Mark 14

Ira lualua na lotu diet ga sisilih tiga ngaas wara bubu bing Jisas.

(Matiu 26.1-5; Luk 22.1-2; Jon 11.45-53)

Airuo bung ta mon um kana tano Nian na Hinahaan Sakit ma no nian na Beret Pai La Laalat. Ma ira tamat na ut na pakila lotu ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses diet ga sisilih tiga bilai na ngaas na harakumkumaan wara palpalim kawase Jisas waing diet naga bu bing ie. Iesen diet ga tange, “Dahat pa na gil huo kaia tano nian. Ira tunotuno diet kabi tut na purpuruan ma dahat.”

Tiga hahin ga hurange bus Jisas ma ra waiwai.

(Matiu 26.6-13; Jon 12.1-8)

Io, Jisas ga kis taar Betani ma bia ga iaiaan narakoman tano hala tane Saimon, nong baak ga sam sakana minaset taar tano palatamaine, tiga hahin ga hanuat. Ma no hahin ga kap hawaat tiga mangana bilai na gingop na taah. Ma di ga gil ie ma ra haat na tiris. Ma narakoman tana ari waiwai wara salsalap, di kilam ie bia ‘nart.’ Ma no hunhuraan tana ga manga bilai sakit ma a tabi kinewa tana. Ga parok no pala taah gaam hurange no waiwai tano ulu Jisas. Ari ta ira tunotuno ing diet ga kis taar kaia diet ga ngurungur ma diet ga tange harbasiane ta diet, “Wara bih tun at bia i hasurum bia no waiwai. Di gaar te suhurane no waiwai wara kapkap ta kinewa ing i haruat ma ra kunukul tikai gaar kap ta ira uno pinapalim tiga tinahon. Io, ma ira kinewa um di gaar te tar ta ira maris.” Ma diet ga ianga ngalngaluan taar tana.

Io, Jisas ga tange ta diet, “Muat waak sei. Taie mon ta burena bia muat na kis na gil ie. No linge i te gil tar ie tagu i manga bilai sakit. Ira maris diet na kis tika ma muat hatika, ma i tale bia muat na harahut diet ta ira pakana bung bia muat sip. Ma sen bia iau pa ni kis hatika ma muat. No hahin i te gil no linge nong i petlaar bia na pakilei. I te hurange bus no tamaigu ma iakan ra bilai na waiwai kaiken wara tangtagure iau utano bung da bus iau namur. Muat na hadade baak! Da hinawas tano tahut na hinhinawas ta ira taman bakut tano ula hanuo. Ma bia da gil huo, io, no linge no hahin i te pakile tar ie da hinawas mah utana, wara halilik tar ira tunotuno utana.”

Iudas ga haut wara tartar se Jisas.

(Matiu 26.14-16; Luk 22.3-6)

10 Ma Iudas Iskariot, tikai ta ira sangahul ma iruo na bulu na harausur, ga haan tupas ira tamat na ut na pakila lotu gaam hinawase diet bia na tar se Jisas ta diet. 11 Diet ga kanakana ing diet ga hadadei, diet gaam kukubus bia diet na tar ta kinewa tana. Io, ga sisilih tiga bilai na ngaas wara tartar se Jisas ta diet.

Jisas ga ien no Nian na Hinahaan Sakit tika ma ira uno bulu na harausur.

(Matiu 26.17-25; Luk 22.7-14, 21-23; Jon 13.21-30)

12 Tano luena bung tano nian na Beret Pai La Laalat, ira Iudeia diet git bubu bing mah ira nat na sipsip diet naga ien wara liklik kawase no bung na Hinahaan Sakit. Ta iakano ra bung ira bulu na harausur tane Jisas diet ga tiri ie, “U sip bia mehet na tagure no Nian na Hinahaan Sakit ahe?”

13 Io, ga tule airuo ta ira uno bulu na harausur ma ga tange ta dir, “Mur na haan laka tano tamat na pise na hala, ma tiga tunaan i kapkap hani tiga pokona taah na harsomane mur kaia. Mur na mur ie. 14 Tano hala nong no tunaan na haan laka kaia, mur na tange tano tunaan nong auno tus no hala bia, ‘No tena harausur i wara nunure bia ie he no subaan tano hala nong aie ma mehet ira uno bulu na harausur, mehet na ien no Nian na Hinahaan Sakit kaia?’ 15 Io, na tuko haminas tiga subaan ta mur, aram naliu tano hala nong di te tagure tar ie. Mur na tagure ira adahat nian kaia.”

16 Io, ira iruo bulu na harausur dir ga haan laah dir gaam haan laka tano tamat na pise na hala. Dir ga nas bakut leh ira linge hoing Jisas ga tange ta dir. Io, dir ga tagure no adiet Nian na Hinahaan Sakit.

17 Bia gate matmatarahien Jisas ga hanuat tika ma ira uno sangahul ma iruo. 18 Ma bia diet ga kis taar kaia ma diet gaam iaiaan, Jisas ga tange ta diet, “Muat hadade baak! Tikai nalamin ta muat kaiken i iaiaan tika ma iau na tur talur iau ma na tar se iau.”

19 Io, diet ga tapunuk kaik tikatikai at ta diet gaam tange tane Jisas bia, “Iau lik bia pai iau, naka?”

20 Io, Jisas ga balu diet, “Tiga nong at mon ta muat ira sangahul ma iruo. Nong i hasuguh no ana beret narako tano dis tika ma iau, aie at mon. 21 Nong a Tunotunoi na haan taar tano uno minaat hoing at mon ira tangesot diet gate pakat tar utana. Sen bia maris ta iakano tunaan nong na tur talur ma na tar se Nong a Tunotunoi! Gaar tahut tana bia pa di gor kahai, kanong na kap tiga tamat na harpidanau.”

Jisas ga haminas tano beret ma no wain wara halilik diet tano uno minaat nong na hatutun no sigar kunubus meram ho God.

(Matiu 26.26-30; Luk 22.14-20; 1 Korin 11.23-25)

22 Bia diet ga iaiaan Jisas ga kap leh tiga katona beret, ga tanga tahut tane God tana ma gaam pidik ie. Io, ga palau ira uno bulu na harausur mei ma ga tange ta diet, “Muat kap leh ie. Iakan no tamaigu.”

23 Namur ga kap leh no gingop na wain gaam tanga tahut tane God tana ma ga tar ie ta diet. Io, diet bakut diet ga mom tana. 24 Io, Jisas ga tange ta diet, “Iakan no degu iau ni tar se biai uta ira halengin wara hatutun nora kunubus meram ho God. 25 Muat hadade baak! Iau pa ni mame habalin ta wain tuk tano pakana bung tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God ing ni ra mom tika balin ma muat.”

26 Ma bia diet gate inge tar tiga ninge diet ga hansur mekaia uram ra uladih Olip.

Jisas ga tange hatutun bia Pita na harus isei.

(Matiu 26.31-35; Luk 22.31-34; Jon 13.36-38)

27 Jisas ga tange ta diet, “Muat bakut muat na hilau sukun iau hoing no tangesot gate pakat tar ta ira nianga tane God. Ma God ga tange bia,

‘Iau ni bu bing no ut na balbalaura sipsip,
ma ira sipsip diet na hilau harbasia.’”
28 Ma Jisas ga tange habalin bia, “Kaike i tutun, iesen iau ni lon huat balin ma iau ni lua ta muat uras Galili.”

29 Iesen Pita ga tange tana, “A tutun bia diet bakut dak diet na hilau sukun ugu, iesen bia iau at taie.”

30 Jisas ga balu ie, “Hadade baak! Katin at ra bung, bia pai airuo na kareka baak, nu harus ise iau aitul a pakaan.”

31 Iesen Pita ga balu pukus ie ma ra dadas ma gaam tange, “A linge bia ing bia ni maat tika ma ugu. Iau pa ni harus ise at ugu.” Ma ira mes, diet ga tange huo mah.

Jisas ga manga tapunuk gaam sasaring aram Getsemani.

(Matiu 26.36-46; Luk 22.39-46)

32 Diet ga haan taar tiga taman di kilam ie bia Getsemani, ma Jisas ga tange ta ira uno bulu na harausur bia, “Muat na kis taar kai ma iau ni sasaring.” 33 Io, ga lamus leh ne Pita, Jemes ma ne Jon, dal gaam sakatei. Iakano pakana bung ga kilingane ra tamat na tapunuk ma ga manga kalar mah. 34 Io, ga tange ta dal, “No nugu kidilona nilon i manga tirtirih sakit kaiken iau gi kilingane bia iau wara minaat. Mutal kis kai ma mutal na naanaas.”

35 Jisas ga haan hakakari dahin gaam sian tudu taar napu tano pise. Ma ga sasaring bia pa na kap iakan ra ngunngutaan bia ing kana ta mes na ngaas. 36 Ga sasaring hoken: “O Mama, ira linge bakut i tale ugu bia nu petlaar. Kap se iakan ra tinirih mekai ho iau nong i wara hinaan tupas iau. Ma sen bia waak u gil ing iau sip. Nu gil at ing u sip.”

37 Ga haan tapukus balin taar ta ira uno aitul a bulu na harausur ma ga nas dal bia dal ga kumkubaba. Ma Jisas ga tange tane Pita, “Iau marmaris bia u kumkubaba. Pai tale bia u gor naanaas ta mon ta dahin? 38 I tahut bia mutal na naanaas ma mutal na sasaring waing mutal pa na puko bia ta harwalaam na tupas mutal. Ira bala mutal i kanan taar um wara turtur bat ira harwalaam, sen bia a tunotuno tun mon mutal, kaik naga dadas ta mutal.”

39 Ga haan laah balin gaam sasaring hoing nalua. 40 Bia ga haan tapukus balin ga nas tupas habalin dal bia dal ga kumkubaba, kanong dal ga manga sumsumela. Ma dal pa ga nunure bia asa um dal na tange tana.

41 Bia ga haan tapukus balin tano aitul a pakaan, ga me tange ta dal, “Iau marmaris bia kana at baak mutal kumkubaba ma mutal tatohun taar. I te haruat um! Nas baak! No pakana bung i te hanuat bia da tar se Nong a Tunotunoi ta ira lima diet ira ut na sakena. 42 Mutal tut ma datal na haan. Nas um! No tunaan nong na tar se iau iakaike tuai i hanan huat!”

Iudas ga tar se Jisas ta ira lualua na lotu.

(Matiu 26.47-56; Luk 22.47-53; Jon 18.3-12)

43 Kaike at mon bia ga iangianga, Iudas, tikai ta ira uno sangahul ma iruo na bulu na harausur, ga salo huat. A tamat na matanaiabar ga hanuat tika mei ma diet ga kapkap hani ra wise ma ra kapsil. Kaiken ra matanaiabar at ira tamat na ut na pakila lotu, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses ma ira tamat ta ira huntunaan diet ga tule se diet. 44 Io, no tunaan nong ga tur talur Jisas, nong i wara tartar sei, gate tange tar ta diet hoken: “No tunaan iau ni haianga leh ie ma ni lusung ie, aie at mon. Muat na palim kawasei, io, muat na lua timaan laah tana bia kabi hilau.”

45 Kaik at mon ne Iudas ga hanuat taar tane Jisas. Ga haianga leh ie hoken: “Tena harausur!” ma ga haatnei ma ra harlusung. 46 Io, ira tunotuno diet ga palim kawasei. 47 Ma tikai ta diet ing ga tur tika taar ma ne Jisas ga sasal leh no uno wise na hinarubu gaam kato kutus se tiga talingana no tultulai tano tamat ta ira ut na pakila lotu. 48 Io, Jisas ga tange ta diet, “Hoing balik bia iau tiga holmatau kaik muat gi kap hawaat ira wise ma ra kapsil wara palpalim kawase iau? Pai tiga holmatau iau! 49 Ta ira bungbung iau git kiskis tika ma muat ing iau git harharausur tano tamat na hala na lotu ma muat pa ga palim kawase iau. Iesen, kaiken ra linge i hananhuat wara hatutun ira nianga tane God ing di ga pakat.”

50 Ma ira uno bulu na harausur bakut diet ga hilau sukun ie.

51 Ma tiga marawaan ga murmur hani Jisas ma ga pupulus sen ta mon ma tiga maal. Ira matanaiabar diet ga walar bia diet na palim kawasei. 52 Ma sen bia ga hamalum kapis tar um no uno maal kaia ta diet gaam hilau bia laah ma ra tabuna sului.

No kaunsil ta ira lualua na lotu diet ga kure Jisas.

(Matiu 26.57-68; Luk 22.54-55, 63-71; Jon 18.13-14, 19-24)

53 Io, diet ga lamus tar Jisas tano tamat ta ira ut na pakila lotu. Ma ira tamat na ut na pakila lotu, ma ira tamat ta ira huntunaan, ma ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, diet bakut, diet ga hanuat hurlungen taar kaia. 54 Pita ga murmur hani at Jisas, ma ga taptapaka haan at, tuk bia diet gaam haan laka tano hera tano ngasiana no tamat ta ira ut na pakila lotu. Pita ga kis kaia gaam ratrat iaah tika ma ira ut na harbalaurai uta iakano katon.

55 Ira tamat na ut na pakila lotu ma ira kaba kaunsil diet ga sisilih ta mangana nianga wara tangtange hagahe Jisas waing diet naga bu bing ie, ma sen diet pa ga nas leh tari. 56 A halengin diet ga tar ira udiet nianga na harabota, ma sen ira udiet nianga ga mes harbasia.

57 Hokaiken, ari tunotuno diet ga tut ma diet ga harabota taar tane Jisas hoken: 58 “Mehet ga hadadei ga tange hoken: ‘Iau ni dure iakan ra hala na lotu nong ira tunotuno mon diet ga pakile ie, ma ta itul a bung mon iau ni pakile habalin tikai. Iakanin, a tunotuno pa na gil ie.’” 59 Sen bia ira udiet hinhinawas at mah ga mes harbasia.

60 Io, no tamat ta ira ut na pakila lotu ga taman tut ra matmataan ta diet gaam tange tane Jisas, “Iau karup bia pau balu diet! Nu tange hohe ta ken ra mangana hinhinawas diet tung tar ugu me?”

61 Iesen Jisas pa ga babalu, ga tur kunkun taar at mon.

Io, no tamat ta ira ut na pakila lotu ga tiri habalin ie, “Augu no Mesaia, no Natine God, bia taie?”

62 “Iau at mon,” Jisas ga tange. “Ma muat na nas Nong a Tunotunoi ma na kis taar tano tamat na kinkinis kaia tano kata na limane God no Dadasine, ma na hanhan suur ta ira bahuto meram ra mawe.”

63 No tamat ta ira ut na pakila lotu ga diris ira kiniasine at ma gaam tange, “Dahat pai supi habalin um ta tunotuno wara hinhinawas utana.” 64 Io, ga tange ta diet, “Muat te hadade tar i tange hagahe God bia dir haruat mon. Muat lik hohe?”

Diet bakut diet ga tange bia Jisas i te ronga ma i haruat bia na maat.
65 Io, ari ta diet ga iamiabis Jisas. Diet ga kubus bat ira matana, io, diet ga tutut ie ma ira lima diet ma diet gaam tangtange tana, “Nu kilam sot!” Ma ira ut na harbalaurai diet ga lamus leh ie diet gaam bui.

Pita ga harus ise Jisas.

(Matiu 26.69-75; Luk 22.56-62; Jon 18.15-18, 25-27)

66 Bia Pita ga kis taar kaia tano hera, tikai ta ira tultulai na hahin tano tamat ta ira ut na pakila lotu ga hanuat hutet tane Pita. 67 Bia ga nas leh Pita ma kana ga ratrat iaah, ga mate dit ie ma ga tange tana, “Augu mah, u git tiktika ma iakanong me Nasaret, ne Jisas.”

68 Pita balik ga harus gaam tange, “Iau pai palai at uta kaike ra linge u tangtange!” Io, ga haan laah ukaia ra matanangas huat.

69 Bia no tultulai na hahin ga nas leh ie kaia, ga tange ta diet ing diet ga turtur haan kaia bia, “Tikai ta diet iakano tunaan.” 70 Iesen Pita ga harus balin.

Namur dahin diet ing diet ga turtur hutet haan tana, diet ga tange, “I palai bia augu tikai ta diet kanong augu meras Galili.”

71 Pita ga tange ta diet, “Iau sasalim ma ra tutun bia iau pai nunure iakano tunotuno muat tangtangei! Bia iau harabota, io, iau sip bia God na hapidanau iau!”

72 Kaik at mon no kareka ga kakel no airuo na pakaan. Io, Pita ga lik leh ira nianga Jisas gate tange tar tana. Gate tange tar tana hoken: “Bia pai airuo na kareka baak nu harus ise iau aitul a pakaan.” Bia Pita ga nas huo, ga manga suah.

Copyright information for `GFK