Revelation of John 16

Ira angelo diet burange ira liman ma iruo na gingop na ngalngaluan gar ta God.

Io, ma iau ga hadade a tamat na ingana tikai meram ra tamat na hala na lotu ga tange ta ira liman ma iruo na angelo bia, “Muat na haan, muat na burange bus no ula hanuo ma ira liman ma iruo na gingop na ngalngaluan ta God.”

Io, ma no luena angelo ga haan gaam burange no uno gingop taar tano pise. Ma ira pala gaah na manuo ga banga huat ta ira matanaiabar ing no hakilang tano rakaia ga kis ta diet ma diet git lotu tupas no uno palimpuo.

Io, ma no airuo na angelo ga burange no uno gingop taar tano tes. Ma no tes ga pukusane hoing ra de na minaat. Ma ira lilona linge bakut tano tes diet ga maat.

Io, ma no aitul a angelo ga burange no uno gingop taar ta ira taah ma ira puat. Ma diet ga ngan hoira de. Ma iau ga hadade no angelo nong ga kure ira taah ga tange,

“Augu no Halhaliana nong ga lon nalua ma u lon mah kaiken.
Ma ing u harkurai huo no num harkurai i takodas.
Kanong warah, diet ga bu bing ira num gamgamatien na matanaiabar tus ma ira num tangesot, ma ira de diet ga bureng.
Io kaik, u te tar ira de ta diet bia diet na mame.
Ma iakan ra harkurai i takodas harsakit, haruat ma ira linge diet ga gil.”
Ma iau ga hadade a ingana tikai meram ra suuh na tun hartabar ga tange,

“Masa! God, no Watong, no Dadasine,
ira num harkurai i takodas ma i haruat ma ira linge u te bul bia a tutun.”
Io, ma no aihat na angelo ga burange no uno gingop taar tano kasakes. Ma God ga bale tar no kasakes bia na rang ira tunotuno ma no uno tamat na mamahien. Ma no but na mamahien ga manga rang diet ma diet ga tange hagahe no hinsa God nong ga kure kaiken ra hinangul taar ta diet. Ma diet pa ga lilik pukus bia diet na pirlat ie.

10 Io, ma no liman na angelo ga burange no uno gingop taar tano kinkinis na gil harkurai tano rakaia. Ma no kankado ga pulus ira subaan no rakaia ga kure tar. Ira matanaiabar diet ga karat ira karame diet ma no ngunungut. 11 Ma diet ga tange hagahe God kananam ra mawe kanong diet ga kilingane ra ngunungut ma diet ga ina manmanuo. Iesen diet pa ga lilik pukus ise ira udiet magingin.

12 Io, ma no liman ma tikai na angelo ga burange no uno gingop taar tano tamat na taah Iuperetis. Ma no taah ga mamasa wara tangtagure no ngaas uta diet ira tamat na lualua merau ra kasakes i la hanhanuat mekaia. 13 Io, ma iau ga nes aitul a sakana tanuo, dal ga nanaas taar hoira rokrok. Dal ga hansur tano hana no tamat na sui ma tano hana no rakaia ma tano hana no tangesot bisbis. 14 Ma kaike ra itul a sakana tanuo dal ga gilgil ira hakilang na kinarup. Ma dal ga haan tupas ira tamat na lualua tano ula hanuo bakut wara kapkap hulungan diet wara hinarubu tano tamat na bung ta God no Dadasine.

15 “Hadade baak! Iau ni hanuat hoing tiga ut na hisikoma! Na daan iakano nong i hangala taar ma i tagure tar ira uno sigasige hutet tana, bia kabi tabuna sulu ma na hirhir ra matmataan gar na haruat.”

16 Io, ma dal ga lam hulungan ira tamat na lualua taar tiga katon nong di kilam ie ta ira nianga na Iudeia bia, “Armagedon.”

17 Io, ma no liman ma iruo na angelo ga burange tar no uno gingop aram ra mauho. Ma tiga tamat na ingana tikai aram ra tamat na hala na lotu. Ma ga ianga meram ra tamat na kinkinis na harkurai, ga tange, “I te pataam um!” 18 Ga hile ma ga parparara. Ma a mon tamat na kunakunar. Taie tiga kunakunar baak huo tur leh tano pakana bung bia God ga hakisi ira tunotuno kai ra ula hanuo. Iakan ra kunakunar ga manga tamat sakit. 19 Ma no tamat na pise na hala ga tapaleng haitul. Ma ira mes na pise na hala tano ula hanuo diet ga tamadure sakasaka. Ma God ga lik leh Babilon no Tamat ma ga hamamoi ma no dadas na taah tano uno but na ngalngaluan. 20 Ira mugurlamin diet ga panim laah ma pa di ga nes habaling ira uladih. 21 Ma ira but na tuo na ais haruat ma ra haat ga puko meram ra mawe taar ta ira tunotuno. Ira tirtirih ta diet tikatikai ga haruat ma liman sangahul na kilogram. Ma ira tunotuno diet ga tange hagahe God kanong ga tar kaiken ra sakana hinangul gaam manga ubal diet.

Copyright information for `GFK