Revelation of John 2

No pakpakat tupas diet kaia Epesas.

“Nu pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira matanaiabar na lotu kenas Epesas. Iau ing iau palim tar ira liman ma iruo na tiding tano kata na limagu. Ma iau hanahaan nalamin ta ira liman ma iruo na kinkinis na lulungo di ga gil ma ra gol. Ma iau tange hoken: Iau palai taar ta ira numuat magingin ma ira numuat dadas na pinapalim mah. Ma iau palai taar bia muat te tur dadas ta ira tinirih. Iau nunure bia muat tur talur ira ut na sakena ma muat gate walar diet ing diet ga tange bia a apostolo diet iesen bia pataie. Ma muat ga nes kilam diet bia diet harabota mon. Muat te tur dadas ta ira tirtirih ma muat te kilingane ra ngunungut wara gaiegu. Ma muat pai malmalungo wara gilgil huo.

“Iesen iau tung muat ma tiga linge ma aie hoken: muat te haan talur no numuat luena sinisip tupas iau. Muat na lik leh ra bilai na magingin muat te puko talur ie. Muat na lilik pukus ma muat na gil haruatne hoing nalua. Ma ing bia muat pa na lilik pukus, iau ni haan tupas muat ma ni hakari ise no numuat kinkinis na lulungo mekaia ra uno subaan. Iesen tiga linge i bilai ta muat ma i hoken: muat malentakuane ira magingin ta ira Nikoletian hoing iau mah, iau malentakuane. Sige tikai i tale bia na hadade kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanuo i tangtange ta ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman. Sige tiga nong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, iau ni bale tar ie bia na ien ta hunena tano daha na nilon nong i tur aram ra bilai na lalong harsakit ta God.

No pakpakat tupas diet kaia Semerna.

“Nu pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira matanaiabar na lotu kenas Semerna. Iau no Luena ma no Hauhawatine. Iau ga maat ma iau ga lon baling. Ma iau tange hoken. Iau palai taar ta ira hinangul i kabit muat. Ma iau palai bia a maris muat ta ira linge kai napu. Iesen muat te kap ira tamat na haridaan meram naliu. Ma iau nunure bia diet ing diet tange bia a Iudeia diet, diet tange hagahe muat. Iesen diet pai Iudeia tutun. Taie. Diet la lalotu tupas Sataan mon ma ira udiet magingin na Iudeia. 10 Waak muat burut ta ira harangungut i wara hinaan tupas muat. Nes baak! I hutet bia Sataan na halaka tari ta muat tano hala na harpidanau wara walwalar muat. Ma muat na kilingane ra ngunngutaan ra sangahul na bung. Iau sip bia muat na tur dadas ta ira numuat nurnuruan tuk bia muat na maat ta ira hinangul. Ma sige nong na gil huo, iau ni tabar ie ma no balaparik na lualua wara nilon. 11 Sige tikai i tale bia na hadade kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanuo i tangtange ta ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman. Sige tiga nong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, pa na hiruo tano airuo na minaat.

No pakpakat tupas diet kaia Pergamam.

12 “Nu pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira matanaiabar na lotu kenas Pergamam. Iau ing iau palim no niani na wise nong i iaiaan ta ira iruo palpal bakut. Ma iau tange hoken: 13 iau palai bia muat la kis taar he. Muat kis taar tano pise na hala ing ira matanaiabar kaia diet manga ru Sataan ing diet ru no udiet tamat na lualua. Iesen muat balik, muat la palpalim dit no hinsagu ma muat pai le haan talur ira numuat nurnuruan tagu. Ma muat ga ngan huo mah tano pakana bung di ga bu bing Antipas mekaia nalamin ta muat ta iakano pise na hala ing Sataan i la kiskis kaia. Ma Antipas nong ga hinhinawas ta ira tutun utagu ma pa ga haan sukun iakano uno pinapalim. 14 Iesen iau ni tung muat ta ari a linge. A mon matanaiabar nalamin ta muat ing diet murmur ira harausur ta Balaam nong ga hausur Balak tano ngaas wara lamlamus harango ira Israel hoken: ga hausur diet wara ienien ira nian di ga tun hartabar tupas ira palimpuo me. Ma ga hausur mah diet tano sakana ninahon tika ma ra hahin. 15 Huo at mon mah ari a mes nalamin ta muat ing diet la murmur ira harausur ta ira Nikoletian. 16 Io kaik, muat na lilik pukus. Ma ing bia taie, iau ni hanuat gasien ma iau ni harubu ma diet ira mangana tunotuno huo ma no wise mekai ra hagu. 17 Sige tikai i tale bia na hadade kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanuo i tangtange ta ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman. Sige tiga nong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, iau ni tabar ie ma tari a mana ing i susuhai. Ma iau ni tar tiga ponponiana haat tana. Ma tiga sigar hinsang di gate pakat tar ie tano haat. Ma aie sen at mon nong na hatur kawasei na nunure tar ie.

No pakpakat tupas diet kaia Taiataira.

18 “Nu pakat kaiken ra nianga tupas no angelo ta ira matanaiabar na lotu kenas Taiataira. Iau no Nati God. Ma ira iruo matagu dir ngan hoing ira karamena lulungo na iaah. Ma ira iruo kakigu dir pilpilakas hoing ra baras i kalkalangaruan tano dadas na iaah. Ma iau tange hoken: 19 Iau palai taar ta ira numuat magingin ma ira numuat harmarsai. Ma iau palai ta ira numuat nurnuruan tagu ma ira numuat tinaram tupas iau. Ma iau nunure bia muat tur dadas ta ira tirtirih ma bia kaiken muat gilgil ira linge i manga bilai ta ing nalua. 20 Iesen iau ni tung muat ma tiga linge ma aie hoken: muat la balbale leh iakano hahin ne Iesebel nong aie i tange bia a tangesot ie. Ma bia i hausur ira nugu tultulai i lamus harango diet bia diet na mur no sakana magingin na ninahon tika ma ra hahin ma bia diet na ien ira nian di ga tun hartabar tupas ira palimpuo me. 21 Iau te tar ra pakana bung tana i haruat bia na lilik pukus. Ma sen pai taram. 22 Io kaik, ni se tar ie tano uno suuh ma na kilingane ra tamat na ngunungut kaia tika ma diet ing diet te noh taar ma ira suana mes. Ma ni gil huo ing bia diet pa na lilik pukus. 23 Iau ni ubu bing diet ing diet mur ie. Io kaik, ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman diet na nunure bia iau at nong iau nunure tar ira numuat lilik ma ira bala muat tikatikai. Ma iau ni balu pukus muat tikatikai haruat ma ira numuat gingilaan. 24 Ma sen a subana ta muat ira matanaiabar kenas Taiataira, muat pai le mur kan ra sakana harausur. Muat pai le harausur ta kaike ra linge ta Sataan diet tange bia i mun ma i manga kikil suur. Ma iau pa ni hapupusak muat ma tiga mes na tinirih. Taie. 25 Iau sip sen mon bia muat na palim dit ira tutun ing muat hatur kawase tuk taar bia ni hanuat. 26 Sige tiga nong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam ma i gil haruatne hoira nugu sinisip tuk taar tano hauhawatine, io, iau ni tabar ie ma tiga kinkinis na harkurai hoing iau gate hatur kawase meram ho Mama. Na balaure ma na kure hadadas ira hunhuntunaan tano ula hanuo. Ma na parok gisiane diet hoira mangana gingop ing di gil ma ra pise. 28 Ma iau ni tar mah no tiding na malaan tana. 29 Sige tikai i tale bia na hadade kilam kaiken, na tahut bia na taram ira nianga no Halhaliana Tanuo i tangtange ta ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman.

Copyright information for `GFK