Revelation of John 21

A sigar mawe ma a sigar ula hanuo dir hanuat.

Io, ma iau ga nes tiga sigar mawe ma tiga sigar ula hanuo kanong no luena mawe ma no luena ula hanuo dir gate panim laah. Ma pataie baling um ta tes. Iau ga nes no Halhaliana Pise na Hala. Aie no Sigar Ierusalem. Ma ga hanansur mekaia ho God meram ra mawe. Ma ga taguro taar hoing tiga hahin i wara tinolen. Ma di gate hamar timaan ie bia no uno tunaan naga nes ie hoing tiga melmel na hahin. Io, ma iau ga hadade ra tamat na ingana tikai ga hanuat meram ra tamat na kinkinis na harkurai. Ma ga tange bia, “Nes baak! No kinkinis ta God iakana nalamin ta diet ira tunotuno. Ma God na kis tika ma diet. Ma auno matanaiabar um diet ma God at na kis tika ma diet ma audiet God um ie. Na ros ira luur na mata diet. Ma taie baling um ta minaat bia ra tapunuk. Ma taie mah ta sunuah bia ra ngunngutaan kanong ira linge ing menalua i te pataam.”

Io, ma nong ga kis taar tano tamat na kinkinis na harkurai ga tange bia, “Iau gilgil hasigarine ira linge bakut!” Ma ga tange bia, “Pakat kahe kaiken kanong kaiken ra nianga i tutun ma i tale bia tikai na so no uno nurnuruan ine.” Ma ga tange tagu, “I te pataam um! Iau no Hathatahun ma no Haphapataam. Iau no Luena ma no Hauhawatine. Sige nong i maruk, iau ni hamamo bia mon ie ma ra taah tano puat na nilon. Ma pa na kul. Sige tiga nong i harubu timaan ma i paas hasur ira walwalaam, iau ni tabar ie ma kaiken ra linge bakut. Iau um no uno God ma natigu um ie. Iesen ari, audiet sibaan no lulur na iaah, a solam ma ra lulungo kana tana. Ma diet ira mangana tunotuno hoken: ira ut na bunurut, ira tabuna nurnuruan, ira ut na sakena, ira ut na harubu bingibing bia, ira ut na ser magirmagir, ira ut na lotu tupas ira palimpuo, ira ut na harabota, ma diet ing diet noh tika ma tikai pai aunoi. Diet na haan taar tano lulur na iaah. Ma aie no airuo na minaat.”

A mangana pise na hala sa no sigar Ierusalem.

Io, ma tikai ta ira liman ma iruo na angelo ing diet ga palim tar ira liman ma iruo na gingop ga hanuat ukai ho iau. Ma kaike ra gingop diet ga hung taar ma ira liman ma iruo na hauhawatina hinangul. Ma ga tange tagu bia, “Mai! Iau ni hamines no hahin taam nong i wara tatole no Nat na Sipsip.” 10 Io, no dadas tano Halhaliana Tanuo ga pulus iau ma no angelo ga kap haut iau uram tiga tamat na uladih sakit. Ga hamines no Halhaliana Pise na Hala tagu. Ma aie ne Ierusalem. Ma no pise na hala ga hanansur meram ra mawe ho God. 11 No pise na hala ga murarang ma no minarine God. Ma ga pilpilakas hoing tiga maririsuan na haat nong a tabi matana. Ma ga palai hoira galas. 12 Ma a mon tamat na kangkang na balo luhutanei. A sangahul ma iruo na matanangas tano balo. Ma a sangahul ma iruo na angelo diet ga kis taar ta kaike ra matanangas. Io, ma ta kaike ra matanangas di gate pakat tar ira sangahul ma iruo na hinsa diet ira sangahul ma iruo na huntunaan gar na Israel. 13 Ma aititul a matanangas tiga palpal ta ira ihat na balo. 14 Ma a sangahul ma iruo na burana haat wara hatur hadadas no balo tano pise na hala. Ma di gate pakat tar ira sangahul ma iruo na hinsa diet ira apostolo gar tano Nat na Sipsip taar ta kaike ra burana haat.

15 No angelo nong ga wawor ma iau ga palim tar tiga linge hoing tiga pakana pareng. Di ga gil ie ma ra gol. Ma ga palim tar ie wara hapupuo no pise na hala ma no balo ma ira matanangas tana. 16 Ira ihat na balo tano pise na hala diet taltalona haruat. Io, ga hapupuo ira ihat na balo ma diet tikatikai diet haruat ma 1200 na mail. Ma no kangkang uram naliu tano balo ga haruat mah ma 1200 na mail. 17 Ma no tamtapegas tano balo ga haruat ma 144 na laha. Ma ing bia no angelo ga hapupuo no balo, ira laha ga haruat mon ma ira laha ira tunotuno diet la hapupuo. 18 Di gate pakile no balo ma tiga mangana maririsuan na haat nong a tabi matana. Ma no pise na hala di gate gil ie ma ra gamgamatien na gol. Ma no pise na hala ga palai hoira galas. 19 Di gate hamar ira burana haat ing diet ga hatur hadadas no balo. Di gate hamar kaike ra burana haat ma ira maririsuan na haat. No luena burana haat i nanaas hoira puspus na mite. No airuo i ngan hoing no mawe. No aitul i manga gilotgilot. No aihat i haruat ma ira pakana paas. 20 No liman i dardaraan ma i ponpon. No liman ma tikai i nanaas hoira puspus na balbaal. No liman ma iruo i nanaas hoing ira puspus na hahor. No liman ma itul i ngan hoira puspusuno no tamat na kadolkadol. No liman ma ihat i nanaas hoing ra iong. No sangahul i ponponiana. No sangahul ma tikai i haruat ma ira puspus na kanawa. No sangahul ma iruo i ngan hoira lamara gamara. 21 Di gate gil ira sangahul ma iruo na matanangas ma ira sangahul ma iruo na tulur a kalagi. Di gate gil no ngaas tano pise na hala ma ra gamgamatien na gol. Ma ga palai hoira galas.

22 Io, ma iau pa ga nes ta tamat na hala na lotu narako tano pise na hala kanong no Dadas na Watong God ma no Nat na Sipsip, dir haruat ma tiga tamat na hala na lotu ta iakano pise na hala. 23 No pise na hala pa ga supi ra madaraas tano kasakes bia no teka. Taie. No minarine God i hamadaraas tar ie ma no Nat na Sipsip aie i haruat ma no lulungo tano pise na hala. 24 Ira hunhuntunaan tano ula hanuo diet na lon kaia ra madaraas tano pise na hala. Ma ira tamat na lualua tano ula hanuo diet na laka kaia tika ma ira minamari diet. 25 Ma pa na tabanus ira matanangas kanong taie ta kankado kaia. 26 Ira hunhuntunaan tano ula hanuo diet na laka kaia tika ma ira minamari diet ma ira udiet kinkinis na watong. 27 Taie ta bilingana linge na laka kaia. Ira ut na harabota ma diet ing diet gilgil ira sakana magingin ing da miligiruane, diet pa na laka mah kaia. Diet sen mon ing di gate pakat tar ira hinsa diet tano pakpakat na nilon tano Nat na Sipsip, diet na laka kaia.

Copyright information for `GFK