I bilai ta kaike ra harkurai kanong i lamus dahat hutaten God. 20 Ma iakan ra kunubus i bilai mah ta kaike ra harkurai kanong God ga hadadas no uno nianga ma no uno sinsalim. God pa ga sasalim ing ira mes diet ga kap ira udiet kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas ie. 21 Iesen Jisas ga kap no uno kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas God ing God ga hasasalim hoken:

“No Watong i te hasasalim,
ma pa na kios no uno lilik.
Augu tiga ut na lamus tunotuno tupas God hathatika.”
22 Io kaik, Jisas aie nong i hatutun iakan ra kunubus nong i bilai ta ira harkurai ta Moses.

23 Io, ma a halengin diet ira ut na lamus tunotuno tupas God kanong diet git matmaat, kaik pa ga tale diet bia diet na tur hathatika hoing ira ut na lamus tunotuno tupas ie. 24 Iesen Jisas i tur hathatika hoing tiga ut na lamus tunotuno tupas God kanong i lon hathatika. 25 Io kaik, i petlaar hathatikane bia na halon tun at diet ira tunotuno ing diet haan tupas God narako tano uno pinapalim. Ma i tale bia na halon diet huo kanong i lon hathatika waing naga saring God wara gaie diet.

26 Io kaik, Jisas, aie tiga tamat na ut na lamus tunotuno tupas God nong i banot tutun ira udahat sunupi. A halhalianai ma taie auno ta nironga bia ta bilinge. God i te bul hasisingen ie sukun ira ut na sakena. Ma i te bul haut ie aram ra mawe. 27 Pai haruat ma ira mes na ut na lamus tunotuno tupas God. Pai supi bia na tun ira hartabar tupas God ta ira kaba bungbung wara gaiena ira uno sakena baling at, ma namur um wara gaiena ira sakena audiet ira matanaiabar. Taie. Ga tar ra hartabar tupas God tiga pakaan mon ing ga tar habaling ie. Ma iakano hartabar i tur hathatika. 28 Ma ira harkurai ta Moses um i tibe ira tunotuno ing diet pai manga haruat ta iakan ra pinapalim, bia diet na kap no kinkinis na tamat na ut na lamus tunotuno tupas God. Iesen God ga tibe no Natine ma ra sinsalim bia na kap iakano kinkinis. Ma iakan ra sinsalim ga hanuat menamur ta ira harkurai ta Moses, gaam tibe no Natine nong God ga tagure timaan ie bia na haruat hathatika uta iakano pinapalim.

Copyright information for `GFK