John 14

Jisas sen mon nong na papos no ngaas tupas God.

“Waak bia ira bala muat i tapunuk, iesen muat na nuruan God. Ma muat na nuruan mah iau. Aram narako tano ngasiane Mama a halengin subaan kana. Bia ing pa naga mon tari iau gor te hinawase muat kanong iau ni haan ukaia wara tangtagure ta subaan wara numuat. Ma ing iau te haan ma iau te tagure tar numuat ta subaan, iau ni tapukus balin nigi me kap leh muat wara uram ho iau waing muat na kis mah tano subaan iau kis taar kaia. Muat nunure tar no ngaas uram tano subaan iau ni haan ukaia.”

Tomaas ga tange tana bia, “Watong, mehet pai nunure bia nu haan uhe, io kaik, mehet na nunure leh no ngaas ukaia hohe?”

Jisas ga babalu hoken: “Iau no ngaas, iau hapuasne ira tutun ta God, ma iau no nilon. Taie tikai pai hanuat taar ta Mama bia ing pai luena haan taar tagu. Bia ing muat naga nunure tutun iau, muat gor te nunure mah Mama. Ma tur leh um ta iakan ra pakana bung muat na nunure ie ma na palai bia muat te nes ie.”

Jisas ma no ana Sus dir tikai mon.

Io, Pilip ga tange tana bia, “Haminas Mama ta mehet. Iakanong mon nong mehet supi ie.”

Ma Jisas ga babalu hoken: “Maris, Pilip! Iau te lon lawas tika ma muat, iesen pau nunure at baak iau? Sige tikai i te nes iau i te nes Mama. Ho bibih balik bia u saring iau bia ni haminas Mama ta muat? 10 U nurnur bia iau kis ta Mama, ma bia Mama i kis tagu. Naka? Ira nianga iau tange ta muat pai nugu mon. Taie. Mama nong i lalon tagu, aie nong i pakpakile no uno pinapalim. 11 I tahut bia muat na nurnur tagu ing iau tange bia iau kis ta Mama, ma Mama i kis tagu. Bia taie, muat na nurnur kanong muat te nes ira dadas na gingilaan na kinarup. 12 Muat hadade baak! Sige tikai i nurnur taar tagu na pakile ira linge iau pakile. Ma na pakile ira linge ing i tamat ta ing iau pakile kanong iau ni haan uram ho Mama. 13 Ma asa ing muat na saring tano hinsagu, iau ni gil waing no Natine na hapuasne no minarine no rana Sus. 14 Bia ing muat na saring iau uta sa tano hinsagu, io, iau ni gil ie.

God na tule hasur no Halhaliana Tanuo wara harharahut.

15 “Bia ing muat sip iau, io, na palai, kanong ira nugu harkurai muat na taram. 16 Ma iau ni saring Mama ma na tar tiga mes na Ut na Harharahut ta muat bia na kis hatika ma muat. 17 Aie no Tanuo. I la haphapuasne ira tutun ta God. No ula hanuo pai haruat bia na haut leh ie kanong no ula hanuo pai la nesnes ie ma pai la nunurei. Iesen muat nunure tar ie kanong i lalon ma muat, ma na kis ta muat. 18 Iau pa ni waak tar muat hoing ira tintana. Taie. Iau ni hanuat taar ta muat. 19 Hutet um ma no ula hanuo pa naga nes habaling iau, iesen muat na nes iau. Ma iau, iau ni lon, kaik muat mah, muat na lon. 20 Ta iakano ra bung muat na nunure um bia iau kis tane Mama, muat kis tagu, ma iau kis ta muat. 21 Sige tikai i hatur kawase tar ira nugu harkurai ma i taram diet, io, aie nong i sip tar iau. Ma sige nong i sip tar iau, Mama na sip ie, ma iau mah, iau ni sip ie ma ni hapuasne iau tana.”

22 Io, Iudas (taie bia Iudas Iskariot) ga tiri ie bia, “Watong, warah balik kaik gu sip bia nu hapuasne ugu ta mehet ma taie bia ukatiga tano ula hanuo?”

23 Ma Jisas ga balui hoken: “Sige nong i sip tar iau i taram ira nugu nianga. Ma Mama na sip ie ma mir na haan tupas ie ma mir na lon tika mei. 24 No tunotuno nong pai sip iau pai taram ira nugu nianga. Ma kaiken ra nianga muat hanhadade pai anugu. Taie. A nianga at gar ta Mama nong ga tule iau.

25 “Iau te tange se tar kaiken ra linge ing iau kis tika taar baak ma muat. 26 Iesen no Ut na Harharahut, no Halhaliana Tanuo, nong Mama na tulei tano hinsagu na me hausur muat ta ira linge bakut. Ma na halilik mah muat ta ing iau te tange se tar ta muat. 27 A malum kaik iau waak kapis tar ma muat. No nugu malum tus iakan iau tar ie ta muat. Iau pai tar ie ta muat hoing no ula hanuo i la gilgil. Io, waak bia ira bala muat i tapunuk ma waak muat ra bunurut.

28 “Muat ga hadade ing iau ga tange hoken: ‘Iau ni haan laah ma ni tapukus baling taar ta muat.’ Bia muat naga sip tun tar iau, muat gor guama tano nugu hinahaan ni gil ie uram ho Mama kanong Mama i tamat tagu. 29 Ma iau te hinawase hanalua muat kaiken uta iakan ra linge waing muat naga nurnur ing na ngan tun um huo. 30 Iau pa ni ianga lawas um ma muat kanong no lualua ta iakan ra ula hanuo iakana katiga tuai. Taie ta ginginine kai tagu, iesen iau pakpakile haruatne ing Mama i te pir tar iau ine waing no ula hanuo naga nunure bia iau sip tar Mama.

“Muat tut, dahat naga haan laah.

Copyright information for `GFK