Luke 19

Sakias ga kap ra harhalon.

Io, Jisas ga haan laka Ieriko gom saksakit kaia. Ma tiga tunotuno kaia, hinsana Sakias. Aie tiga tamat ta diet ira ut na kap takis ma a watong mah ie. Ga sip bia na nes Jisas bia sigei, sen a kumkumina tunotuno ie. Kaik, pa ga tale kanong a tamat na matanaiabar kaia. Io, ga hilau nalua gaam a kawe tiga ina papus wara nesnes ie kanong Jisas ga hananuat ta iakano ngaas.

Bia Jisas ga hanuat ta iakano katon ga nanaas hut, gaam tange tana, “Sakias, nu suur gasien, kanong i tahut bia ni kis tano num hala katin.” Io, kaik at mon ga suur ma ga bale leh ie ma ra gungunuama.

Ira matanaiabar diet ga nes kaiken ma diet ga tur leh ra ngurungur. Diet ga tangtange bia, “Iakan ra tunotuno i te haan wara nian tika ma iakano ra ut na sakena.”

Ma Sakias ga tur gaam tange tano Watong hoken: “Nugu Watong, nes baak! Iau ni paleng ira nugu minsik ma ni tar tiga subaan tana ta ira maris. Ma ing bia iau te habato tikai ma iau kinau leh ta tiga linge, io, ni balu pukus habaling ma ra aihat tana.”

Ma Jisas ga tange tana, “Katin nora harhalon i te haan tupas kan ra hala kanong iakan ra tunotuno mah a bulumur ta Abraham. 10 Io, Nong a Tunotunoi i te hanuat wara silsilihe ma wara halhalon diet ing diet rara.”

No nianga harharuat ta ira tultulai.

(Matiu 25.14-30)

11 Ira matanaiabar diet ga hanhadadei ma Jisas ga tange tiga nianga harharuat ta diet kanong ga hutet Ierusalem ma ira matanaiabar diet ga lik bia no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God gate wara hinanuat gasien. 12 Io ga tange, “Ga mon tiga tunotuno a natine tiga tamat na ut na harkurai. Ma ga wara hinahaan tiga taman tapaka bia da tar no kinkinis na tamat na ut na harkurai tana ma na tapukus balin namur. 13 Io, ga tatau a sangahul ta ira uno tultulai ma ga tar tiga arip na kinewa ta diet tikatikai. Ma ga tange ta diet, ‘Muat na papalim me kaiken ra kinewa tuk bia ni tapukus balin.’

14 “Io, ira matanaiabar ta iakano katon diet ga malentakuanei. Diet ga tule ari tunotuno ma ra hinhinawas tano hanuo bia na haan ukaia wara hinhinawas bia diet malok bia iakano tunotuno na kure diet. 15 Iesen di ga tar no kinkinis na harkurai tana ma ga tapukus balin tano uno katon. Io, ga hartula ta ira uno tultulai bia diet na hanuat wara hinhinawas palai ta ira udiet pinapalim ma kaike ra kinewa. 16 Io, no luena ga hanuat gaam a tange tana, ‘Nugu tamat, ira num kinewa i te kakawas balin ma ra sangahul na arip.’

17 “No uno tamat ga tange tana, ‘Tahut na pinapalim! A bilai na tultulai ugu. U te tutun ta tiga nat na pinapalim, io kaik, ni tabar ugu ma ra sangahul na pise na hala wara num kurkure.’

18 “No airuo ga hanuat gaam a tange tana, ‘Nugu tamat, ira num kinewa i te kakawas balin ma ra liman na arip.’

19 “No uno tamat ga tange tana, ‘Nu kure a liman na pise na hala.’

20 “Ma tiga mes na tultulai ga hanuat tupas ie gaam a tange, ‘Nugu tamat, ira num kinewa ken. Iau ga suhei narakoman tiga subana katona maal. 21 Iau ga burte ugu kanong iau ga nunure ba a ngangarine ugu. U la kilkil ing pau ga so. Ma u la kapkap ra hunena ta ira mangason gar na mes.’

22 “Ma no uno tamat ga tange tana, ‘A sakana tultulai ugu! Iau ni kure ugu ma ira num nianga at. U te tange bia u ga nunure bia iau tiga ngangarine tunotuno. Ma u te tange mah bia iau la kapkap ra hunena ta ira mangason gar na mes ma bia iau la kilkil ing iau pa ga so. 23 Wara bih pau ga tar ira nugu kinewa tano benk, bia naga gil leh ta tinahuat tana? Ma bia iau gor tapukus iau gor me kap habaling ira nugu kinewa ma ira tinahuat mah tana.’

24 “Io, ga tange ta diet ing diet ga tur hutet tana, ‘Muat na kap leh kan ra kinewa tana ma muat na tar ie ta iakano tultulai i hatur kawase ra sangahul na arip.’

25 “Diet ga tange tana, ‘Numehet tamat, i te mon ra sangahul!’

26 “Io, ga tange ta diet, ‘Sige nong i mur no nugu sinisip, iau ni manga idanei. Ma sige nong pai mur no nugu sinisip, no uno da hansik na haridaan da kap sei tana. 27 Sen bia muat na lamus diet ukai ing diet bala mamahien tagu, ma muat na bu bing diet ra matmataan tagu kanong diet pa ga sip bia ni kure diet.’”

Jisas ga haan laka Ierusalem hoing no tamat na ut na harkurai nong Israel ga kiskis kawasei.

(Matiu 21.1-9; Mak 11.1-10; Jon 12.12-15)

28 Ma ing bia Jisas gate tange kaiken ga hanahaan baak uram Ierusalem. 29 Ma ga hanuat hutet ta Betapage ma Betani kaia ra uladih di ga kilam bia Olip. Ma ga tule airuo ta ira uno bulu na harausur ma kan ra nianga: 30 “Mur na haan taar tano taman menalua ta mur ma ing mur na laka kaia mur na nas leh tiga sigara donki di te kubus kawase tar ie. Taie baak tikai pai kisi ie. Mur na lapus ie, io, mur na sal hawaat ie ukai ho iau. 31 Bia tari diet na tiri mur bia, ‘Mur gil huo warah?’, mur na hinawase diet, ‘No Watong i supi tar ie.’” 32 Ing bia gate tule se dir, dir ga haan laah ma dir ga nes leh ie hoing gate hinawase tar dir.

33 Dir ga palpalas ise tar no sigara donki. Ma diet ing audiet iakano donki, diet ga tiri bia, “Mur palpalas ise no donki warah?”

34 Ma dir ga babalu, “No Watong i supii.”

35 Io, dir ga sal hawaat no sigara donki ukaia ho Jisas, dir gaam bakar no tihine no donki ma ari ta ira udir maal. Ma dir ga hakisi Jisas tana. 36 Ga hanahaan tano donki ma ira matanaiabar diet ga kap se ari ta ira kiniasi diet, diet gaam palase mur no ngaas me.

37 Ga hanuat hutet tano katon bia no ngaas i hansur meram ra uladih Olip. Ma kaike ira matanaiabar na bulu na harausur diet ga tur leh wara pirpirhakasing God ma ra gungunuama kanong diet gate nes haleng na dadas na gingilaan na kinarup. 38 Diet ga kakongane naliu hoken:

“No tamat na lualua na gil harkurai i daan nong i hanuat wara gilgil haruatne ira sinisip gar tano Watong!
A malum aram ra mawe ma a minamar aram naliu sakit!”
39 Ma ari ta ira Parisi nalamin tano tamat na matanaiabar diet ga tange ta Jisas, “Tena harausur, tigal ira num bulu na harausur!”

40 Ma ga tange ta diet, “Iau tange ta muat, ing bia diet na kis matien, ira haat diet na kakonga huat!”

Jisas ga suah ta Ierusalem.

41 Ing bia Jisas ga hanuat hutet ta Ierusalem ma ga nes no pise na hala ga suah ie. 42 Ma ga tange, “Ierusalem, ing bia muat at, muat gor te nunure kilam bia asa na hatahuat ra malum ukai ho muat, gor manga tahut. Iesen kaiken um i susuhai ta ira matmataan ta muat. 43 Namur, diet ing diet wara hinarubu ma muat, diet na manga balo bat muat ma diet na tur luhutane muat. 44 Diet na manga haliare muat tika ma ira nati muat narako ta ira balo tano numuat pise na hala. Diet na dure harbasiane no numuat pise na hala. Diet pa na waak tar tiga haat menaliu tiga haat. Warah, kanong muat pa ga nes kilam no pakana bung tano hinanuat ta God tupas muat.”

Jisas ga haan uram tano hala na lotu tamat.

(Matiu 21.12-16; Mak 11.15-18; Jon 2.13-16)

45 Io, Jisas ga laka tano hala na lotu tamat ma ga bat hasur diet ing diet ga susuhur kaia. 46 Ma ga tange ta diet, “No nianga ta God di ga pakat ie i tange hoken:‘No nugu hala na lotu na tiga hala na sinasaring.’ Sen bia muat te gil balik ie hoing tiga munmun audiet ira holmatau.”

47 Ma ira kaba bungbung ga hauhausur ira matanaiabar narako tano hala na lotu tamat. Iesen ira tamat ta ira ut na pakila lotu ma ira tena harausur ta ira harkurai ta Moses ma ira lualua ta ira matanaiabar diet ga walwalar wara bubu bing ie. 48 Ma sen diet pa ga tale wara gilgil tiga linge tana kanong ira matanaiabar diet ga manga sip bia diet na hadade bakut ira uno nianga.

Copyright information for `GFK