Luke 7

No tamat na nurnur tano umri.

(Matiu 8.5-13)

Ing Jisas gate hapataam ira uno nianga ta ira hinadoda ta ira matanaiabar ga laka Kapeneam. Ma kaia, tiga tamat na umri tiga matana ubane. Ma no uno tultulai nong no tamat na umri ga manga urur tana ga maset gaam wara minaat. Bia no tamat na umri ga hadade utane Jisas, io, ga tule ari a nongtamat gar na Iudeia ukaia ho Jisas bia diet na saring ie bia na haan wara halangalanga no tultulai. Bia diet ga haan tupas Jisas diet ga manga sasaring marmaris diet gaam tange, “I manga tale bia nu harahut iakan ra tunotuno kanong i sip dahat ira Iudeia ma i te gil no numehet hala na lotu.” Io kaik, gaam tika laah ma diet.

Pa ga tapaka mekaia ra hala ma no tamat na umri ga tule ari auno harwis ukai ho Jisas ma ra nianga hoken: “Nora Watong, waak um u hatataas ugu. Maris. Iau pai manga haut bia nu haan laka tano nugu hala kanong u tamat tagu.
Ma huo mah kaik iau pa gi hanuat ukai ho ugu. Sen bia nu tange num ta nianga ma no nugu tultulai na langalanga. Iau tange huo kanong iau mah, iau palai bia tikai i kis taar tano kinkinis na harkurai. Ma na tule ta tikai bia na gil haruatne ira uno sinisip. Hoing mah iau. Ari a mes diet la kure tar iau, ma iau la kure tar diet tiga matana ubane. Iau tange ta tiga nong, ‘Haan,’ io, na haan. Iau tange ta tiga mes, ‘Mai,’ io, na hanuat. Ma iau tange tano nugu tultulai, ‘Gil kan,’ ma na gil ie.”

Ma bia Jisas ga hadade kaike ra nianga tano tamat na umri ga karup tana. Ga talingane ira matanaiabar ing diet ga murmur hanii gaam tange, “Iau tange ta muat, iau pai ga nas tikai nalamin kai Israel ing i dadas no uno nurnur hoing iakan.” 10 Ma ing bia kaike ra tunotuno ing no tamat na umri ga tule diet, diet ga tapukus ukaia tano hala, io, diet ga me nes tupas no tultulai bia gate langalanga um.

Jisas ga halon no bulukasa tano makosa.

11 Namur dahin ma Jisas ga haan ukaia tiga taman di ga kilam ie bia Nain. Ma ira uno bulu na harausur ma a tamat na matanaiabar diet ga tika mei. 12 Bia ga hutet bia na laka tano matanangas tano taman, io, ari diet ga kapkap hasur tiga minaat. A tunaan ie, a bulukasai, ma a makosa no pawasine. Ma a tamat na matanaiabar diet ga tika ma iakano ra hahin. 13 Ma bia no Watong ga nes no hahin ga malisanei gaam tange tana, “Waak u suah.”

14 Io, Jisas ga haan tupas diet, gaam sigire no sabesabe. Ma ing diet ga kapkap hanii, diet ga tur kis. Ma Jisas ga tange tano marawaan, “Iau tange taam, nu taman tut!” 15 Io, nong ga maat ga kis tutur, gaam tur leh bia na ianga. Ma Jisas ga tar se habaling ie tano pawasine.

16 Ma a tamat na urur ga kis ta diet ma diet ga pirpirlat God hoken: “Tiga tamat na tangesot i te hanuat nalamin ta dahat!” Ma diet ga tangtange mah bia, “God i te hanuat wara tahtaho ira uno matanaiabar!” 17 Ma iakan ra hinhinawas ta Jisas ga haan harbasia bakut Iudeia ma ira balbalin taman luhluhutanei.

Jisas ga pirhakasing Jon no ut na baptais.

(Matiu 11.2-19)

18 Io, ma ira bulu na harausur tane Jon diet ga hinawasei uta kaiken ra linge bakut. Ma Jon ga tatau airuo ta diet gaam tule dir ukaia hono Watong bia dir na tiri hoken: “Augu nong mehet la kiskis kawasei bia na hanuat, bia mehet na kis kawase baak tiga mes?”

20 Bia ira iruo tunotuno dir ga haan tupas Jisas dir ga tange bia, “Jon no ut na baptais te tule mir wara tirtiri ugu bia augu nong mehet la kiskis kawasei bia na hanuat, bia mehet na kis kawase baak tiga mes?”

21 Ta iakano pakana bung at Jisas ga halangalanga a haleng ing diet ga sam ra mangana minaset ma diet ing ira sakana tanuo diet ga sasoha ta diet. Ga halangalanga mah ira pulo kaik diet gaam nanaas baling. 22 Io kaik, ga balu ira iruo tultulai ta Jon gaam tange, “Mur na tapukus, mur na hinawase ne Jon ing mur te hadade ma ing mur te nas, biaira pulo diet nanaas,ira pengpeng diet hanahaan, diet ing diet sam ra sakana minaset ta ira palatamai diet, diet te langalanga, ira talinga bau diet te hadoda, ira minaat diet te lon baling,ma no nianga na harharpir utano tahut na hinhinawas i haan tupas ira maris. 23 Diet daan ing pai iruo ira udiet lilik utagu.”

24 Bia ira tultulai ta Jon dir gate haan laah, Jisas ga hinawase no tamat na matanaiabar utane Jon hoken: “Bia muat ga haan ukaia ho Jon uram ra hanuo bia, muat ga lik bia muat na nes sa? Muat ga nunure bia a mangana tunotuno sa ie. Aie pai la kikios lilik hoira tingari ing i la iaioh hurbit tano dadaip. 25 Ma bia muat ga haan wara nesnes ie muat ga nunure tar bia pai la singsigam ta bilai na kiniasine. Taie. Kaike ra tunotuno ing diet la singsigam ira maal ing ira matana i tamat ma diet tale mah bia diet na kul ira bilai na linge sakit, io, diet la kiskis ta ira hala na watong. 26 Sen bia ing muat ga haan wara nasnas ie, muat ga palai bia muat na nas tiga tangesot. I tutun. Iesen i tamat mah ta ira tangesot, kanong aie mon, ing di ga pakat ira nianga tane God utana, i tange hoken,

‘Iau ni tule no nugu ut na kap nianga menalua tano num hinanhuat,
Nong na tagure no num ngaas.’
28 “Iau tange ta muat, Jon i tamat ta ira tunotuno bakut ing diet ga lon ta iakan ra ula hanuo. Iesen sige tiga nong ta muat i manga hansiksik narako tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i tamat tane Jon.”

29 Bia ira matanaiabar ma ira ut na kap takis mah, diet ga hadade kan ra nianga diet ga lik bia ira linge God i gil i takodas. Ma diet ga lik huo kanong diet gate kap no baptais ta Jon. 30 Iesen ira Parisi ma ira ut na mintot ta ira harkurai ta Moses diet ga malok ise ira linge ing God ga pingit wara uta diet. Ma diet ga gil huo kanong diet pa ga kap no baptais ta Jon.

31 Ma Jisas ga tange mah hoken: “Bia iau ni ianga harharuat uta ira tunotuno katin ni tange hohe? A mangana tunotuno sa diet? Io, ni hinawase muat. 32 Diet hoing ira nat na bulu ing diet sip bia ira mes na mur diet. Diet kis hurlungen tiga katon ma diet hartawi harbasia ta diet hoken,

‘Mehet pasar no kudu iesen muat pai mangata;
Mehet inge marmaris iesen muat pai suah.’
33 Hokaike at mon muat pa ga guama mah tane Jon. Bia Jon no ut na baptais ga hanuat, ga hahal ma pa ga mame ta wain. Kaik muat gaam tange hagahei bia, ‘A sakana tanuo i sasoha tana.’ 34 Ma bia Nong a Tunotunoi ga hanuat, ga iaiaan ma ga mama wain. Ma diet ga tange utana bia, ‘A tabi kas na balana ma a ut na minom ie. Ma a hinsakana diet ira ut na kap takis ma ira mes na sakana tunotuno.’” 35 Io, Jisas ga tange baling bia, “Diet tange huo iesen iau tange bia ira ut na mintot diet na hamines bia no mintot ta God i takodas.”

Tiga sakana hahin ga hurange bus Jisas ma ra waiwai ma no uno nurnuruan ga halon ie.

36 Tikai ta ira Parisi ga saring Jisas bia dir na iaan tika. Io, ga haan tano hala tano Parisi gaam kis tano suuh na nian. 37 Ma tiga hahin ta iakano taman, no uno nilon ga sakena. Ing ga ser leh bia Jisas ga iaiaan aram narako tano hala tano Parisi, ga kap hawaat tiga mangana bilai na gingop na taah di ga gil ie ma ra haat na tiris. Ma narakoman tana ari waiwai wara salsalap. 38 Ma ga tur manamur ta ira kaki Jisas gaam susuah, io, ira tirina matana ga hasulut ira kakine. Ga salap ira kaki Jisas ma ira hine gaam lusung dir ma ga bul no waiwai ta dir.

39 No Parisi nong ga saring Jisas wara nian ga nes iakan gaam lik hoken: “Bia iakan ra tunaan a tangesot ie, gor nunure bia sige i singsigirei ma a mangana hahin sai. Gor nunure bia a ut na sakena ie.”

40 Ma Jisas ga tange tana, “Saimon, iau sip bia ni hinawase ugu tiga linge.”

Io, ga tange bia, “Hinawase iau, tena harausur.”

41 Jisas ga tange hoken: “Airuo tunotuno dir pa ga saksaak baak taar ta no mes na tunaan. Tikai ga kap leh ra tamat na kinewa sakit, ma no mes, a dahin mon. 42 Taie tikai ta dir ga petlaar bia na balu pukus. Kaik, no tunaan gaam lik luban se dir bia dir pa na saksaak. Io, sige ta dir na manga sip ie?”

43 Saimon ga babalu bia, “Iau lik bia nong no uno tamat ga lik luban sei bia pa na sak ira haleng na kinewa.”

Jisas ga tange, “No num binabalu i takodas.”
44 Ga talingane no hahin gaam tange ta Saimon bia, “U nas tar kan ra hahin? Iau laka kai ra num hala ma pau tar ta taah wara gisgis ira kakigu. Iesen aie i hasulut ira kakigu ma ira tirina matana ma i salap ma ira hine. 45 Pau gawane leh iau sen bia tur leh tano pakana bung iau laka, io, kan ra hahin pai sangeh wara luslusung ira kakigu. 46 Pau bul ta wel tano ulugu iesen aie i te salap ira kakigu ma ra waiwai. 47 Io kaik, iau tange taam, ira uno haleng na magingin sakena i te pataam kanong i manga sip iau. Iesen bia dahin mon ira magingin sakena ta tikai ma God i lik luban sei, io, iakano ra tunotuno na sip God ra dahin mon mah.”

48 Io, Jisas ga tange tano hahin, “Ira num magingin sakena i te pataam.”

49 Ma ira mes na wasire diet ga tangtange harbasia ta diet bia, “Sige iakan ra tunotuno nong aie at i lik luban se ira magingin sakena?”

50 Ma Jisas ga tange tano hahin, “No num nurnur i te halon ugu. Nu haan tatohun.”

Copyright information for `GFK