John 10

Jisas aie no bilai na ut na balaura sipsip.

Jisas ga tange, “Muat hadade baak! No tunotuno nong pai laka tano matanangas tano longlong na sipsip, iesen i kawa kutus mon, a hisikoma ma ra holmatau mah ie. No tunotuno nong i laka tano matanangas at, a ut na harbalaurai ie ta ira sipsip. No ut na balaura matanangas i la paapos tar no matanangas tana. Ma ira sipsip diet hadade kilam no ingana ing i tau ira hinsa diet ira uno sipsip, ma na lamus hasur diet. Bia i te lamus hasur leh diet, na lulua haan um ta diet. Ma ira sipsip diet na murmur ie kanong diet nunure kilam no ingana. Iesen diet pa na mur tun at tiga mes. Taie! Diet na hilau talur ie kanong diet pai nunure kilam ira ingana mes.”

Jisas ga tange iakan ra nianga harharuat ta diet iesen diet pa ga palai ta ing ga tangtange ta diet.

Kaik Jisas gaam tange habalin ta diet, “Muat hadade baak! Iau at, iau no matanangas ta ira sipsip. Diet bakut ing diet ga hanuat nalua tagu, a hisikoma ma ra holmatau mah diet, iesen ira sipsip diet pa ga taram diet. Iau at, iau no matanangas. Bia tiga nong na laka tagu, na lon. Na laklaka ma na suursuur balin, ma na nes tupas ra bilai na nian. 10 No hisikoma i hanuat mon wara kikinau, wara harbing, ma wara halhaliarai. Iau te hanuat bia diet na hatur kawase ra nilon, ma no nilon na hung ta diet.

11 “Iau at, iau no bilai na ut na balaura sipsip, nong i tar se no uno nilon wara gaie diet ira sipsip. 12 No tultulai nong di la sahsahur leh mon ie, aie pai no ut na harbalaurai tutun. Ma pai auno tus mah ira sipsip. Kaik, bia ing na nes no rakaia na paap i hanuat, na hilau sukun ira sipsip. Ma no rakaia na paap na karat ira sipsip ma na pasak harbasiane diet. 13 I hilau kanong di ga sahur mon ie ma pai ngarau pane ira sipsip. 14 Iau at, iau no bilai na ut na balaura sipsip. Iau nunure tar ira nugu sipsip ma ira nugu sipsip diet nunure tar iau hoing Mama i nunure tar iau ma iau nunure tar Mama. Ma iau tar se no nugu nilon wara gaie diet ira sipsip. 16 A nugu ari mes na sipsip diet pai gar ta iakan ra longlong na sipsip. Iau ni lamus hawaat mah diet. Diet na hadade kilam no ingagu ma diet bakut diet na kis tiga kapawena longlong na sipsip. Ma na tiga nong mon no ut na harbalaurai tana. 17 No burena hoken kaik Mama i sip iau. I sip iau kanong iau tar se no nugu nilon bia ni kap habalin leh ie. 18 Taie tiga nong i sasal se no nugu nilon mekai ho iau. Iesen iau at, tano nugu lilik, iau tar sei. Iau at iau kure bia ni tar sei, ma iau kure tar mah bia ni kap habalin leh ie. Iakan ra hartula Mama ga tar ie tagu bia ni gil ie.”

19 Ing bia ira Iudeia diet ga hadade hokaiken, ira udiet lilik ga mes harbasia baling. Ari tiga palpal ma ari tano mes. 20 Ma a haleng ta diet, diet ga tangtange, “A sakana tanuo i te sasoha tana ma i ba. Muat hanhadadei warah?”

21 Ma ari a mes diet ga tangtange, “Kaiken pai a nianga auno ta tiga nong a sakana tanuo i sosoha taar tana. A sakana tanuo mah i tale bia gor hananaas ira mata diet ira pulo?”

Jisas ga hinawas palai bia aie no Mesaia, no Nati God.

22 Io, diet git gilgil tiga lukara bia diet na lik leh no pakana bung bia di ga gil no tamat na hala na lotu bia na halhaal balin. Ma no bunguno iakano lukara ga puko aram Ierusalem. A pakana bung na madahon kaike ma Jisas ga hananhaan narako tano hala na lotu tamat menapu tano maliah tane Solomon. 24 Kaik ira Iudeia diet ga me hung luhutane Jisas ma diet ga tiri ie hoken: “Aise bung at baak ma nu pidik taar ma augu? Nes baak, mehet be nanaho puo laah um. Kaia! Bia ugu no Mesaia, io, nu hinawase hapalaine um mehet.”

25 Io, Jisas ga balu diet, “Iau gate hinawase tar muat iesen muat pai kanan bia muat na nurnur. Ira pinapalim iau gilgil tano hinsana no ragu Sus, diet hinhinawas utagu. 26 Iesen muat pa na nurnur, kanong pataie bia muat ira nugu kaba sipsip. 27 Ira nugu sipsip diet taram no ingagu ma iau nunure tar diet, ma diet murmur iau. 28 Ma iau tar no nilon hathatika ta diet ma taie tun at diet pa na hiruo, ma pa ta tiga nong na ras leh diet tano limagu. 29 Mama, nong ga tar diet tagu, i tamat ta ira linge bakut ma pai haruat bia ta tigano na ras leh diet tano limane Mama. 30 Mir ma Mama mir tikai mon.”

31 Io, ira Iudeia diet ga ru habalin leh ra haat bia diet na gulum ie. 32 Iesen Jisas ga tange ta diet, “Iau gate haminas ra halengin bilai na pinapalim ta muat meram ho Mama. Muat wara gulgulum iau uta garum pinapalim?”

33 Ira Iudeia diet ga tange, “Mehet pai wara gulgulum ugu uta ira bilai na pinapalim. Taie. Mehet na gulum ugu uta ira num nianga sakasaka uta God kanong a tunotuno bia mon ugu ma u tange bia God ugu.”

34 Jisas ga balu diet bia, “Muat nunure tar ing di ga pakat ie ta ira numuat harkurai tane God, ing God ga tange hoken: ‘A god muat.’ 35 God ga kilam kaike ra tunotuno bia a god diet. Ga kilam diet huo ing ira uno nianga ga haan tupas diet. Ma dahat nunure bia ira nianga gar ta God di gate pakat i tur hatika taar. 36 Iesen utagu iaat, Mama ga bul hasisingen iau bia nigi halhaal gaam tule iau ukai tano ula hanuo. Bia ing God ga kilam kaike ra tunotuno bia a god diet, wara bih tutun bia muat tange bia iau tange hagahe God ing iau tange bia, ‘A nati God iau’? 37 Waak muat ra nurnur tagu bia iau pa ni gil ira pinapalim ing Mama i sip bia ni gil. 38 Iesen bia ing iau gilgil kaike ra pinapalim ma muat pai nurnur tagu, io, i tahut bia muat na nurnur ta ira pinapalim iau gilgil waing muat naga nunure kilam um bia Mama i kis tagu ma iau kis ta Mama.”

39 Ma diet ga walar habalin bia diet na palim kahe Jisas iesen diet ga ber tana.

40 Namur Jisas ga balos habalin no taah Ioridaan uras tano katon Jon no ut na baptais ga huna baptais ira tunotuno kaia nalua, ma Jisas ga me kiskis kaia. 41 Ma a haleng na matanaiabar diet ga haan tupas ie ma diet ga tange, “I tutun bia Jon pa gale gil ta dadas na hakilang iesen a tutun bakut ing Jon ga tange uta iakan ra tunotuno.” 42 Ma a haleng diet ga nurnur ta Jisas ta iakano taman.

Copyright information for `GFK