Matthew 18

Sige i tamat tutun?

(Mak 9.33-37; Luk 9.46-48)

Ma ta iakano pakana bung ira bulu na harausur diet ga haan tupas Jisas, diet gaam tiri ie bia, “Sige i tamat sakit tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God?”

Io, Jisas ga tatau tiga nat na bulu, gaam hatur ie nalamin ta diet. Ma ga tange ta diet bia, “Muat hadade baak! Ing bia muat pa na kikios hoing ra nat na bulu, pai tale tun at bia muat na sola tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God. Io kaik, ing bia sige i gil hansiksik habaling ie ho iakan ra nat na bulu, a tamat sakit ie tano kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God. Ing bia sige ta nong i bale leh tiga nat na bulu ho iakan, kanong i nunure bia iau sip huo, io, i bale leh iau mah.

Nu waak se ira linge ing na harango ugu.

(Mak 9.42-48; Luk 17.1-2)

“Nas diet ken ra hansik na bulu. Diet nurnur tagu. Ma bia tikai na wara harango tikai ta diet, gaar tahut tana bia da tigal bat ie. Na tahut bia da huna kubus tiga tamat na haat sakit tano kadonana ma da hakangoi aram ra tingaan tes, kabi harango tikai ma na kap ra tamat na harpidanau namur. Maris, a dadas na harkurai na kabit diet ta iakan ra ula hanuo ta ira linge na harwalaam ing na harongane ira matanaiabar! I tutun bia ira linge na harwalaam hokaike na hanuat, iesen maris tano tunotuno nong na gil kaike ra harwalaam. Kap se ira sakana lilik ing na harango no num nilon. Tiga malalar hoken. Bia tiga limaam, bia kakim i harongane ugu, nu kutus isei. I tahut dahin bia nu sola tano nilon tutun ma ra kum ugu. Sen bia pai manga tahut bia di ise ugu ma ira iruo limaam bia kakim bakut ukaia tano ula iaah nong pai la matmaat. Tiga malalar mah hoken. Bia tiga mataam i harongane ugu, nu luar sei. I tahut dahin bia nu sola tano nilon tutun ma ra matakasa ugu. Sen bia pai manga tahut bia da ise ugu ma ira iruo mataam bakut ukaia tano ula iaah kaia ra Hel.

Nadahat Sus aram ra mawe pai sip bia dahat na rara talur ie.

(Luk 15.3-7)

10 “Nas baak! Waak muat nas hanapu ta tiga nong ta diet kaiken ra nat na bulu ma ira hinasik kanong i tutun sakit ira udiet kaba angelo aram ra mawe diet la turtur hait tano matmataan tano agu Sus aram ra mawe. 11 [Io, Nong a Tunotunoi ga hanuat wara halon diet ing diet rara.]

12 “Muat hadade baak! Ing bia tiga tunotuno auno tiga maar na sipsip, ma tiga nong ta diet i rara, i tutun sakit bia na waak tar ira liman ma ihat na sangahul ma liman ma ihat aram ra uladih, ma na haan wara ninaas ta nong i rara. 13 Muat hadade timaan! Bia i te nas leh ie, i manga guama sakit ta iakanong i rara ta diet ira liman ma ihat na sangahul ma liman ma ihat ing diet pa ga haan sasesir. 14 Hokaik at mon mah, namuat Sus aram ra mawe pai sip bia tiga nong ta diet kaiken ra nat na bulu ma ira hinasik diet na rara.

A bilai na ngaas bia da mur ie wara lamlam pukus nong i puko tano sakena.

15 Bia tiga hinsakaam i gil ronga tar taam, nu haan ma nu tange haminas tana no uno sakana magingin i te gil tar taam. Iesen mur sen mon, mur na wor kumaan. Ma ing bia i hadade ugu, u te lam pukus no hinsakaam.
No kukuraina bia no hinsakaam narako ta Krais.
16 Iesen bia ing pai sip bia na hadade ugu, nu lamus leh mah tikai bia airuo mes na hinsakaam wara nesnes ie. Io kaik, hoing no nianga tane God i tange,airuo bia aitul a tunotuno dal na hinhinawas palai wara hatutun no linge. 17 Ma bia pa na hadade mah mutal, nu hinawas ta iakan ra linge tano lotu bakut. Ma bia pa na hadade mah muat tano lotu, io, muat pa na harbalaan tika mei hoing muat pa na harbalaan tika ma ira hisikoma ma ira sakana tunotuno ing diet pai nurnur tane God.

18 “Muat hadade baak! Asa ing muat tigal kai napu, God at mah aram ra mawe na hadadas tar ie ta muat. Ma asa ing muat haut urie kai napu, God na hadadas tar ie ta muat mah.

19 “Iau tange habaling ta muat, bia ing airuo ta muat kai napu dir haut tika wa tiga linge ma dir saring ie, io, nagu Sus aram ra mawe na gil huo ta dir. 20 Io kaik, bia airuo bia aitul dal kis hurlungen taar wara gaiegu, iau mah ke nalamin ta dal.”

Dahat na lik luban ira ronga ing tikai i gil ta dahat.

21 Io, Pita ga haan tupas um ne Jisas, gaam tiri ie bia, “Nugu Watong, aise pakaan tutun at ing iau ni lik luban se ira ronga ing no hinsakagu i gil tagu? A liman ma iruo na pakaan i haruat?”

22 Ma Jisas ga balui, “Iau tange taam bia, pa na liman ma iruo na pakaan, iesen na liman ma iruo na sangahul na pakaan ma pata hapataamnei.

23 “Io kaik, no kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai tane God i haruat ma tiga tamat na lualua na gil harkurai nong ga sip bia na hatakodasne ira tinakum taar ta ira uno tultulai. 24 Ma bia ga hatahun wara hatakodasne ira tinakum, di ga lamus hawaat tiga tunotuno. Ma iakano tunotuno ga kap leh a tamat na kinewa sakit ing pa ga haruat tun at wara balbalu pukus. 25 Ma bia pa ga haruat bia na balu pukus ira uno tinakum, no watong ga hartula bia da suhurane ta ira mes na watong, aie, ma no uno hahin, ma ira natine mah hoing ira maris na tultulai. Ma ga hartula mah bia da suhurane ira uno linge bakut. Ma ira mata dal tamaan ma ira matana ira uno linge da balu pukus um no uno tinakum me.

26 “Ma iakano tultulai ga singa bukunkek menalua tana, gaam ianga marmaris tana bia, ‘Iau sip bia nu matien ta mon baak tagu. Iau ni balu pukus ira kinewa bakut.’ 27 Io, no uno watong ga marsei, gaam lik luban se no uno tinakum, ma gaam waak se tar ie.

28 “Iesen bia iakano tultulai ga haan laah, gaam nas tupas auno tiga harwis nong gate kap leh a bar kinewa tana. Io, ga palim kawasei, gaam puspus bing ie. Ma ga tange tana bia, ‘Balu pukus ing u gate kap leh tagu!’

29 “Ma no uno harwis ga singa bukunkek menalua tana, ma ga ianga marmaris tana bia, ‘Iau sip bia nu matien ta mon baak tagu. Iau ni balu pukus ira kinewa bakut.’

30 “Iesen pa ga sip huo. Ga haan laah balik mei, gaam halakai tano hala na harpidanau tuk bia na balu pukus bakut ira uno tinakum. 31 Ma bia ira mes na tultulai diet ga nes huo, diet ga manga bala ngungut taar tana. Io, diet ga hinawase no udiet watong uta iakano linge.

32 “Kaik, no watong ga tatau leh ie, gaam tange tana, ‘Augu tiga sakana tultulai! Iau te lik luban se ira num tinakum bakut kanong u ga ianga marmaris taar tagu. 33 Pai tale mah bia nu marse no num harwis hoing iau ga marse ugu?’ 34 Ma no watong ga ngalngaluan sakit tana, gom tar se tar ie ta diet ing diet la harngunngutaan kaia ra hala na harpidanau, tuk bia naga balu bakut ira uno tinakum.

35 “Hokaike at mon mah, nagu Sus aram ra mawe na gil ta muat tikatikai, ing bia muat pa na lik luban se ira ronga ing ira hinsaka muat diet gil ta muat.”

Copyright information for `GFK