Matthew 11

Jisas ga pirhakasing Jon no ut na baptais.

(Luk 7.18-35)

Bia ing Jisas gate hapataam no uno hausur ta ira uno sangahul ma iruo na bulu na harausur, ga haan laah makaia wara hausur ma harpir ta ira udiet tamtaman.

Ma ne Jon no ut na baptais ga kis ra hala na harpidanau. Ma bia ga hadade uta ira pinapalim tane Krais, Jon ga tule ira iruo ta ira uno bulu na harausur at bia dir na tiri Jisas hoken: “Augu nong mehet la kiskis kawasei bia na hanuat, bia mehet na kis kawase baak tiga mes?”

Io, Jisas ga balu dir, “Mur na tapukus, mur na hinawase ne Jon ing mur hadade ma ing mur nas, biaira pulo diet nanaas,ira pengpeng diet hanahaan, diet ing diet sam ra sakana minaset ta ira palatamai diet, diet langalanga, ira talinga bau diet hadoda, ira minaat diet lon baling,ma no nianga na harharpir utano tahut na hinhinawas i haan tupas ira maris. Diet daan ing pai iruo ira udiet lilik utagu.”

Bia ira iruo bulu na harausur tane Jon dir ga hanhan laah, Jisas ga hinawase no tamat na matanaiabar utane Jon hoken: “Bia muat ga haan ukaia ho Jon uram ra hanuo bia, muat ga lik bia muat na nes sa? Muat ga nunure bia a mangana tunotuno sa ie. Aie pai la kikios lilik hoira tingari ing i la iaioh hurbit tano dadaip. Ma bia muat ga haan wara hanhadadei, muat ga nunure tar bia pai la singsigam ta bilai na kiniasine. Taie. Diet ing diet la singsigam ira bilai na maal ing ira matana i tamat, diet la kiskis ta ira hala na watong. Sen bia ing muat ga haan wara nasnas ie, muat ga palai bia muat na nas tiga tangesot. I tutun. Iesen i tamat mah ta ira tangesot, kanong aie mon, ing di ga pakat ira nianga tane God utana, i tange hoken,

‘Iau ni tule no nugu ut na kap nianga menalua tano num hinanhuat,
Nong na tagure no num ngaas.’
11 “Muat hadade baak! Jon no ut na baptais i tamat ta ira tunotuno bakut ing diet ga lon ta iakan ra ula hanuo. Iesen sige tiga nong ta muat i manga hansiksik narako tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God, i tamat tane Jon. 12 Tano bung Jon no ut na baptais ga haburen no uno harpir tuk taar katin, no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai ta God i te hanhanuat ma ra tamat na dadas. Ma ira ut na baso diet ras leh ie. 13 Io, ira harkurai tane Moses ma ira nianga ta ira tangesot, di ga hinhinawas uta iakano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tuk taar tano pakana bung tane Jon. 14 Ma bia ing muat na nurnur ta kaike ra hinhinawas, io, na palai ta muat bia Jon aie mon ne Elaija nong dahat ga kis kawase no uno hinanuat. 15 Bia ing u haruat wara hadade kilam kaiken ra nugu nianga, nu taram ie.

16 “Bia iau ni ianga harharuat uta ira tunotuno katin, iau ni tange hohe? Io, ni hinawase muat. Diet hoing ira nat na bulu ing diet sip bia ira mes na mur diet. Diet kis hurlungen tiga katon ma diet hartawi harbasia ta diet hoken,

17 ‘Mehet pasar no kudu iesen muat pai mangata;
Mehet inge marmaris iesen muat pai suah.’
18 Hokaike at mon diet pa ga guama mah tane Jon. Bia Jon ga hanuat, ga hahal ma pa ga mame ta wain. Kaik diet gaam tange hagahei bia, ‘A sakana tanuo i sosoha tana.’ 19 Ma bia Nong a Tunotunoi ga hanuat, ga iaiaan ma ga mama wain. Ma diet ga tange utana bia, ‘A tabi kas na balana ma a ut na minom ie. Ma a hinsakana diet ira ut na kap takis ma ira mes na sakana tunotuno.” Io, Jisas ga tange baling bia, “Diet tange huo iesen iau tange bia ira magingin ta ira ut na mintot diet na hamines bia no mintot ta God i takodas.”

Jisas ga tibe pinpin diet ing diet pa ga lilik pukus.

(Luk 10.13-15)

20 Ma Jisas ga tibe pinpin ira tamtaman ing gate gil ira haleng na dadas na gingilaan na kinarup kaia ho diet, kanong diet pa ga lilik pukus. 21 Ga tange hoken: “Maris ta muat me Korasin, na kabit muat! Maris mah ta muat me Betsaida, na kabit muat! Bia di gor gil ira dadas na gingilaan na kinarup kaia Tair ma Saidon, hoing iau te gil ta mur ira iruo taman, io, dir gor te lilik pukus. Dir gor te bul hagasiaan ira bilingana put na maal ma dir gor te mormor ma ra tahuna iaah wara haminas bia dir te lilik pukus. Iesen dir pa ga gil huo! 22 Muat hadade baak! God na gil tiga tamat na harkurai ta Tair ma Saidon tano pakana bung na harkurai nong na hanuat namur. Iesen na gil tiga tamat na harkurai sakit ta mur Korasin ma Betsaida. 23 Ma muat me Kapeneam, waak muat lat ira hinsa muat uram ra mawe! Muat na hansur uras napu ra subaan ta ira minaat! Bia daga gil ira dadas na gingilaan na kinarup kaia Sodom hoing iau te gil ta muat, io, gor kis taar at tuk taar katin. 24 Muat hadade baak! God na gil tiga tamat na harkurai ta Sodom tano pakana bung na harkurai nong na hanuat namur. Iesen na gil tiga tamat na harkurai sakit ta muat me Kapeneam.”

Diet ing diet hamaan ra tinirih diet na kap ra sinangeh.

(Luk 10.21-22)

25 Ta iakano pakana bung Jisas ga tange bia, “Iau pirlat ugu Mama, a Watong aram ra mawe ma kai mah napu, kanong u ga suhe kaiken ra linge ta diet ira ut na mintota ma u ga hapuasne ta diet ing diet pai mintota. 26 Masa, Mama! U ga gil huo kanong u guama bia na ngan huo.

27 “Mama gate tar se bakut ira linge tagu. Taie ta nong pai nunure no Natine. Nana Sus sen mon. Ma taie ta nong pai nunure nana Sus. No Natine sen mon, ma diet mah, ing no Natine i wara hapuasnei ta diet. 28 Muat bakut ing i ubal muat ira tirih na kinakap, muat mai ukai ho iau, ma ni hasangeh muat. 29 Muat na kap usurane ira nugu hausur ma muat naga harausur ine, kanong iau tiga matien na tunotuno ma iau haan napu mah iau. Ma muat na hatur kawase ra sinangeh ta ira numuat kidilona nilon. 30 I tahut bia muat na gil huo kanong ira nugu hausur i malus ma pai dadas wara murmur iau.”

Copyright information for `GFK