Revelation of John 17

No ut na hilawa i kisi no rakaia.

Io, ma tikai ta ira liman ma iruo na angelo ing diet ga palim tar ira liman ma iruo na gingop ga hanuat gaam tange tagu, “Mai, iau nigi hamines no harpidanau taam nong na haan tupas no tamat na hilawa na hahin nong i kisi tar ira taah. Ma ira tamat na lualua tano ula hanuo diet ga hilawa mei. Ira matanaiabar tano ula hanuo diet ga manga mur no uno magingin na hilawa hoing tikai i manga mom. Ma diet ga sakena hoing haleng na dadas na taah na hababa hagahe tikai.”

Io, ma no dadas tano Halhaliana Tanuo ga pulus iau ma no angelo ga kap leh iau uram ra hanuo bia. Ma iau ga nes tiga hahin ga kis taar kaia. Ga kisi tar tiga dardarana rakaia. Ma di gate pakat tar ra hinsang tano rakaia. Ma kaike ra hinsang a hinsang wara tangtange hagahe God. No rakaia, a liman ma iruo na uluno ma a sangahul na lakona. No hahin ga sigam tar ra mangana dardarana sigasigam ing a tabi matana. Ma di gate hamar tar ie ma ra gol ma ira maririsuan na haat ma ira tulur a kalagi. Ma ga palim tar tiga gingop di ga gil ie ma ra gol. Ma no gingop ga hung taar ma ira uno bilingana magingin na hilawa ma ira linge da miligiruane. Ma di gate pakat tar a hinsang tano punarena ma no kukuraina ga susuhai. Ma no hinsang hoken:

“No Tamat na Babilon,

no pawasi diet ira hilawa ma

no burena ta ira miligiruana linge tano ula hanuo.”

Ma iau ga nes kilam no hahin bia gate manga mame ra haleng de diet ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God ma diet mah ing diet ga hinhinawas uta Jisas. Ma kaike re de ga hangulonguloi gaam kure ira uno sakana sinisip hoing bia ga mame ra haleng na dadas na taah.

Ma ing iau ga nes ie iau ga karup ma iau ga manga lilik.
Ma no angelo ga tiri iau bia, “U karup warah? Nes no hahin ma nes no rakaia nong no hahin i kisi tar ie. U te nes bia a liman ma iruo na uluno ma ra sangahul na lakona. I tutun bia no kukuraina ta dir i susuhai taar. Iesen iau ni palas tar ie taam. No rakaia nong u te nes ie ga lon nalua. Kaiken um, pataie. Namur na hanut meras napu tano lulur pa ta hauhawatine, ma na haan taar tano rana hiniruo. Ma ari ing diet kis taar tano ula hanuo diet na karup. Diet ing pa di ga pakat ira hinsa diet tano pakpakat na nilon menalua tano hakhakisi tano ula hanuo. Diet na karup ing diet nes no rakaia kanong ga lon nalua, taie um kaiken, ma na hanuat namur.

“Sige i sip bia na palai ta iakan, i tahut bia na lilik timaan ma ra minminonas. Ira liman ma iruo na uluno, diet ira liman ma iruo na uladih ing no hahin i kisi tar. 10 Ma diet ira liman ma iruo na tamat na lualua mah. A liman diet te panim laah. Tikai um kana, ma no mes pai hanuat baak. Iesen ing bia na hanuat na lon taar mon ta dahin. 11 No rakaia nong ga lon nalua ma kaiken um pataie, aie no liman ma itul na tamat na lualua. Ma no uno kinkinis i haruat ma diet ira liman ma iruo ma na haan at tano rana hiniruo.

12 “Ma ira sangahul na lakona u te nes, diet ira sangahul na tamat na lualua. Diet pai hatur kawase baak ra kinkinis na harkurai. Namur diet na kis na harkurai tika ma no rakaia. Iesen no udiet kinkinis na harkurai na pataam gasien baling. 13 Ma diet bakut, na tikai mon no udiet lilik. Ma diet na tar ira udiet dadas ma ira udiet kinkinis na harkurai taar tano rakaia. 14 Ma diet na tut na hinarubu ma no Nat na Sipsip. Iesen no Nat na Sipsip na paas hasur diet kanong aie no Tamat na Watong ta ira watong bakut ma aie no Tamat na Lualua ta ira lualua bakut. Ma na tika ma ira tunotuno ing ga tatau diet ma ga gilamis diet. Ma diet ing diet manga mur timaan ie.”

15 Io, ma no angelo ga tange tagu, “No kukuraina ta ira taah ing u ga nes no hilawa ga kisi tar diet i hoken: ira taah diet ira hunhuntunaan tano ula hanuo, ira mangana matanaiabar, ira mangana palatamainari, ma ira tunotuno ta ira matahu nianga. 16 No rakaia tika ma kaike ra sangahul na lakona ing u te nes, diet na malentakuane no hilawa na hahin. Diet na haliare tun at ie ma diet na waak tar ie kaia ma taie um auno ta sigasigam. Diet na ien ira uratine ma diet na tun hadadoi ra iaah. 17 Diet na gil huo kanong God na lamus ira udiet lilik bia diet na gil haruatne no uno sinisip. Ma na lamus diet bia diet na gil hoken: diet na tur tika, ma diet na tar ira udiet dadas tano rakaia bia na harkurai. Ma diet na gil huo tuk taar bia ira nianga gar ta God na hanuat tutun. 18 Ma no hahin nong u te nes ie, aie no tamat na pise na hala nong i kure ira tamat na lualua tano ula hanuo.”

Copyright information for `GFK