Revelation of John 22

Io, ma no angelo ga hamines no taah na nilon tagu. Ma no taah ga manga madaraas hoira galas. Ga puat huat menapu tano tamat na kinkinis na harkurai ta God ma no Nat na Sipsip. Ma ga saal nalamin tano ngaas tano pise na hala. Ma no daha na nilon ga tur taar kaia ta ira iruo gagena no taah. A sangahul ma iruo na pakaan ga huai tiga tinahon, tiga pakaan tiga teka. Ma ira pakana no daha wara halhalon ira hunhuntunaan. Ma taie ta nong God gate kure hagahe na kis narako tano pise na hala. No tamat na kinkinis na harkurai ta God ma no Nat na Sipsip na kis kaia narako tano pise na hala. Ma ira tultulai ta God diet na lotu tupas ie kaia. Diet na nes no matmataan tana ma no hinsana na kis ta ira punare diet. Taie baling ta kankado kaia. Diet pa na supi ta madaraas ta tiga lulungo. Ma diet pa na supi mah no madaraas tano kasakes kanong God no Watong na murarang ta diet. Ma diet na kap ra kinkinis na gil harkurai hathatika ma pa nale pataam.

Io, ma no angelo ga tange tagu, “Kaike ra nianga i tutun ma i tale bia ira tunotuno diet na so ira udiet nurnuruan ine. No Watong, aie no God audiet ira tangesot. I la kurkure diet bia diet na ianga. Ma i te tule no uno angelo ta ira uno tultulai. Ma no angelo na hamines ta diet ira linge i wara hinanuat gasien.”

Jisas na tapukus baling.

Ma Jisas i tange bia, “Hadade baak! Hutet um ma nigi hanuat! I daan iakano nong i taram ira nianga na tangesot ta iakan ra pakpakat.”

Iau mon, Jon, iau ga nes ma iau ga hadade kaike ra linge. Ma bia iau gate hadade ma iau gate nes, iau ga puko uras ra parparas na kakine no angelo wara lotu tupas ie. Aie nong ga hamhamines kaike ra linge tagu. Iesen ga tange tagu, “Waak um u gil huo! Dar bakut mon airuo tultulai ta God tika ma ira tangesot, ira tasim. Ma dahat bakut tika ma diet mah ing diet la tartaram ira nianga ta kan ra pakpakat. Huo kaik, nu lotu tupas God!”

10 Io, ma ga tange tagu, “Waak u banus bat ira nianga na tangesot ta iakan ra pakpakat kanong no pakana bung i hutet bia kaike ra linge na hanuat. 11 Sige tikai i la gilgil ra sakena, da waak tar at ie na gilgil ra sakena huo. Ma huo mah ta nong i la gilgil ira bilingana magingin. Da waak tar at ie huo bia na gilgil ira bilingana magingin. Ma sige tikai i la gilgil ira takodasuana magingin, na tahut bia na gilgil at huo. Ma sige tiga nong i la gilgil ira gamgamatien na magingin, na tahut bia na gilgil at ira gamgamatien na magingin.”

12 Jisas i tange bia, “Hadade baak! Hutet um ma nigi hanuat! Ing bia ni hanuat iau ni palim ira numuat harkul. Ma iau ni kul muat tikatikai haruat ma ira numuat pinapalim. 13 Iau no Hathatahun ma no Haphapataam. Iau no Luena ma no Hauhawatine. Iau no Hamhaburen ma no Hadukduk.

14 “Diet daan ing diet gis ira udiet sigasigam. Diet na gis ira udiet sigasigam waing diet naga iaan tano daha na nilon ma diet naga laka harsakit ta ira matanangas tano pise na hala. Ma ing bia diet gis ira udiet sigasigam, na takodas bia diet na iaan ma diet na laka huo. 15 Io, ma diet ira ut na sakena kenas me nataman tano pise na hala. Ma ira ut na ser magirmagir diet kis kaia mah tika ma ira ut na harubu bingibing bia. Ma diet ing diet noh tika ma tikai pai aunoi, diet kis kenas me nataman mah. Ma huo mah diet ing diet lotu tupas ira palimpuo ma diet ira sakana ut na harabota.

16 “Iau mon, Jisas, iau te tule no nugu angelo ukaia ho muat bia na hinawas palai ta kaike ra linge wara gaie muat ira matanaiabar na lotu ta ira tamtaman. Iau no bulumur tano huntunaan ta Dawit. Iau no tiding na malaan nong i manga murarang.”

17 No Halhaliana Tanuo i tange, “Mai!” Ma no hahin nong ga wara tatole no Nat na Sipsip i tange, “Mai!” Ma sige tikai i hadade kaiken ra nianga, na tahut bia na tange, “Mai!” Sige tiga nong i maruk, i tahut bia na mai. Ma sige tikai i sip bia na kulup bia mon tano taah na nilon ma pa na kul, i tahut bia na kulup huo.

18 Iau hakatom muat bakut ing muat hadade ira nianga na tangesot ta kaiken ra pakpakat. Iau hakatom muat hoken: Ing bia ta tiga nong na pasum ta nianga taar ta kaiken ra pakpakat, God na pasum tar tana ira hinangul i kis ta iakan ra pakpakat. 19 Ma ing bia tiga nong na kap se ari a nianga ta iakan ra pakpakat na tangesot, God na gil mah huo tana. Na kap se no pinlawena tano daha na nilon i kis ta iakan ra pakpakat. Ma na kap se no pinlawena mah tano halhaliana pise na hala nong i kis ta iakan ra pakpakat.

20 Nong i hinhinawas ta kaiken ra linge i tange bia, “Masa! Hutet um ma ni hanuat.”

Masa. Watong Jisas, nu mai.

21 Iau sasaring bia no harmarsai gar tano Watong Jisas na kis tika ma ira matanaiabar ta God. Amen.

Copyright information for `GFK