Luke 23

Di ga tung Jisas kaia hone Pailat.

(Matiu Matiu 27.11-14; Mak 15.2-5; Jon 18.29-37)

Io, diet bakut tano kis hulungai diet ga taman tut, diet gaam lamus Jisas ukaia ho Pailat. Ma diet ga tur leh bia diet na tung ie. Diet ga tange, “Mehet nes leh iakan ra tunaan bia i la lamlamus harango no numehet huntunaan ira Iudeia. I malok mah bia da kul takis taar ta ira numehet ut na harkurai, ma i tange bia aie at tiga tamat na lualua na gil harkurai, no Mesaia.

Io kaik, Pailat ga tiri ie, “Augu no tamat na lualua na gil harkurai audiet ira Iudeia?”

Jisas ga balui, “A num nianga at!”
Io, Pailat ga hinawase no tamat na matanaiabar ma ira tamat ta ira ut na pakila lotu bia, “Iau pai nes tupas leh tiga ronga bia da tung iakan ra tunotuno me.”

Iesen diet ga manga hahait ie diet gaam tangtange, “I la hathatahuat ra purpuruan ma no uno harausur ta ira tamtaman kai Iudeia. Ga haburen me Galili ma kaiken i te hanuat ukai mah.”

Pailat ga tule se Jisas ukaia ho Herot.

Ma ing Pailat ga hadade iakan ga tirii bia aie me Galili bia taie. Bia ga palai bia aie mekaia tano katon Herot i harkurai tana, ga tulei ukaia hone Herot kanong Herot mah ga kiskis kaia Ierusalem ta iakano pakana bung.

Ma ing bia Herot ga nes Jisas, ga manga guama kanong baak at um ga sipsip bia na nas ie. Ma gate ser leh ari a linge utana, kaik gaam manga sip bia na nes Jisas ing na gil tiga dadas na gingilaan na kinarup. Ga tiri Jisas ma ra haleng na tiniri sen bia Jisas pa ga balui. 10 Ira tamat ta ira ut na pakila lotu ma ira tena harausur ta ira harkurai ta Moses diet ga turtur kaia ma diet ga tungtung ie ma ra dadas na nianga. 11 Herot ma ira uno umri diet ga hasakit sakasaka tana. Io kaik, diet gaam hasigam ie ma tiga bilai na sigasigam diet gaam tule pukus ie ukaia ho Pailat. 12 Ma tur leh um ta iakano bung Pailat ma Herot dir ga harwis. Ma sen nalua dir ga manga harngangaar.

Pailat ga kure Jisas haruat ta ira sinisip ta ira matanaiabar.

(Matiu 27.15-26; Mak 15.6-15; Jon 18.39-19.16)

13 Io, Pailat ga tatau hulungan ira tamat ta ira ut na pakila lotu ma ari a mes na lualua ma ira matanaiabar. 14 Ga tange ta diet, “Muat te lamus iakan ra tunotuno ukai ho iau ma muat tung ie bia i lamus harango ira matanaiabar. Iau te tiri murmur ie ra matmataan ta muat ma iau pai nes leh ta nironga haruat ta ira numuat hartutung taar tana. 15 Ma ne Herot mah, pai nes leh ta nironga tana kaik gi tule pukus ie ukai ho dahat. Muat nes baak! Pai gil tiga sakana linge bia na maat pane. 16 Io kaik, iau ni hapidanau ie ma ni palas isei.”
Ari tuarena pakpakat diet bul halaka buturkus17. I tange hoken:Ta ira Nian na Hinahaan Sakit Pailat git halangalanga ise uta diet tikai di ga wis kawasei narako tano hala na harpidanau.


18 Sen bia no tamat na matanaiabar bakut diet ga kakonga bia, “Nu bu bing sei! Nu palas ise Barabas uta mehet!” 19 (Io, Barabas um, di ga bul halakai tano hala na harpidanau kanong ga harubu bingibing ma diet ing diet ga kure ira Iudeia.)

20 Io, Pailat ga sip bia na palas ise Jisas, kaik gaam haianga habaling ira matanaiabar. 21 Sen bia diet ga kakongane bia, “Da tut tar ie tano ula kabai! Da tut tar ie tano ula kabai!”

22 Tano aitul a pakaan ga tange habaling ta diet, “Warah? Iakan ra tunotuno i te gil ra mangana nironga sa? Iau pai nes leh ta nironga i haruat bia na maat pane. Io kaik, iau ni hapidanau ie, iau nigi palas isei.”

23 Iesen diet ga kaakonga naliu a haleng na pakaan bia da lau ie ra ula kabai. Io, ira udiet kinkonga ga sunang Pailat bia na haut. 24 Io kaik, Pailat gaam kure Jisas hoing diet ga sip. 25 Ga hasur se no tunaan nong di ga bul halakai tano hala na harpidanau, aie nong ira matanaiabar diet ga sasaring wara utana. Iakano tunaan nong ga harubu bingibing ma diet ing diet ga kure ira Iudeia. Ma Pailat ga tar se Jisas ta ira uno umri bia diet na gil tana haruat ma ira sinisip ta ira matanaiabar.

Diet ga tut tar Jisas tano ula kabai.

(Matiu 27.33-44; Mak 15.22-32; Jon 19.17-24)

26 Io, ing diet ga lamlamus hani Jisas, diet ga ras leh Saimon me Sairin nong ga laklaka huat merau ra mes na balehan. Diet ga hapupusak ie ma no kabai ma diet ga sunang ie bia na kapkap hanii manamur ta Jisas. 27 Ma a tamat na matanaiabar sakit diet ga murmur hanii. Ma nalamin ta diet ari a hahin ing diet ga susuah hanii. 28 Jisas ga talingane diet gaam tange ta diet, “Muat ira hahin me Ierusalem, waak muat suah iau. Muat na suah at muat ma ira nati muat kanong tiga pakana bung na hanuat ing muat na tange, ‘Na tahut ta diet ira hinkaho ma ta diet ing diet pai kakaha bia harasus!’ 30 Ta iakano pakana bungdiet na tange ta ira uladih bia, “Muat bus mehet!” ’ 31 Ing bia ira tunotuno diet gil kaiken ra linge wara tuntun no daha pai mamasa, diet na manga tun haliare no daha i mamasa.”

32 Ma di ga lamus leh mah airuo holmatau tika ma Jisas wara hiniruo. 33 Ma ing bia diet ga hanuat taar tano katon di ga kilam ie bia ‘No Ula Turangan’, diet ga tut tar Jisas tano ula kabai kaia tika ma ira iruo holmatau, tikai tano kata na limana ma tikai tano kesa na limana. 34 Ma Jisas ga tange, “Mama, nu lik luban se ira udiet nironga kanong diet pai palai bia a mangana linge sa ing diet gilgil.” Ma diet ga mamagu ma ra satu wara nunure leh bia sige na kap leh gahim ta ira kiniasine.

35 Ma ira matanaiabar diet ga tur taar diet ga ngokngok tana. Ma ira lulua diet ga kukutur tana diet gaam tange, “Ga halon ira mes. Ing bia aie no Mesaia at gar ta God nong God gate gilamis ie, io, waak ie na halon habalin ie!”

36 Ma ira umri mah diet ga hanuat diet gaam kukutur tana. Ma di ga tar ra wain tana wara minom. 37 Ma diet ga tange tana, “Ing bia augu no tamat na lualua na gil harkurai gar na Iudeia, nu halon habalin ugu.”

38 Ma ira nianga di ga pakat di ga bul ie manaliu tano ula kabai. Ma ga tange hoken: “Iakan no tamat na lualua na gil harkurai gar na Iudeia.”

39 Ma tikai ta kaike ra iruo holmatau nong ga taba taar ga se ra sakana nianga taar tana hoken: “Augu no Mesaia, nah? Kaia, nu halon habalin ugu! Ma nu halon mir mah!”

40 No mes balik ga bor ie hoken: “Hohe, pau burte God? No udatal harpidanau tiga mangaan mon. 41 Iesen tiga linge i mes harsakit. No udar harpidanau i haruat ma ira udar magingin iesen iakan ra tunotuno pai gil tiga nironga.”

42 Io, ga tange, “Jisas, nu lik leh iau tano pakana bung bia nu hanuat ma no num kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai.”

43 Ma Jisas ga tange tana, “Tutun sakit, katin nu kis tika ma iau kaia ra bilai na katon harsakit.”

Jisas ga maat.

(Matiu 27.45-56; Mak 15.33-41)

44 Ma tano sangahul ma iruo na pakana bung ra tingena kasakes no kasakes ga mun, ma ra kankado ga kasar no hanuo bakut tuk taar ra itul a pakana bung ra matarahien. Ma no tamat na maal aram narako tano hala na lotu tamat ga tamadiris hairuo. 46 Jisas ga kakonga naliu hoken: “Mama, iau tar se no tanuagu ta ira iruo limaam.” Ma ing bia ga tange tar hoken, ga pataam no mansunguno.

47 Ma no tamat na umri ta tiga matana ubane ga nes kaiken ra linge. Ga pirlat God gaam tange, “Tutun sakit, a ut na takodas iakan ra tunotuno.” 48 Ma ari a matanaiabar diet gate hanuat hurlungen wara nesnes iakan ra linge. Ma bia diet gate nes tar huo diet ga tur leh wara hinahaan. Ma diet ga paspasar hani ira bangbango diet ma ra tapunuk. 49 Iesen diet bakut ing diet ga nunure tar ie diet ga tur taar tapaka dahin ma diet ga nesnes kaiken ra linge. Ma nalamin ta diet, ira hahin ing diet gate mur hawaat Jisas meras Galili.

Di ga hatur no palatamai Jisas tano midi.

(Matiu 27.57-61; Mak 15.42-47; Jon 19.38-42)

50 Ma ga mon tiga tunotuno, no hinsana Iosep. Ma aie me Arimatia, tiga taman audiet ira Iudeia. A bilai ma a ut na takodas ie ma ga kiskis kawase no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God. Ma aie tikai ta diet ira kaunsil iesen pa ga haut ma ira udiet lilik ma no linge diet ga gil ie. 52 Io, ga haan tupas Pailat gaam saring leh no palatamai Jisas. 53 Io, ga kap leh ie meram ra ula kabai gaam wiwisanei wara pulpulus ie ma tiga talona ponponiana maal. Io, ga bul halaka ie ta tiga midi nong di gate gil ngasiaan tar ie tano papara haat. Ma pa di ga hainoh baak tikai narako tana. 54 Ma iakano bung a Bung Liman ie, no bung bia ira Iudeia diet la tangtaguro pane no Bung na Sinangeh. Ma no Bung na Sinangeh gate hutet um.

55 Ma ira hahin ing dal ga hanuat tika ma Jisas meras Galili dal ga mur Iosep ma dal ga nes no midi. Ma dal ga nes mah hohe ing di ga hainoh ie huo. 56 Io, dal ga haan tapukus u nataman ma dal ga tagura waiwai ing i huhur tahut. Iesen dal ga sangeh tano Bung na Sinangeh haruat ma no harkurai ta Moses.

Copyright information for `GFK