Revelation of John 18

Babilon i hiruo sakasaka.

Io, ma namur ta iakan iau ga nes tiga mes na angelo ga hanansur meram ra mawe. Ga kap ra tamat na kinkinis na harkurai. Ma no pilpilakas tano minarine ga rang no ula hanuo. Ma ga kakonga aram naliu sakit hoken:

“I te puko. I te puko, no Tamat na Babilon.
Ira sakana tanuo ma ira tadaar diet kis um kaia.
Ma ira mangana bilingana maan ing di miligiruane, diet lon mah kaia.
I te puko huo kanong ira hunhuntunaan bakut tano ula hanuo diet ta mame ira uno dadas na taah ing git lamlamus ira tunotuno wara hilawa.
Ira tamat na lualua tano ula hanuo diet ga noh tika mei.
Ira ut na susuhur diet ga kap ira udiet kinkinis na watong ta ira uno haleng na masmasingan.”
Io, ma iau ga hadade a ingana tiga mes meram ra mawe ga tange, “Muat haan sukun ie, nugu matanaiabar! Muat mai!

Muat kabi laka ta ira uno sakana magingin.
Ma muat kabi laka mah ta ira uno ngunngutaan.
Ira uno sakana magingin i te hung hut um uram muk ra mawe.
Ma God i te lik leh ira uno sakena.
Muat na gil tana hoing ga gil huo ta muat.
Ga hagahe muat. Io kaik, muat na manga hagahe balik ie.
Ga hamamo muat ma ra dadas na taah na ngunngutaan.
Io kaik, muat na hamamo ie ma ra dadas na taah wara tamat na ngunngutaan.
Ga hamar habaling ie ma ga tabar habaling ie ma ra bilai na linge sakit.
Io kaik, muat na balu pukus ie haruat ma no uno magingin.
Iesen muat na tabar ie ma ra ngunngutaan ma muat na gil hasusuah ie.
I tange habaling at tana bia, ‘Iau no hahin ta tiga tamat na lualua.
Iau pai makosa.
Ma iau pa ni le tapunuk.’
Io kaik, kaiken ra mangana hinangul na haan tupas hagasiaan ie.
Na maset, na tapunuk, ma na sam ra tamat na taburungan.
Ma na do tano iaah, kanong God no Watong nong i kure ie huo a dadasinei.
“Ira tamat na lualua tano ula hanuo diet git hilhilawa mei. Ma diet git tiktika mei wara kapkap ira bilai na linge sakit. Ma ing diet na nes no mis tano iaah nong i tun hadadoi, diet na suah ma diet na tapunuk utana. 10 Diet na ramramin tano uno ngunngutaan. Io kaik, diet na tur taar tapaka tana, diet na suah, ma diet na tange hoken:

‘Maris, maris taam, Babilon.
Augu no tamat ma no dadas na pise na hala!
U te hiruo gasien at mon!’
11 “Ira ut na susuhur diet na suah ma diet na tapunuk panei kanong taie ta tikai wara kulkul habaling ira udiet minsik. 12 Taie ta tikai wara kulkul ira udiet gol, ira udiet siliwa, ira udiet maririsuan na haat, ma ira udiet tulur a kalagi. Ma tikai pa na kul mah ira udiet matahu bilai na sigasigam ing a tabi matana, ira mangana bilai na daha, ma ira bilai na linge di gil ma ra ngisena wawaguai, bia ra daha ing a tabi matana, bia ra baras, bia ra pala riam, bia ra bilai na haat. 13 Ma taie ta tikai mah wara kulkul ira matahu linge i huhur kala mismisien, ira dadas na taah, ira tirina olip, ira pat na wit, ira bulumakau, ira sipsip, ira hos, ira karis, ma ira tunotuno mah wara tultulai.

14 “Ma diet na tange tana, ‘Ira bilai na linge u ga sip bia nu hatur kawase, diet te panim laah. Ira num kinewa ma ira minamarim diet te panim laah mah. Pa nu nes tupas habaling at diet.’ 15 Ma ira ut na susuhur ing diet ga kap ira udiet kinkinis na watong tana, diet na tur taar tapaka. Diet na ramramin tano uno ngunngutaan. Diet na suah ma diet na tapunuk. 16 Ma diet na kakongane bia,

‘Maris, maris taam, augu no tamat na pise na hala!
U ga sigam ira matahu sigasigam ing a tabi matana.
U ga hasigam habaling ugu ma ra gol ma ira maririsuan na haat ma ira tulur a kalagi.
17 No num tamat na kinkinis na watong hokaiken i te pataam gasien!’
Ira matahu taan tes diet na tur tapaka.
18 Ma ing diet nes no mis tano iaah nong i tun hadadoi, diet na tange, ‘Taie um ta tiga mes na pise na hala ga haruat ma iakan ra tamat na pise na hala.’ 19 Diet na se bus ira ulu diet ma ra kaabus wara hamines no udiet tapunuk. Diet na suah ma diet na kakonga bia,

‘Maris, maris tano tamat na pise na hala!
Diet bakut ing diet git hanhan hurbit ta ira udiet mon ares na tes, diet ga kap ira udiet kinkinis na watong mekaia ho ie.
I te hiruo gasien!
20 Muat aram ra mawe, muat na guama uta kaike i haan tupas ie.
Muat ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God ma muat ira apostolo ma muat ira tangesot, muat na guama.
God i te kure hagahei haruat ma ira uno sakana gingilaan ga gil ta muat.’”
21 Io, ma tiga dadas na angelo ga rakun tiga tamat na haat sakit, gaam sei uras na tes. Ma ga tange,

“Da manga se haliare hasur no tamat na pise na hala Babilon hokaiken.
Ma pa da le nes tupas habaling ie.
22 Di git hanhadade ira maririsuan na ninge ta ira ut na ninge ma ira ut na bu ngaap ma ira ut na hus tulaal ma ira ut na puh tahur.
Iesen pa da le hadade habaling diet huo kaia ho ugu.
Ira matahu ut na pinapalim, pa da le nes habaling diet kaia ho ugu.
Ma pa da le hadade habaling mah diet ing diet la ringrigis ira pat na wit kaia ho ugu.
23 Ira lulungo pa nale murarang kaia ho ugu.
Ira ingana ira sigar tinolen, pa da le hadade habaling diet kaia ho ugu.
Ira num ut na susuhur diet ga tamat ta ira tunotuno tano ula hanuo bakut.
U ga hasakit ta ira hunhuntunaan hoing tiga ut na ser magirmagir, kaik u gaam habato lamus diet.”
24 God ga hapidanau Babilon kanong di ga nes leh ira de diet ira tangesot ma ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God kaia ta iakano pise na hala. Masa! Di ga nes leh ira de diet bakut kaia ing di ga ubu bing diet tano ula hanuo.

Copyright information for `GFK