Revelation of John 11

Ira iruo ut na harpir dir hanuat ma ra dadas meram naliu wara iangianga na tangesot ma wara halhaliarai.

Io, ma di ga tar tiga pakana pareng tagu hoing tiga linge wara hapupuo, io, ma no Watong ga tange tagu bia, “Nu haan ma nu hapupuo no tamat na hala na lotu ta God ma no suuh na tun hartabar. Ma nu was mah diet ing diet lotu kaia. Iesen waak u hapupuo no hera me nataman tano tamat na hala na lotu kanong di gate bale tar ie ta ira tabuna nurnuruan ma diet na papasuane no halhaliana pise na hala ra ihat sangahul ma iruo na teka. Ma iau ni tule ira nugu iruo ut na harpir. Ma dir na sigam ira sigasige na tapunuk ma dir na ianga na tangesot ra 1,260 na bung.” Ma dir kaike ra iruo, airuo ina olip ma airuo kinkinis na lulungo dir. Ma dir la tur taar ra matmataan ta God, no Watong tano ula hanuo. Ma ing bia sige tikai na walar wara hagahe dir, io, a iaah na hanuat ta ira ha dir ma na haliare kaike ing diet wara hanghagahe dir. Io kaik, ing bia tikai i sip bia na hagahe dir, na hiruo at huo. Ma kaike ira iruo dir hatur kawase ra dadas wara banbanus bat no mawe bia pa na bata ta ira pakana bung dir iangianga na tangesot. Ma dir hatur kawase mah ra dadas wara pukpukusane ira taah naga ngan hoira de ma wara laulawat no ula hanuo ta ira kaba mangana hinangul haruat ma ira udir sinisip.

Ma bia dir te hapataam ira udir hinhinawas no rakaia na hanut meras ra lulur ma na harubu ma dir. No ana baso na lake dir ma na ubu bing dir. Ma ira minati dir na noh taar ra tingana ngaas tano tamat na pise na hala ing di ga lau hataba no udir Watong tano ula kabai kaia. Ma ing bia di tange ra nianga harharuat uta iakano pise na hala, di kilam ie bia Sodom bia Isip. Ma ira matanaiabar mekaia ta ira matahu hanuo ma matahu hunhuntunaan, ma ira matahu nianga ma matahu palatamainari, diet na ngokngok ta ira minati dir ra itul a bung ma sibana. Ma diet pa na kanan wara busbus dir. 10 Ma ira matanaiabar tano ula hanuo diet na guama uta ira udir minaat. Diet na manga laro ma diet na hartabar hargilaas kanong kaike ra iruo tangesot dir ga manga hangungut diet.

11 Ma tano nugu ninanaas iau ga nes bia manamur ta ira itul a bung ma sibana, a dadaip na nilon meram ho God ga laka ta dir. Ma dir ga taman tut baling ma diet ing diet ga nes dir diet ga manga ramramin. 12 Io, ira iruo tangesot dir ga hadade a tamat na ingana tiga nong meram ra mawe. Ma ga tange ta dir bia, “Mur hanut ukai!” Io, dir ga haan uram ra mawe narakoman tiga bahuto ma diet ing diet ga malentakuane dir, diet ga ngokngok ta dir. 13 Ma kaik at mon tiga tamat na kunakunar ga hagahe tiga subaan ta ira sangahul tano pise na hala. Ma a liman ma iruo na arip na matanaiabar diet ga hiruo na minaat tano kunakunar. Ma ira mes diet ga manga ramramin sakasaka, diet gaam pirlat no God nong i la kiskis aram ra mawe.

14 Io, no airuo na hinangul nong di ga tanga “Maris” utana te pataam. Iesen no aitul a hinangul, dahin um ma na hanuat.

No angelo i puh no liman ma iruo na tahur.

15 Io, ma no liman ma iruo na angelo ga puh no uno tahur. Ma aram ra mawe ira tamat na inganari diet ga kakonga hoken: “Kaiken um no Watong tika ma no uno Mesaia i te hatahun no uno harbalaurai ma no uno harkurai tano ula hanuo. Ma na harkurai hathatika!” 16 Ma ira iruo sangahul ma ihat na nongtamat ing diet la kis taar ta ira udiet tamat na kinkinis ra matmataan ta God, diet ga puko taar napu ma diet ga tutudung ma diet ga lotu tupas God. 17 Ma diet ga tange,

“No numehet Dadas na Watong God, nong u ga lon nalua ma kaiken mah,
mehet tanga tahut taam kanong u te tur leh wara harbalaurai ma wara harkurai ma no num tamat na dadas.
18 Ira tabuna nurnuruan ta ira hunhuntunaan bakut tano ula hanuo, diet ga bala ngalngaluan,
iesen no pakana bung tano num ngalngaluan i te hanuat um.
No pakana bung bia nu kure ira minaat i te hanuat.
No pakana bung i te hanuat mah um bia nu tar ra bilai na harkul ta ira num tultulai ira tangesot,
ma ta ira num gamgamatien matanaiabar tus, diet ing diet urur tano hinsaam,
diet ira watong ma diet ira maris.
Iesen no pakana bung i te hanuat wara halhaliare diet ing diet la halhaliare no ula hanuo.”
19 Io, ma di ga papos no tamat na hala na lotu ta God aram ra mawe. Ma narako tano uno hala na lotu tamat, no linge na bulbul no kunubus ta God ga kis puasa. Ga hilhile ma ga manga parparara. Ga kunakunar ma ira but na tuo na ais ga puko.

Copyright information for `GFK