Luke 15

No tamat na gungunuama aram ra mawe ing tiga ut na sakena i lilik pukus.

(Matiu 18.12-14)

Tiga pakaan ira ut na kap takis ma diet ing di ga nes hanapu diet bia a tabuna murmur ira harkurai ta Moses, diet ga hanuat hurlungen wara hanhadade Jisas. Ma ira Parisi ma ira tena harausur ta ira harkurai ta Moses diet ga ngurungur diet gaam tange, “Kan ra tunotuno i bale leh ira ut na sakena ma i iaan tika ma diet.”

Io, Jisas ga hinawase diet ma iakan ra nianga harharuat. Ga tange, “Ing bia tiga nong ta muat auno tiga maar na sipsip ma tiga nong i rara, io, tutun sakit bia na haan talur ira liman ma ihat na sangahul ma liman ma ihat kaia ra udiet katon. Ma na sisilih uta nong i te rara tuk taar bia na nes leh ie. Ma ing bia i te silhe tupas ie na guama ma na pusak leh ie ma na haan u nataman. Io, na tatau hulungan ira uno harwis ma diet ing diet la kiskis hutet tana, ma na hinawase diet bia, ‘Iau sip bia muat na guama tika ma iau kanong iau te nes tupas no nugu sipsip nong ga rara.’ Iau tange ta muat, na ngan mah huo aram ra mawe. Ing bia tiga ut na sakena i lilik pukus, da manga guama aram naliu. Iesen bia a liman ma ihat na sangahul ma liman ma ihat diet lik bia a ut na takodas diet, kaik diet na lilik pukus warah, io, taie ta gungunuama aram naliu.

No nianga harharuat utano siliwa i panim.

“Ma bia tiga hahin i hatur kawase ira sangahul na siliwa, ma tikai i panim, io, tutun sakit bia na halulungo tiga laam ma na sah no hala. Ma na sisilih timaan tuk taar bia na nes tupas ie. Ma bia i te nes tupas ie, na tatau hulungan ira uno harwis ma diet ing diet la kiskis hutet tana, ma na hinawase diet bia, ‘Iau sip bia muat na guama tika ma iau kanong iau te nes tupas no nugu siliwa nong ga panim.’ 10 Iau tange ta muat, ira angelo ta God diet na guama mah huo ing bia ta tiga ut na sakena i lilik pukus.”

No nianga harharuat utano sakana tunaan nong ga rara ma ga tapukus.

11 Io, ma Jisas ga tange habalin, “Tiga tunotuno airuo ira uno bulu na tunaan. 12 No hansik ta dir ga tange tano adir sus, ‘Mama, a tutun bia namur nu paleng ira num linge ta mir tasin. Sen bia nu tabar iau ma no pinlawegu kaiken.’ Io, ga paleng ira uno linge nalamin ta dir.

13 “A bar bung namur ma no hansik ta dir ga suhurane bakut se ira uno mangana linge, ga kap ira uno kinewa, gaam haan uras tiga hanuo tapaka. Ma ga manga gotgot kaia, kaik gaam hasurum ira uno kinewa. 14 Ma bia ing gate suhurane se ira uno kinewa, tiga tamat na taburungan ga hanuat ta iakano hanuo bakut. Ma ga kis hoing tiga maris. 15 Io kaik, ga papalim wara uno tiga watong ta iakano ra hanuo. Ma no watong ga tulei tano uno katon wara tamtabar ira uno bore. 16 Ma ga manga sip bia na ien ira pala bin ing ira bore diet git ienien. Iesen taie tikai pa ga tabar ie ma tiga linge. 17 Ma bia ga lilik tapukus ga tange, ‘Ai! Ira tultulai ing diet papalim tano ragu sus, ira adiet nian i manga haleng ma diet pai tale bia diet na ien bakut. Ma iau balik um ken ni taburungan maat. 18 Iau ni tapukus balin uram ho mama ma nigi tange tana, “Mama, iau te gil ra sakena taar taam ma uram ra mawe mah. 19 Pai takodas balin bia nu kilam iau bia tiga natim. Iesen iau sip bia nu gil iau haruat ma ira num tultulai.” ’ 20 Io, ga taman tut ma ga haan uram hono rana sus. Bia iakana baak tapaka no rana sus ga nes leh ie ma ga manga marmaris wara utana. Io, ga hilau taar tano natine, gaam gawane leh ie ma ga lusung ie.

21 “Ma no natine ga tange tana, ‘Mama, iau te gil ra sakena taar taam ma uram ra mawe mah. Pai takodas balin bia nu kilam iau bia tiga natim.’

22 “Iesen no ana sus ga tange ta ira uno tultulai bia, ‘Muat habir! Muat kap no sigasigam nong i manga bilai ma muat na hasigam ie mei. Muat habas tiga malota tano limana ma muat na hasigam ie ta iruo pala lamaas na kakinari. 23 Muat kap no bilai na nat na bulumakau ma muat na kut bing ie. Dahat na gil tiga lukara kanong kan ra natigu ga maat ma i te lon balin. Ga rara ma dahat te nes leh ie.’ Io kaik, diet ga haburen no lukara.

25 “Ing bia no lukara ga hanahaan no tamat ta dir ira iruo haratasin ga tapukus meram ra lalong. Ma bia ga hanuat hutet tano hala ga hadade ra ingana ninge ma ra minangata. 26 Io, ga tatau tikai ta kaike ira tultulai ma ga tiri ie uta ira linge diet gilgil. 27 Ma no tultulai ga balui bia, ‘No tasim i te tapukus balin. Ma no am sus i te nes ie bia i lon timaan taar. Kaik, i tula nianga bia da kut bing no bilai na nat na bulumakau ma mehet te gil huo.’

28 “Io, no tamat ta dir ga manga ngalngaluan, kaik gaam malok bia na laka tano hala. Io, na ana sus ga hansur, gaam ianga marmaris tana bia na laka. 29 Sen bia ga balu no ana sus bia, ‘Nes baak! Ta kaiken ra tinahon bakut iau git paapalim wara utaam hoing tiga maris na tultulai. Ma ira pakana bung bakut iau git tartaram ugu. Ma u te tar sa tagu? Pau tar tiga meme mon tagu bia ni gil tiga lukara ma ira nugu harwis. 30 Iesen bia kan ra natim balik i tapukus u kut bing no bilai na nat na bulumakau wara gil lukara. Ma aie at mon nong ga hasurum ira num linge wara kulkul ira ut na hilawa.’

31 “No ana sus ga tange tana, ‘Natigu, hatikai u la kiskis tika ma iau. Ma ira nugu linge bakut, anum. 32 Iesen i takodas bia dahat na guama ma dahat na gil no lukara kanong iakan ra tasim ga maat ma i te lon balin. Ga rara ma dahat te nes leh ie.’”

Copyright information for `GFK