Matthew 15

Ira linge tutun ing na hagahe tikai kaik na sakena.

(Mak 7.1-23)

Io, ari a Parisi ma ari a tena harausur ta ira harkurai tane Moses diet ga hanuat meram Ierusalem, diet gaam haan ukaia ho Jisas, ma diet gaam tange bia, “Pai tahut bia ira num bulu na harausur diet hagahe ira magingin ira hintubu dahat ga tar ta dahat. Nes baak! Diet pai taptapir nalua bia diet na iaan!”

Ma Jisas ga tange balik ta diet, “Pai tahut bia muat lake ira harkurai tane God wara gaiena ira magingin ira hintubu muat. Iau te tange huo ta muat kanong God ga tange bia,‘Ru no am sus ma no pawasim,’ ma,‘Sige i ianga hagahe no ana sus bia no pawasine, muat na bu bing ie.’ Iesen muat la tangtange bia tiga tunotuno auno mon linge i tale bia na harahut no ana sus ma no pawasine me, i tale mah bia na tange hoken: ‘Iau te tar iakan ukaia ho God. Pai tale bia ni tar ie taam wara harahut ugu.’ Ma bia ing muat lik huo, i nanaas bia muat tingtigal iakano tunotuno bia pa na ruru at um nora ana sus. Bia muat tange huo, muat kap se ira dadas ta ira nianga tane God wara gaiena ira magingin ta ira hintubu muat. A ut na harababo muat! No tangesot Aisaia ga tange ra tutun uta muat hoken bia ga pakat iakan ra nianga ta God. Ma God ga tange bia,

‘Iakan ra matanaiabar diet ru iau ma ira ha diet mon,
iesen ira udiet nilon, diet pai tar tagu.
Diet la lotu bia haan mon tagu,
kanong ira harkurai tane Moses ira tunotuno mon i bul, diet hausur balik ine hoing bia ta God.’”
10 Ma Jisas ga tatau hulungan no tamat na matanaiabar, gaam tange ta diet, “Muat hadade! Iau sip bia muat na palai! 11 Ira mangana linge tikai i ien pai tale bia na hagawei kaik no tunotuno na sakena. Sen bia ira linge i hansur meram narako tana na hagawei naga sakena.”

12 Io, ira uno bulu na harausur diet ga haan tupas um ie, diet gaam tirii, “U palai taar bia ira Parisi diet bala ngungut bia diet hadade ing u tange?”

13 Ma Jisas ga balu diet hoken: “Diet haruat ma ira linge i kubur narako tano lalong ing no agu Sus kenam ra mawe pa ga so. Da ragat bakut se diet. 14 Waak se um diet! Diet haruat ma ira lualua diet pulo. Ma bia tiga pulo i sal tiga pulo mah, dir bakut, dir na puko ta tiga tungtung.”

15 Ma Pita ga tange tana, “Nu palas no kukuraina no nianga harharuat ta mehet.”

16 Io, Jisas ga tange ta diet, “Ira matanaiabar diet pai palai, ma hohe bia muat mah, muat pai palai? 17 Muat pai palai at baak bia ira nian ing muat la ienien, i la haan taar ta ira bala muat ma na hansur baling? 18 Iesen ira linge tikai na tange, i suur laah tano magirana. Ma kaike, kaik, na hagawe tiga tunotuno. 19 I tutun, kanong meram tano magirana ira sakena i hanuat. Ma kaike ira sakena hoken. Na mon sakana lilik ma na harubu bingibing bia mah. Ma na noh ma tiga hahin gar na mes. Ma diet ira lala diet na gil huo mah. Na kikinau, na hinawas harabota, ma na ianga hagahe tikai. 20 Kaiken ra sakana magingin, diet hagahe no tunotuno gi sakena. Iesen bia tikai pa na taptapir nalua bia na iaan, taie ta linge. Pa na hagahe no uno nilon.”

Tiga hahin pai Iudeia iesen Jisas ga halon no natine kanong ga nurnur.

(Mak 7.24-30)

21 Io, Jisas ga haan laah mekaia ma ga haan tano hanuo ta ira iruo pise na hala, Tair ma ne Saidon. 22 Ma tiga hahin mekaia ta iakano hanuo, tano hun me Kena, ma pai Iudeia ie, ga hanuat taar tane Jisas. Io, ga hanuat, gaam kakongane hoken: “Nora Watong, no tubu Dawit, nu marse iau! A sakana tanuo i te sosoha tano nugu hinasik ma i manga haliare hagahei.”

23 Ma Jisas pa ga balui. Kaik, ira uno bulu na harausur diet ga hanuat ukaia ho ie, diet gaam tange bia, “Nu tule se no hahin kanong i kakonga mur hani dahat.”

24 Io, Jisas ga tange ta diet, “Nagu Sus ga tule sen mon iau uta muat ira Iudeia, ing muat ngan hoira sipsip diet rara. Pa ga tule iau ta diet ira mes na tunotuno ing diet pai Iudeia.”

25 Ma no hahin ga hanuat, gaam singa bukunkek menalua tana, ma gaam tange, “Nora Watong, iau sip bia nu harahut iau!”

26 Io, Jisas ga tange tana, “Pai tahut bia da se tabar ira paap ma ira nian adiet ira bulu.”

27 Ma no hahin ga tange, “Masa, nora Watong! Iesen ira paap at mon mah, diet la ienien ira petpetine ing i la pukpuko suur meram tano suuh na nian ta ira hunuge diet.”

28 Io, Jisas ga balui bia, “Augu tiga hahin i manga dadas no num nurnuruan. Nu hatur kawase hoing u te saring.” Io, ta iakano pakana bung at mon no uno hinasik ga langalanga um.

Jisas ga halangalanga a haleng na ina minaset.

29 Jisas ga haan laah mekaia, gaam hanan haan tano gagena no tamat na taah kom Galili. Io, ga hanut uram ra uladih, gaam a kis kaia. 30 Ma ira tamat na matanaiabar sakit diet ga hanuat ukaia ho ie, diet gaam kap hawaat ira pengpeng, ira pulo, ma ari mah ing ga maat ira tamtabe diet. Diet ga lam hawaat mah ira ngulo ma a haleng na mes na ina minaset. Diet ga bul ira ina minaset kaia ra matmataan ta Jisas ma Jisas ga halangalanga diet. 31 Ma ira matanaiabar diet ga karup ing diet ga nas ira ngulo diet ga ianga, ira pengpeng diet ga hanahaan, ira pulo diet ga nanaas, ma diet ing diet la kaikaiau diet ga langalanga mah. Ma ira matanaiabar diet ga pirlat no God gar na Israel.

Jisas ga tabar ira aihat na arip.

(Mak 8.1-10)

32 Io, Jisas ga tatau leh ira uno bulu na harausur, gaam tange ta diet, “Iau manga marmaris uta iakan ra matanaiabar. Diet te kis tika ma iau aitul a bung ma taie um adiet ta nian. Iau pai sip bia ni tule se diet ma diet taburungan taar. Diet kabi a maat kalokalo wara diet tari na ngaas.

33 Ma ira uno bulu na harausur diet ga tange balik tana bia, “Dahat pai tale bia dahat na silihe leh ta nian i haruat ma iakan ra tamat na matanaiabar sakit. A hurlamin kaiken.”

34 Ma Jisas ga tiri diet bia, “Aise na katona beret kaike ho muat?”

Diet ga balui, “A liman ma iruo na katon ma a bar hana nat na kirip.”

35 Io, Jisas ga tange ta ira matanaiabar bia diet na kis napu. 36 Ma bia gate kap leh ira liman ma iruo na katona beret ma ira kirip mah, ma gate tanga tahut taar tane God urie, ga pidik. Io, ga tar ta ira uno bulu na harausur ma diet ga palau ira matanaiabar. 37 Ira matanaiabar bakut diet ga iaan, diet gaam hahos. Namur ira bulu na harausur diet ga hahungi a liman ma iruo na kalot ma ira subana diet. 38 Di ga was sen leh mon ira tunaan nalamin ta ira matanaiabar bakut ing diet ga iaan. Ma ira tunaan diet ga haruat ma ra ihat na arip. Pa di ga was um ira hahin ma ira nat na bulu. 39 Io, Jisas ga tule se ira tamat na matanaiabar, gaam kawaas tano mon, ma gaam balos no tamat na taah kom ukaia tano hanuo Magadan.

Copyright information for `GFK