Matthew 12

Jisas i tamat tano Bung na Sinangeh.

(Mak 2.23-28; Luk 6.1-5)

Tiga Bung na Sinangeh Jisas ma ira uno bulu na harausur diet ga hanan haan nalamin tano lalong na wit. Ma ira uno bulu na harausur diet gate taburungan, diet gaam rarus ari a pat na wit, ma diet gaam ienien. Bia ira Parisi diet ga nes huo, diet ga tange tane Jisas, “Nas baak! Ira num bulu na harausur diet lake no harkurai utano Bung na Sinangeh.”

Ma Jisas ga tange ta diet, “Muat gate was tar ing Dawit ga gil, ing ga taburungan, diet ma ira uno harwis. Io, Dawit ga laka tano hala tane God ma diet ma ira uno harwis diet ga ien no beret di gate tabar God mei. No harkurai i tange bia ira ut na pakila lotu sen mon, diet na ien iakano beret, ma ira mes taie. Iesen muat gate was tar ira harkurai tane Moses. Ma kaike ra harkurai i haminas uta ira pinapalim ta ira ut na pakila lotu narakoman tano tamat na hala na lotu. Bia ing diet gil ira udiet pinapalim tano Bung na Sinangeh i hoing bia diet la kutkutus no harkurai tano Bung na Sinangeh. Iesen taie tiga nong na lik bia diet ronga. Iau tange ta muat, tiga tunotuno kai i tamat tano tamat na hala na lotu. No nianga tane God i tange bia,‘Iau sip bia muat na marse ira tunotuno. Ma ing bia muat pai gil huo, iau pai manga sip bia muat na hartabar uram ho iau.’ Bia muat ira Parisi naga palai tano kukuraina ta iakan ra nianga, muat pa gor tibe pinpin diet ing diet pai ronga. Io, Nong a Tunotunoi i kure no Bung na Sinangeh.”

I haruat bia da pakile ra tahut tano Bung na Sinangeh.

(Mak 3.1-6; Luk 6.6-11)

Io, Jisas ga haan talur iakano katon, gaam haan laka taar tano udiet hala na lotu ira Iudeia. 10 Ma tiga tunotuno ga lima mat ga kis taar kaia. Ari diet ga kis taar mah kaia ing diet ga sip bia diet na tung Jisas. Io kaik, diet gaam tiri ie hoken: “I takodas bia da halangalanga ira ina minaset tano Bung na Sinangeh bia taie?”

11 Ma Jisas ga tange ta diet, “Bia tikai aun tiga me i puko suur tiga lulur ra Bung na Sinangeh, a tutun bia na haan at ma naga kap haut leh ie. 12 Muat palai bia tano sinisip ta God, muat manga tamat ta ira me. Io kaik, i takodas bia da pakile ira tahut na pinapalim tano Bung na Sinangeh.”

13 Ma Jisas ga tange um tano lima mat, “Tul se no limaam!” Ga tul sei, gaam tahut baling honong tiga mes na limana. 14 Iesen ira Parisi diet ga suur laah tano hala na lotu audiet ira Iudeia, diet gaam wawor tika bia diet na bu bing Jisas hohe.

God ga gilamis Jisas bia aie no uno tahut na tultulai.

15 Bia Jisas ga palai ta ira lilik ta diet ira Parisi, ga haan talur iakano taman. Ma a halengin diet ga mur ie, gaam halangalanga ira udiet ina minaset. 16 Ma ga hakatom diet bia diet pa na hinawase ta tiga nong bia sige ie. 17 Kaike ra linge ga hanuat wara hatutun no nianga nong God ga tange tano tangesot Aisaia hoken:

18 “No nugu tultulai iakan, nong iau ga gilamis ie.
Iau manga sip ie ma iau kanakana tana.
Iau ni bul no Tanuagu tana,
ma na harharpir tano nugu taktakodas na lilik ta ira hunhuntunaan tano ula hanuo.
19 Pa na hargor ma tiga nong. Pa na kakonga haan.
Pa na iangianga naliu ta ira matanaiabar ta ira ngaas.
20 Na marse ira maris,
ma pa na hagahe ira malahahin,
tuk taar bia no nugu takodas na lilik na tur nalua.
21 Ma ira hunhuntunaan tano ula hanuo, diet na so ira udiet lilik tana bia na tabar diet ma ira bilai na haridaan.”

Jisas ga haminas bia pa ga tule hasur se ira sakana tanuo ma no dadas ta Sataan.

(Mak 3.20-30; Luk 11.14-23)

22 Ma di ga lam hawaat tiga tunaan ukaia ho Jisas. A puloi ma a ngulo mah ie kanong a sakana tanuo gate sosoha tana. Ma Jisas ga halangalanga ie, kaik gaam ianga ma gaam nanaas mah. 23 Ma ira tunotuno diet ga karup ma diet ga tange bia, “Pai no tubu Dawit dak iakan?”

24 Iesen bia ira Parisi diet ga hadade huo, diet ga tange, “Jisas i haruat mon wara tultule hasur se ira sakana tanuo kanong Belsebul no watong audiet ira sakana tanuo i te tar ra dadas tana kaik gi gilgil huo.”

25 Io, Jisas ga nunure ira udiet lilik, gaam tange ta diet ira Parisi hoken: “Bia tiga huntunaan pai tur tika, ari a mes diet na hamau no taman. Ma bia tiga taman bia tiga hatatamaan, bia diet pai tur tika, diet pa na tur dadas. 26 Bia Sataan i tule hasur se habaling Sataan, no uno huntunaan pai tur tika. Io, na puko. 27 Muat tange bia iau tule hasur se ira sakana tanuo ma ra dadas ta Belsebul. Bia i tutun, hokaike mon mah muat. Ira numuat tunotuno diet la kapkap dadas mah mekaia ho Belsebul, wara tultule hasur se ira sakana tanuo. Io, ira numuat tunotuno at, diet haminas bia muat ronga kanong diet mah diet gil huo. 28 Ma bia muat ronga, ma iau tule hasur se ira sakana tanuo ma ra dadas tano Tanuo tane God, io, i haminas bia no pakana bung tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God i te haan tupas muat.

29 “Pataie ta tiga nong na laka tano ngasiana no ut na baso ma na kinau ta linge, ing bia pai huna kubus kawase ie. Ma namur um, na kikinau narako tano uno hala.

30 “Bia tikai pai no nugu harwis, i malok tagu. Ma bia tikai pai harahut iau, i hagahe iau. 31 Ma ta kaike ra numuat nianga, iau tange bia, God na lik luban se ira magingin sakena ta ira matanaiabar, ma bia diet na ianga hagahe ta tiga nong, na lik luban se iakano mah. Iesen nong i ianga hagahe no Halhaliana Tanuo, God pa na lik luban se iakano magingin. 32 Sige nong na ianga hagahe Nong a Tunotunoi, iakano sakena God na lik luban se. Iesen bia sige nong na ianga hagahe no Halhaliana Tanuo, God pa na lik luban se iakano magingin, ta iakan ra lon ma namur mah.

33 “Ira tintalen ta ira tunotuno i ngan mon hoira daha. Airuo mangana daha mon. Nong i bilai i huai ira bilai na hunena, ma nong i sakena i huai ira sakana hunena. Io kaik, da nas kilam ira daha ta ira hunue diet. 34 Muat hoira sakana sui. Pai haruat bia muat na tange ra bilai na nianga kanong a sakana tunotuno muat. Ma tikai na tange ira linge nong no balana i hung taar me. 35 No tahut na tunotuno i tange ira bilai na linge ing i hung taar tano uno nilon. Ma no sakana tunotuno i tange ira sakana linge ing i hung taar tano uno nilon mah. 36 Iesen, na tutun ta muat, bia ira kaba nianga bia bakut ing ira tunotuno diet tange, God na kure diet urie tano bung na harkurai. 37 Io, God na kure ugu ta ira num kaba nianga, ma na tange taam bia nu langalanga bia nu kap no num ngunngutaan tano harkurai.”

Jisas ga tibe pinpin diet ing diet ga manga sakena.

(Mak 8.11-12; Luk 11.24-26, 29-32)

38 Ma namur, ari ira Parisi ma ari ira tena harausur ta ira harkurai tane Moses, diet ga tange tane Jisas bia, “Tena harausur, mehet sip bia nu pakile tiga hakilang wara haminas ta mehet bia God i tule ugu bia taie.”

39 Ma Jisas ga tange ta diet, “Ta kaiken ra bung, ira matanaiabar diet sip bia ni pakile tiga hakilang kanong diet la turtur talur God ma diet manga sakena. Iesen diet pa na nas ta hakilang. Diet na nas sen mon no hakilang ta Iona no tangesot. 40 Io, Iona ga kis tano balana no tamat na kirip aitul a bung. Hokaike at mon, Nong a Tunotunoi na kis tano balana no pise aitul a bung mah. 41 Tano bung na harkurai, ira matanaiabar me Ninewe diet na tibe pinpin muat kanong diet ga lilik pukus ta ira harpir ta Iona. Ma iau tange ta muat, tiga tunotuno i tamat ta dir ma ne Iona iakanik. 42 Ma ta iakano bung na harkurai, no tamat na hinagalam na gil harkurai me Siba mah na tibe pinpin muat kanong ga hanuat me tapaka sakit wara hadade no mintota gar ta Solomon. Ma iau tange ta muat, tiga tunotuno i tamat ta dir ma ne Solomon iakanik.

43 “Bia tiga sakana tanuo i suur laah tiga tunotuno, i haan hurbit ta ira mamasi na katon ta ira hanuo bia, wara sinangeh, sen bia i naanaas puo. 44 Io, i lik hoken: ‘Iau ni tapukus baal tano ngasiagu.’ Ma bia i hanuat ukaia, i nes bia taie tari kaia ma i taguro taar bia na laka baling. 45 Io i haan, i a lamus habaling a liman ma iruo na mes na sakana tanuo, diet manga sakena tana. Ma diet laka kaia ma diet gi kis um kaia. Ma no nilon um ta iakano tunotuno na manga sakena ta ing nalua. Na ngan mah huo ta ira sakana matanaiabar kaiken ra pakana bung.”

Jisas ga hapuasne ira hinsakana tutun.

(Mak 3.31-35; Luk 8.19-21)

46 Ma bia Jisas ga iangianga baak tano tamat na matanaiabar, io, no pawasine ma ira tasine diet ga tur taar nataman. Diet ga sip bia diet na ianga mei. 47 Ma tikai ga hinawasei bia, “No pawasim ma ira tasim diet turtur nataman. Ma diet sip bia diet na wor ma augu.”

48 Ma Jisas balik ga balui, “Iau ni hinawase muat bia sige no pawasigu ma ira tasigu.” 49 Ga tulus ira uno bulu na harausur, ma gaam tange, “Diet kaiken ira pawasigu ma ira tasigu. 50 Io, bia sige tikai i la murmur ira sinisip tano agu Sus aram ra mawe, iakanong a tasigu, a hainigu, bia a pawasigui.”

Copyright information for `GFK