Mark 9

Ma Jisas ga tange habaling ta diet, “Muat hadade baak! Tari ta muat kaiken pa na maat tuk taar bia muat na nas no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God bia i te hanuat ma ra dadas.”

Jisas ga ries.

(Matiu 17.1-8; Luk 9.28-36)

Ma bia a liman ma tikai na bung gate pataam, Jisas ga lamus Pita, Jemes, ma Jon uram ra tamat na uladih ing pataie tari kaia. Ma Jisas ga ries ra matmataan ta dal. Ira kiniasine ga pilpilakas ma ga manga ponpon ta ira maal tano ula hanuo ing diet pai haruat wara gisgis huo. Ma Elaija ma ne Moses dir ga harapuasa taar ta diet, dal gaam wawor ma ne Jisas Ma Pita ga tange tane Jisas, “Tena harausur, i bilai ing metal kis kai. I tahut bia metal na gil aitul a palpalih, tikai anum, tikai tane Moses, ma tikai tane Elaija mah.” I ga tange huo kanong bia dal ga nas kaike dal ga manga burut, ma pa ga hanunure bia na tange hohe.

Ma namur tiga bahuto ga hanuat, gaam pulus diet, ma ra ingana tiga nong ga ianga huat narako tano bahuto ga tange, “No natigu iakan nong iau manga sip ie. Mutal na hadadei!” Kaik at mon dal ga nanaas hurbit iesen dal pa ga nas ta tiga nong. Jisas sen um ga tur tika taar ma dal.

Tikai hoing no tangesot Elaija gate hanuat nalua tano Mesaia.

(Matiu 17.9-13)

Io, bia dal ga hanansur meram ra uladih, Jisas ga tange hadadas ta dal. Ma ga tange bia dal pa na hinawase ta tiga nong ta iakan ra linge dal ga nas ie. Dal na hinawas um namur bia Nong a Tunotunoi na tut hut baling sukun ra minaat.

10 Dal ga hadade ing ga tange, sen bia dal sen at dal ga waworanei hoken: “I lik hohe ing i tange bia Nong a Tunotunoi na tut hut baling sukun ra minaat?” 11 Ma dal ga tiri Jisas bia, “Wara bih ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses diet la tangtange bia no tangesot Elaija at na hanuat nalua tano Mesaia?”

12 Jisas ga balu dal ma ga tange bia, “Io, a tutun, diet ira tena harausur diet tange bia Elaija na lua na hanuat wara gilgil hatakodasne habaling ira linge bakut. Iakano i tutun, kaik i tutun mah bia Nong a Tunotunoi na kilingane at a haleng na haraubaal ma da suro se ie hoing ira pakpakat tane God i tange. 13 Diet ira tena harausur diet tange bia Elaija na hanuat baak, iesen iau hinawase mutal bia tikai hoing Elaija gate hanuat taar! Ma hoing ira pakpakat tane God i tange, di ga gil haruatne ira udiet sakana sinisip utana.”

Bia ira uno bulu na harausur pa ga haruat, Jisas ga hasur se tiga sakana tanuo tano bulu.

(Matiu 17.14-21; Luk 9.37-43)

14 Bia dal ga me haan tupas ira ari bulu na harausur dal ga nas a tamat na matanaiabar sakit tika ma diet. Ma ari tena harausur ta ira harkurai tane Moses diet ga hargor ma diet. 15 Iakano pakaan ing ira matanaiabar diet ga nas leh Jisas diet gaam manga karup. Ma diet ga hilor leh ie wara haatne leh ie. 16 Ma Jisas ga tiri diet, “Muat hargor ma diet wara gena sa?”

17 Io, tiga nong ta iakanong ra matanaiabar ga balui ma ga tange, “Tena harausur, iau lamus no natigu tunaan ukai ho ugu kanong a sakana tanuo i sosoha tana ma pai la iangianga. 18 Ma ing bia no sakana tanuo i ubu ie, i la se tar ie ra pise. Io, a buse i la suursuur tano hana, i la hatagiris ira ngisena ma i la be pidos taar. Ma iau tange ta ira num bulu na harausur bia diet na hasur se no sakana tanuo tana, iesen diet pai haruat.”

19 Jisas ga tange ta diet, “Muat ira matanaiabar katin, muat pai nurnur warah? Maris! Pa ni kis lawas tika ma muat kai napu wara harharahut muat waing muat naga nurnur. Muat lamus no bulu ukai ho iau!”

20 Diet ga lamus ie ukaia ho Jisas. Ma bia no sakana tanuo ga nas Jisas kaik at mon ga se tar no bulu ra pise gaam ubu hangulongulo ie. Ma no bulu ga tamapulpul hurhurbit ma ga busbusain um no hana. 21 Ma Jisas ga tiri no sus ana no bulu hoken: ‘Ga tur leh hunanges iakan i la ububu ie?”

Ma ga balui gaam tange, “Tur leh at baak nalua ing ga nat na bulu.
22 Ma haleng na bung i la se tar ie ta ira iaah ma ta ira taah mah waing na bing ie. Bia nu petlaar ta linge tana, nu marse mir ma nu harahut mir!”

23 Jisas ga tange tana, “Warah u tange bia ing iau ni petlaar? Nong i nurnur na petlaar ira linge bakut.”

24 Kaik at mon no sus ana no bulu ga tange, “Masa! Iau nurnur, sen bia nu harahut mah ira sunupi tagu wara nurnur!”

25 Bia Jisas ga nas ira haleng na matanaiabar diet ga hananuat hurlungen, ga ngaluane no sakana tanuo, ga tange tana, “Augu ra ngulo ma ra talinga ba na sakana tanuo, iau tange hadadas taam bia nu suur sukun ie ma waak um u sosoha baling tana.”

26 Ma bia gate kup ma ga ubu hangulongulo tar ie, io, ga suur sukun ie. Ma no bulu um ga ngan hoing bia i te maat, kaik ira haleng diet gaam tange, “I te maat!” 27 Sen bia Jisas ga palim no limana gaam sal hatut ie. Io, no bulu ga tur naliu.

28 Ma bia Jisas ga laka narako ra hala ira uno bulu na harausur diet ga tiri kumaan ie hoken: “Warah mehet pai haruat wara tultule hasur se no sakana tanuo?”

29 Jisas ga balu diet gaam tange, “A sinasaring sen mon i haruat bia na hasur se ira mangana sakana tanuo hokaike.”

Jisas ga hinawas baling bia na maat ma na tut hut baling.

(Matiu 17.22-23; Luk 9.43-45)

30 Ma Jisas ma ira uno bulu na harausur diet ga hansukun iakano taman diet gaam haan kutus no hanuo Galili. Jisas pai ga sip bia ta nong na nunure bia iakana he kanong ga hauhausur ira uno bulu na harausur hoken: “Da tule tar Nong a Tunotunoi ta ira tunotuno ing diet na ubu bing ie. Ma ta itul a bung na pataam na tut hut baling.”

32 Iesen diet pa ga palai ta iakan ra nianga ma diet ga burut bia diet na tiri ie.

Sige i tamat tutun?

(Matiu 18.1-5; Luk 9.46-48)

33 Io, bia Jisas ma ira uno bulu na harausur diet ga hanuat Kapeneam ma bia diet ga kis taar narako ra hala, Jisas ga tiri diet bia, “Asa iakano muat ga harhargor panei na ngaas?”

34 Ma iesen diet ga kis matien taar um, kanong diet ga hargor na ngaas bia sige ta diet i tamat. 35 Ma Jisas ga kis taar, io, ga tau ira uno sangahul ma iruo gaam tange, “Bia ta tiga nong i sip bia na kis na tamat, i bilai bia na gil hansiksik ie ma na tultulai ta muat bakut.” 36 Ma ga palim leh tiga nat na bulu gaam hatur ie nalamin. Io, ga gawane ie gaam tange ta diet hoken: 37 “Ing bia sige ta nong i bale leh tiga nat na bulu ho iakan, kanong i nunure bia iau sip huo, io, i bale leh iau mah. Ma bia sige i bale leh iau, pai bale leh sen mon iau, nong mah ga tule iau ukai.”

Bia tikai pai tur ta nong tiga palpal, i tur tika ma Jisas.

(Luk 9.59-50)

38 Io, Jon ga tange tane Jisas, “Tena harausur, mehet ga nas tupas tikai ga hasur se ira sakana tanuo ma no hinsaam. Ma mehet gaam tigal ie kanong pai la murmur dahat.” 39 Jisas ga tange, “Waak muat tigal ie. Bia tikai na gil ra dadas na gingilaan na kinarup ma no hinsagu, namur baling pa na haruat wara iangianga hagahe iau. 40 Bia tikai pai malok ta dahat, dahat mei. 41 Muat hadade baak! Ari diet na harahut muat. Tikai dak na hamamo muat ma tiga gingop na taah. Ma na gil huo kanong i nunure bia muat la murmur iau. Ma iakano tunotuno na hatur kawase at no uno kunukul.”

Nu waak se ira linge ing na harango ugu.

(Matiu 18.6-9; Luk 17.1-2)

42 Ma Jisas ga tange habalin hoken: “Nas diet ken ra hansik na bulu. Diet nurnur tagu ma bia tikai na wara harango tikai ta diet, gaar tahut tana bia da tigal bat ie. Na tahut bia da huna kubus tiga tamat na haat sakit tano kadonana ma da isei ures na tes, kabi harango tikai ma na kap ra tamat na harpidanau namur. 43 Kap se ira sakana lilik ing na harango no num nilon. Tiga malalar tana hoken. Bia tiga limaam i harongane ugu nu kato kutus isei. I tahut dahin bia nu sola tano nilon tutun ma ra kum ugu. Sen bia pai manga tahut bia di ise ugu ma ira iruo limaam bakut ukaia tano ula iaah nong pai la matmaat. 44 [Kaia tano ula iaah ira sisi ta ira tamai diet pai la matmaat ma no iaah pai tale bia da pusii.] 45 Kanin ra malalar mah i haruat huo. Bia tiga kakim i harongane ugu nu kato kutus isei. I tahut dahin bia nu sola tano nilon tutun ma ra kum ugu. Sen bia pai manga tahut bia da ise ugu ma ira iruo kakim bakut ukaia tano ula iaah. 46 [Kaia tano ula iaah ira sisi ta ira tamai diet pai la matmaat ma no iaah pai tale bia da pusii.] 47 Tiga malalar mah hoken. Bia tiga mataam i harongane ugu nu luar sei. I tahut dahin bia nu sola tano nilon tutun ma ra matakasa ugu. Sen bia pai manga tahut bia di ise ugu ma ira iruo mataam bakut ukaia tano ula iaah. 48 Kaia tano ula iaah ira sisi ta ira tamai diet pai la matmaat ma no iaah pai tale bia da pusii.

49 “Nora iaah i la tuntun se ira sakena hoing ira haraubaal i la walwalar dahat bia dahat naga tahut mah. Hokaiken mah, di la bulbul sol ta ira nian naga kis lawas ma pa na sakena. 50 Sol i manga harahut, iesen bia no uno dadas wara harharahut i te pataam, no uno dadas na hanuat balin hohe? Pai tale. Hoing no sol i harahut, muat mah, muat na harahut ma na mon malum harbasia ta muat.”

Copyright information for `GFK