John 15

Sige nong i kis tane Jisas na pakile ira bilai na pinapalim.

“Iau no nunuhuan na ina daha tutun ma ne Mama no ut na harbalaurai tano ina daha. Ira katena daha i kis tagu ing diet pai la huhuai, i la katkato se bakut diet. Iesen ira katen ing i la huhuai, Mama i la hinhinare bia diet na nunuhuan waing diet naga manga huai. Io, muat te nunuhuan um ma i burena ta ira nugu nianga iau te tange tar ta muat. Muat kis taar at tagu ma muat waak tar at iau bia ni kis taar at mah ta muat. Taie tiga katena daha i haruat wara hunuai bia aie sen. Taie. Na huai sen mon ing i kis taar at tano ina daha. Io, hokaike at mon, pai tale muat bia muat na huai ing bia muat pa na kis taar at tagu.

“Iau no nunuhuan na ina daha ma muat ira katena. Bia sige tikai i kis taar tagu ma iau kis taar at mah tana, io, iakano tunotuno i manga huai. Iesen bia ing iau pai harahut muat, pai tale muat bia muat na gil tiga linge. Bia sige tikai pai kis taar at tagu, iakano tunotuno i haruat hoing tiga katena daha di sei ma gi a maranga. Ira katena daha hokaike di la ruru leh ma di la sase tar ra iaah gi la iaiaan. Bia muat kis taar tagu, ma ira nugu nianga i kis taar ta muat, io, muat saring iau ta ing muat sip ma muat na hatur kawase leh. Ing muat na manga huai, iakano na hapuasne no minarine Mama ma na haminas bia muat ira nugu bulu na harausur mah.

“Hoing Mama i te sip iau huo, kaik at mah, iau te sip muat huo. Io, i tahut bia muat na kis taar at tano nugu sinisip. 10 Bia muat taram ira nugu harkurai, io, muat na kis taar at tano nugu sinisip, hoing at mon iau te taram ira harkurai tane Mama iau gi kis taar at tano uno sinisip. 11 Io, iau te hinawase muat ta kaike waing no nugu gungunuama na kis ta ira numuat lon ma bia muat naga hung bukas mei. 12 No nugu harkurai kanin: Muat na marse hargilasane muat hoing iau te sip muat ma iau te marse muat huo. 13 Taie tiga harmarsai gar tikai i tamat tano harmarsai tano tunotuno nong i tar se no uno nilon wara gaie diet ira uno harwis. 14 Ma muat ira nugu harwis bia ing muat gil ing iau hartula bia muat na gil. 15 Iau pai kilam habaling um muat bia a nugu tultulai muat kanong tiga tultulai pai nunure ira hinilau tano pinapalim tano uno tamat. Iesen iau te kilam balik um muat bia a nugu harwis muat kanong ira linge bakut ing iau ga hadade leh tane Mama iau te hapalaine muat ine. 16 Muat, muat pa ga gilamis leh iau. Taie. Iau at, iau ga gilamis leh muat, iau gom tibe muat bia muat na haan ma muat na huai, ma ira numuat hunuai na kis taar at. Io kaik, Mama naga tabar muat ta ira sa ing muat saring tano hinsagu.

No ula hanuo na malentakuane ira tultulai ta Jisas.

17 “No nugu harkurai kanin: Muat na marse hargilasane muat. 18 Bia no ula hanuo i malentakuane muat i tahut bia muat na lik kawase tar bia gate luena malentakuane tar iau. 19 Bia ing muat mekai napu, io, no ula hanuo gor sip muat hoing bia uno tus muat. Iesen muat pai mekai tano ula hanuo kanong iau te gilamis leh muat mekai tana. Ma iakan no burena kaik no ula hanuo gi malentakuane muat. 20 Muat na lik kawase tar ing iau ga tange ta muat hoken: ‘No subulo pai tamat tano uno watong.’ Bia ing diet ga helar tagu, io, diet na helar ta muat mah. Bia ing diet ga taram ira nugu nianga, io, diet na taram mah ira numuat. 21 Diet na gil tar kaiken ta muat kanong anugu muat. Ma no burena mon, bia diet pai nunure nong ga tule iau. 22 Bia ing iau pa naga hanuat ma iau pa naga me ianga ta diet, diet pa gor te baan taar um ra kuas ta ira udiet sakana magingin. Iesen kaiken balik um diet pai tale bia diet na ianga bat ira udiet magingin sakena. 23 Sige nong i malentak tagu i malentakuane mah Mama. 24 Iau ga pakile nalamin ta diet ira linge taie tiga nong mah um ga pakile. Ing bia iau pa naga gil huo diet pa gor te baan taar um ra kuas ta ira udiet magingin sakena. Iesen diet te nes um kaiken ra linge ma kana at baak diet malmalentakuane tar mir ma Mama. 25 Iesen i te ngan huo wara hatutun ing di ga pakat ta ira udiet harkurai ta God hoken: ‘Taie ta burena no udiet malmalentakuane iau.’

26 “No ut na Harharahut nong iau ni tulei meram ho Mama na hanuat. Aie no Tanuo nong i la haphapuasne ira tutun ta God. Ma i la hananuat at meram ho Mama. Ma ing na hanuat na me hinawas utagu. 27 Ma muat mah, muat na hinawas utagu kanong muat gabe kis tika ma iau makarawa laah ra turtur leh tano nugu pinapalim.

Copyright information for `GFK