John 16

“Iau te hinawase muat ta kaiken bakut waing muat pa na karup muat naga puko. Diet na hatabune muat bia muat pa na lotu ta ira udiet hala na lotu. Io, i tutun, iesen i tutun at mah bia no pakana bung i hananhuat ing tiga nong na bu bing muat na lik bia i gilgil ra pinapalim na lotu uram ho God. Diet na gil kaike ra mangana linge kanong diet pai le nunure mir ma Mama. Iau te huna hinawase muat ta kaiken. Ma iau gil huo waing muat na lik kawase tar bia iau ga luena hakatom tar muat, ing um iakano pakana bung na hanuat um. Iau pa ga huna hinawase muat ta iakan karawa nalua ing iau ga tur leh no nugu pinapalim kanong iau ga kis taar ma muat.

No mangana pinapalim tano Halhaliana Tanuo.

“Io, kaiken um ni haan uram ta nong ga tule iau, iesen taie tikai ta muat pai tiri iau bia iau ni haan uhe. Ma muat te hung ma ra tapunuk kanong iau te tange kaiken ra linge. Iesen muat hadade baak! Utano numuat tahtahut, kaik iau ni haan laah. Bia ing iau pa ni haan laah, no ut na Harharahut pa na hanuat ukai ho muat. Iesen bia ing ni haan iau ni tule sei ukai ho muat. Ing na hanuat na hapalaine ira tunotuno tano ula hanuo tano suruno ira magingin sakena. Ma na hapalaine mah diet tano suruno no taktakodas ma no suruno no gil harkurai gar ta God. Na me hapalaine diet bia diet sakena kanong diet pai nurnur tagu. 10 Ma na hapalaine diet tano taktakodas kanong iau ni haan uram ho Mama ma muat pa na nes habaling iau. 11 Ma na hapalaine mah diet tano gil harkurai gar ta God kanong no lualua ta iakan ra ula hanuo God i te tule bingbing tar um ie.

12 “Anugu mon haleng linge wara tangtange ta muat, iesen pai tale muat bia muat na kap bakut leh at mon kaiken. 13 Iesen ing no Tanuo nong i la haphapuasne ira tutun ta God na hanuat, io, aie nong na lue muat taar ta ira tutun bakut. Pa na ianga tano uno lilik mon. Taie. Na tange sen at mon ira linge ing ga hadade leh ma na hinawase muat ta ira linge na hanuat namur. 14 Na hapuasne habalin at mon no minamarigu hoken. Na kapkap leh ira tutun utagu naga hapalaine muat ine. 15 Ira linge bakut ta Mama anugu. Ma iakano no burena kaik iau gi tange bia no Tanuo na kapkap leh ira tutun utagu naga hapalaine muat ine.

Ira bulu na harausur diet na tapunuk iesen namur diet na guama.

16 “Dahin um ma muat pa na nes habalin iau, sen bia namur dahin muat na nes iau.”

17 Ari ta ira uno bulu na harausur diet ga hartiritiri ta diet bia, “Asa no kukuraina iakan ra katon i tange ie bia dahin um ma dahat pa na nes ie sen bia namur dahin dahat na nes ie? Ma hohe no kukuraina mah iakan ra katon ga tangei? Ga tange hoken: ‘Kanong iau ni haan uram ho Mama.’” 18 Diet ga hartiritiri at baak bia, “Asa no kukuraina iakan ra katon i tange bia, ‘Dahin um’? Dahat pai palai ta kaiken i tangtange.”

19 Jisas ga nunure bia diet ga wara tirtiri ie ta kaiken, kaik gaam tange ta diet hoken: “Iau te tange bia dahin um ma muat pa na nes habalin iau sen bia namur dahin muat na nes iau. Kana muat hartiritiri ta muat uta iakan? 20 Muat hadade baak! Muat, muat na iaha ma muat na suah ma kana no ula hanuo na guguama. Muat na tapunuk baak iesen namur um, muat na guama. 21 Tiga hahin i tianan taar na kilingane ra ngunngutaan ing na wara kinakaha kanong no uno bung i te haruat. Iesen ing i te kaha no uno bulu na luban se um no ngunngutaan ma naga hung balik um ma ra gungunuama kanong tiga bulu i te hanuat taar tano ula hanuo. 22 Io, muat mah huo. A numuat pakana bung na tapunuk kaiken, iesen iau ni nes habalin muat ma muat na guama. Ma taie tikai na kap se tar no numuat gungunuama. 23 Ta iakano pakana bung muat pa na saring habalin um iau uta sa. Muat hadade baak! Mama na tabar muat ta ira sa ing muat saring tano hinsagu. 24 Mekarawa laah tuk katin muat pai sasaring uta tiga linge tano hinsagu. I tahut bia muat na saasaring, kaik muat naga hatur kawase leh ma no numuat gungunuama na hung bukas ta muat.

25 “Iau iangianga ma ra nianga harharuat, iesen tiga pakana bung kana katiga i hananhuat ing pa ni ianga balin um hokaike. Taie. Iau ni hinawase hapalaine mon um muat ta Mama. 26 Ta iakano pakana bung muat na sasaring tano hinsagu. Iau pa ni supi bia ni saring Mama wara uta muat. Taie. 27 Mama iaat i sip tar muat kanong muat te sip iau ma muat te nurnur bia iau ga hansur meram ho Mama. 28 Iau ga hansur meram ho Mama, iau gaam hanuat taar tano ula hanuo. Io, kaiken iau ni haan sukun no ula hanuo wara uram hone Mama.”

29 Kaik, ira uno bulu na harausur diet gaam tange, “Kaiken um u te iangianga palai kanong pau iangianga ma ra nianga harharuat. 30 Ma kaiken mehet te nes um bia u la nunure bakut tar ira linge ma taie pau supi bia nu nahe tikai bia na tiri ugu tiga tiniri. Ma iakan no burena kaik mehet gi nurnur bia u ga hansur meram ho God.”

31 Jisas ga balu diet hoken: “Muat te nurnur tun um tagu? 32 Muat hadade baak! Tiga pakana bung kana i hananhuat, ma i te manga hutet um ing muat na hilau harbasia taar ta ira ngasia muat tikatikai. Muat na waak talur sen tar um iau. Iesen iau pai kis sen taar kanong Mama i la kis tika taar ma iau. 33 Iau te hinawase muat ta kaiken waing muat naga hatur kawase ra malum kanong muat kis tagu. Kai tano ula hanuo muat na mon ra ngunungut. Iesen waak muat burut. Muat taman tut ma ra balaraan! Iau te pari no dadas tano ula hanuo.”

Copyright information for `GFK