Luke 8

No nianga harharuat utano ut na sinaso.

(Matiu 13.2-23; Mak 4.1-20)

Namur ta iakan Jisas ga hanahaan hurhurbit ta ira tamtaman gaam harharpir utano tahut na hinhinawas tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God. Ma ira sangahul ma iruo diet ga tiktika mei ma ari a hahin mah. Kaike ra hahin, Jisas gate hasur se ira sakana tanuo ta diet ma gate halangalanga diet ta ira mangana minaset. Maria tikai ta diet nong di ga kilam ie bia Magadalena.
Di ga kilam ie huo kanong aie meram Magadala.
Ma aie nong a liman ma iruo na sakana tanuo diet ga suur laah tana.
Ma tiga mes, ne Ioana, no hahin ta nong ga harkurai taar tano hala ta Herot, no hinsana ne Kusa. Susana mah tika ma diet ma ra haleng na mes. Ma kaike ra hahin, ma ira udiet minsik at, diet git banbanot ira sunupi ta Jisas ma ira uno bulu na harausur.

Io, a tamat na matanaiabar diet ga hananhuat tupas Jisas mekaia ta ira tamtaman ma Jisas ga tange iakan ra nianga harharuat: “Tiga ut na sinaso ga haan bia na so ira uno pat na daha. Ma bia ga sase harbasiane ira pat na daha tari ga puko taar tano ngaas ma di ga papasuane ma ira maan diet ga pupungo huat diet ga me ien bakut se. Ari a pat na daha ga puko taar ra ula haathaat. Ma ing bia diet ga kubur diet ga maranga kanong a mamasine no pise. Ma ari a pat na daha mah diet ga puko taar nalamin ta ira kuikui kaik gaam lul burung diet. Ma ari diet ga puko taar ta ira bilai na pise ma diet ga huai a maarmaar na patine.” Ma ing ga tange huo ga kakongane bia, “Bia ing u haruat wara hadade kilam iakan, nu taram ie.”

Ira uno bulu na harausur diet ga tiri Jisas bia hohe no kukuraina iakan ra nianga harharuat. 10 Ga tange ta diet, “Iau te hapuasne ta muat utano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God. Ga susuhai nalua, sen iau te hapalaine um ie ta muat. Iesen ta diet ira mes iau ianga ma ra nianga harharuat. Io kaik,

‘diet na nasnas
sen bia diet pa na nes kilam.
Diet na hanhadade
sen bia diet pa na hadade kilam.’
11 Io, no kukuraina tano nianga harharuat hoken: ira pat na daha no nianga ta God. 12 Ira matanaiabar ing diet te hadade, diet haruat ma ira pat na daha ing i puko taar tano ngaas. Ma Sataan i hanuat ma i me kap se no nianga ta ira bala diet bia diet pa na nurnur ma God kabi halon diet. 13 Ma ira pat na daha tano ula haathaat i haruat ma ira matanaiabar ing diet hadade leh no nianga ma diet kap ie ma ra gungunuama. Iesen no nianga pai dorang. Diet nurnur ta baak ma bia ira walwalaam i haan tupas diet, diet puko laah. 14 Ma diet ing diet puko taar nalamin ta ira kuikui diet haruat ma ira matanaiabar ing diet hadade. Ma namur um a ngarngarau ma a lilik na watong ma ra gunuma bia i burung diet ma diet pai tahuat timaan. 15 Iesen ira pat na daha tano bilai na pise i haruat ma ira matanaiabar ing i bilai ira bala diet. Diet hadade no nianga ma ra tutun ma diet lik kawasei bia pa na panim laah. Diet tur dadas ma diet tahuat timaan.

Asa no burena bia Jisas ga sip bia diet na hadade kilam ira uno nianga.

16 “Taie tikai pai halulungo tiga laam ma na tubus ie bia na bul ie menapu tiga suuh. Taie. Na bul at no laam tano uno tuntunur bia diet ing diet laka diet na nes no murarang tana. 17 Hokaike at mon, bia ta sa i kis mun taar na hanuat puasa namur. Ma bia asa i pupulus taar na hanuat palai namur ma muat na nunure. 18 Io kaik, muat na lik timaan uta ira numuat hanhadoda. Sige nong i palai ta ira nugu nianga, God na manga hapalaine tar tana. Ma bia sige nong tada palpalai kana tana, God na kap se bakut at tana tika ma ira linge ing ga lik bia i palai taar ine.”

Jisas ga hapuasne ira hinsakana tutun.

(Matiu 12.46-50; Mak 3.31-35)

19 No pawasine Jisas ma ira tasine diet ga hanuat wara nesnes ie iesen diet pa ga petlaar wara hinahaan hutet tana kanong a tamat na matanaiabar. 20 Ma di ga hinawasei, “No pawasim ma ira tasim diet turtur nataman. Ma diet sip bia diet na nes ugu.”

21 Sen bia ga tange ta diet, “No pawasigu ma ira tasigu diet ing diet hadade ira nianga ta God ma diet gil haruatne.”

Jisas ga tigal no tamat na baiangin.

(Matiu 8.23-27; Mak 4.36-41)

22 Tiga bung Jisas ga kawaas tiga mon, diet ma ira uno bulu na harausur, gaam tange ta diet, “Dahat na haan kutus uram tiga palpal tano taah kom.” 23 Ma bia diet ga hilhilau haan Jisas ga kubaba. Ma tiga tamat na baiangin ga hanuat taar ta diet tano taah kom. Kaik, a pakananoh ga sase bus diet ma no mon ma diet ga wara hiniruo.

24 Ma ira uno bulu na harausur diet ga hangun ie, diet gaam tange, “Watong, numehet Watong, dahat wara ruhruh.”

Io, Jisas ga taman tut gaam tigal no dadaip ma ira tamat na pakananoh. Io, no dadaip ga pataam ma no taah kom ga malile.
25 Ma ga tange ta diet, “Ahe ira numuat nurnuruan?”

Diet ga karup ma ra bunurut diet gaam tangtange harbasiane ta diet bia, “Sige iakan? I kure no dadaip ma ira pakananoh at mah ma dir taram ie!”

Jisas ga tule hasur se ira sakana tanuo taar ta ira bore.

(Matiu 8.28-34; Mak 5.1-20)

26 Io, diet ga hanuat taar tano hanuo audiet ira Gerasen nong i la kis taar tiga mes na palpal tano taah kom tano hanuo Galili. 27 Bia ga karwas hut u na wasasar tiga tunaan mekaia tano taman hutet ga harsomanei. Ira sakana tanuo diet ga sasoha tana ma baak at um gabe tabuna sulu. Pa git kiskis tiga hala sen bia git nohnoh ta ira matana haat na haratur. 28 Ing bia ga nes Jisas ga manga kakonga gaam puko taar napu menalua tana gaam tange naliu bia, “Jisas Natine God Nong i Lua Harsakit, waak u kis na gil iau! Iau saring ugu bia pa nu gil hangungut iau.” 29 Ga tange huo kanong Jisas gate tange hadadas tano sakana tanuo bia na suur sukun no tunotuno. Ma no burena hoken. Haleng na pakaan no sakana tanuo git ububui. Di ga kubus kahe ira iruo limana ma ira iruo kakine ma ra dadas na hidihidi sakit, di gaam git manmano bat ie. Iesen git raprapat ira winwisaan ma no sakana tanuo git hanghagut ie bia na hilau ta ira malubil.

30 Io, Jisas ga tiri ie bia, “Sige no hinsaam?”

Ga balui, “Arip ma Arip,” kanong a haleng ira sakana tanuo gate sasoha tana.
31 Ma diet ga sasaring marmaris taar ta Jisas bia pa na tar ra dadas na nianga ta diet bia diet na haan tano Lamlamana Lulur.

32 Io, ma a haleng na bore diet ga iaiaan tano gagena uladih hutet. Ma ira sakana tanuo diet ga sasaring marmaris ta Jisas bia na bale se diet, diet naga sasoha ta ira bore. 33 Io, ira sakana tanuo diet ga suur sukun no tunotuno ma diet ga sasoha balik ta ira bore. Ma ira bore bakut diet ga hilau suur tano ula habo, diet gaam a konga tano tamat na taah kom. 34 Ma bia ira ut na balaura bore diet ga nes huo, diet ga hilau laah, diet gaam hinawas kaia tano taman ma ta ira katon mah hutet. 35 Io, ira matanaiabar diet ga haan wara nesnes no linge gate hanuat. Bia diet ga haan tupas Jisas diet ga nes leh no tunotuno nong ira sakana tanuo diet gate suur laah tana. Ma ga kis taar hutet ra kaki Jisas. Gate sigasigam um ma no uno lilik mah gate palai. Ma diet ga burut. 36 Diet ing diet gate nas iakano linge diet ga hinawase ira matanaiabar bia Jisas ga halangalanga hohe iakano tunotuno nong ira sakana tanuo diet gate sasoha taar tana. 37 Io, ira matanaiabar bakut ta ira subaan audiet ira Gerasen diet ga saring Jisas bia na haan sukun diet kanong a tamat na ramramin gate kap diet. Io kaik, ga kawaas balin tano mon gaam haan laah.

38 Ma no tunaan nong ira sakana tanuo diet gate suur laah tana ga sasaring marmaris ta Jisas bia na tiktika mei sen bia Jisas ga tule sei, gaam tange bia, “Tapukus ukaia ra num hala ma nu hinawas utano tamat na linge hohe God i te gil tar ie taam.” 39 Io, no tunotuno ga haan laah gaam hinawas hanahaan tano taman bakut bia a tamat na linge hohe Jisas gate gil tar tana.

Jisas ga halangalanga no hahin i ga sam dadara ma no hinasik i ga noh na minaat taar.

(Matiu 9.18-26; Mak 5.22-43)

40 Ma bia ing Jisas ga tapukus, io, a tamat na matanaiabar diet ga harsomanei ma ra kanakana kanong diet ga nunure bia na hanuat. 41 Io, tiga tunotuno no hinsana Iaros ga hanuat. Aie tiga watong nong ga harbalaurai ta tiga hala na lotu audiet ira Iudeia. Ga me puko taar menalua ta ira kaki Jisas ma ga ianga marmaris tana bia na haan tano uno hala. 42 Ga sasaring huo kanong ga mon tiga nat na hahine nong ga wara sangahul ma iruo ira uno tinahon. Ma no hinasik ga wara minaat.

Ma bia Jisas ga hanahaan na ngaas no tamat na matanaiabar diet ga harsibitsibit mur ie.
43 Ma ga mon tiga hahin nong ga sam dadara ta ira sangahul ma iruo na tinahon ma taie tiga nong ga petlaar bia na halangalangai. 44 Ga hanuat menamuru Jisas ga me sigire no ngus na kiniasine ma kaik at mon no dadara ga pataam. 45 Jisas ga tiri, “Sige i sigire iau?”

Bia diet bakut diet ga harus isei, Pita ga tange bia, “Watong, no tamat na matanaiabar diet harsibitsibit, diet hartaguniguni taar taam.”

46 Iesen Jisas ga tange, “Iau nunure bia tiga nong i te sigire iau kanong iau hamaan bia a mon dadas i te suur laah tagu.” 47 Ma bia no hahin ga palai bia pa na tale bia na susuhai, ga dedar huat ga me puko menalua ta ira kaki Jisas. Ma ga hinawas palai ra matmataan ta ira matanaiabar bakut bia ga sigirei warah. Ga hinawase diet mah bia ga langalanga gasien hohe. 48 Io, Jisas ga tange tana, “Natigu, no num nurnur i te halon ugu. Nu haan tatohun.”

49 Io, bia Jisas ga iangianga baak, tiga tunotuno ga hanuat meram tano hala tane Iaros gaam tange bia, “No nat na hahim i te maat. Waak u nangnanget baak ma no tena harausur.”

50 Ma sen bia Jisas ga hadade iakan ga tange ta Iaros, “Waak u burburut. Nu nurnur sen mon ma na langalanga.”

51 Ma bia ga hanuat tano hala ta Iaros pa ga haut leh tari bia diet na laka tika mei, iesen Pita, Jon, ma Jemes sen mon tika ma no rana sus ma no pawasine no hinasik. 52 Ira matanaiabar diet ga susuah no hinasik iesen Jisas ga tange, “Waak muat ra sunuah. No hinasik pai maat. I kubaba mon.”

53 Diet ga kurus balik ma diet ga kukutur tana kanong diet ga nunure tar bia gate maat. 54 Sen bia ga palim no limana no hinasik gaam tatau, “Hinasik, tut naliu!” 55 Io, ga lon balin ma kaik at mon ga taman tut. Ma Jisas ga tange ta diet bia diet na tar ta linge tana naga ien. 56 No rana sus ma no pawasine no hinasik dir ga karup iesen Jisas ga hakatom dir bia waak dir hinawase tiga nong ta kaiken ra linge.

Copyright information for `GFK