Hebrews 8

Jisas aie no ut na lamus tunotuno tupas God narakoman tano sigar kunubus nong i bilai tano luena kunubus.

No tamat na linge ta kaiken ra nianga iau tangtange aie hoken: audahat tiga mangana ut na lamus tunotuno tupas God nong gabe kap no tamat na kinkinis. Ma iakano kinkinis i kis taar tano kata na lumana Nong i Manga Tamat Sakit nong i la kis taar tano uno kinkinis na harkurai aram ra mawe. Io, ma i la gilgil no uno pinapalim na lamus tunotuno tupas God kaia tano katon wara lotu aram ra mawe. Ma iakano no hala na lotu tutun ing God i la kis taar kaia. No Watong at ga hatur iakano hala, pataie bia ira tunotuno.

Io, ma ira harkurai ta Moses ga tibe diet bakut ira tamat na ut na lamus tunotuno tupas God bia diet na tar hartabar tupas ie. Io kaik, no udahat ut na lamus tunotuno tupas God, aie mah i manga supi bia na tar ta mangana hartabar tupas God. Ing bia gor kis kai ra ula hanuo pai tale bia na kap no kinkinis na ut na lamus tunotuno tupas God, kanong ari at kana ing diet la harhartabar tupas God haruat ma ira harkurai ta Moses. Diet gil ira udiet pinapalim narako tiga katon wara lotu nong a malalar mon ie utano katon tutun wara lotu aram ra mawe. Ga ngan mah huo tano pakana bung ta Moses. Ing Moses ga wara pakpakile no hala na lotu di ga wara gilgil ie ma ra maal, God ga tange tana bia,“Nu harbalaurai timaan bia nu pakile ira linge haruat tun at ing iau ga hamines taam aram ra uladih.” Iesen no pinapalim na lamus tunotuno tupas God nong Jisas i te hatur kawasei kaiken i bilai ta ira udiet ing diet ga papalim menalua, hoing mah no kunubus Jisas ga pakile nalamin ta God ma ira uno matanaiabar wara lamlamus diet tupas ie i bilai tano kunubus nong menalua. Ma no kunubus ta Jisas i bilai tano luena kunubus kanong ira linge God ga tange bia na gil narako ta iakano kunubus ta Jisas i bilai ta ira linge ing ira harkurai ta Moses ga tange bia na gil tano luena kunubus.

Bia ing no luena kunubus gor papalim timaan, God pa gor lik bia na kios isei ma no sigarine. Iesen i palai bia pa ga papalim timaan kanong God ga nes bia ira matanaiabar diet sakena baak, kaik gaam tange hoken:

“Nes baak! Iau no Watong, iau tange bia a pakana bung i wara hinanuat ing iau ni gil ra sigar kunubus ma dir ira iruo huntunaan Israel ma Iuda.
Iakan ra sigar kunubus pa na haruat ma no kunubus iau ga gil ie tika ma ira hintubu diet tano pakana bung iau ga lamus diet,
iau gaam lua suur ta diet merau Isip.
Iau no Watong, iau tange bia pa ni gil no sigar kunubus haruat ma no luena kanong diet pa ga taram no nugu luena kunubus.
Io kaik, iau gaam haan talur diet.
10 Iau no Watong, iau tange bia no mangana kunubus iau ni gil ie ma no huntunaan Israel ta tiga pakana bung namur, aie hoken:
Iau ni bul ira nugu harkurai ta ira udiet lilik.
Ma kaike ra harkurai iau ni pakat kahe ta ira bala diet.
Ta iakano pakana bung namur iau um no udiet God, ma nugu matanaiabar um diet.
11 Tikai pa na hausur no tahanuana bia no hinsakana hoken bia,
‘Na tahut bia nu nunure no Watong.’
Taie. Kanong warah, diet bakut diet na nunure iau,
meras hoira maris tutun at tuk ta ira tamat na watong.
12 Diet na nunure iau kanong iau ni suge se ira udiet sakena ma ra harmarsai.
Masa! Pa ni lik leh um ira udiet nironga.”
13 Io, ing God ga kilam no kunubus ta Jisas bia no sigarine, i palai bia ga nes kilam no luena kunubus bia a tuarenai, kaik da waak sei. Ma bia tiga linge i tuarena ma da waak sei, i palai bia hutet ma na panim laah.

Copyright information for `GFK