Revelation of John 4

God i kis taar tano uno tamat na kinkinis na harkurai aram ra mawe ma diet bakut kaia diet manga pirlat ie.

Io, ma namur ta kaike iau ga nanaas, ma iau ga nes tiga matanangas ga tapapos taar aram ra mawe. Ma no luena ingana tiga nong iau ga hadade, ga ngan hoing tiga tahur ma ga tange hoken: “Nu hanut ukai. Ma ni hamines taam bia asa na hanuat namur ta kaike.” Io, kaik at mon no dadas tano Halhaliana Tanuo ga pulus iau ma menalua tagu iau ga nes tiga tamat na kinkinis na harkurai kaia ra mawe. Ma nong ga kis taar tana ga tatalen hoing ira bilai na mangana haat ing diet pilpilakas. Ma tiga tukularam ga tur luhutane no tamat na kinkinis na harkurai ma ga pilpilakas hoing tiga bilai na haat sakit. Ma airuo sangahul ma ihat na mes na kinkinis na gil harkurai diet ga tur luhutane tar no tamat na kinkinis na harkurai. Ma airuo sangahul ma ihat na nongtamat diet ga kisi tar ira kinkinis na gil harkurai. Ma ponponiana ira udiet sigasigam. Ma ira balaparik na lualua di ga gil ma ra gol ga kis taar ta ira ulu diet. Ma ga hile tika ma ra parparara mekaia ra tamat na kinkinis na harkurai. Ma a liman ma iruo na lulungo diet ga kis taar menalua tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma diet ira liman ma iruo na tanuo gar ta God. Ma menalua mah tano tamat na kinkinis na harkurai tiga subaan hoira tes. Ma ga nanaas bia di ga gil ie ma ra galas. Ma ga manga palai harsakit.

Ma hutet luhutane no tamat na kinkinis na harkurai, aihat na lilona linge. Ma ira mata diet ga banot bakut tar ira tamai diet.
Io, ma no luena lilona linge ga nanaas hoing tiga laion ma no airuo hoing tiga bulumakau. No matmataan tano aitul ga tatalen hoing tiga tunotuno. Ma no aihat ga nanaas hoing tiga malaba i pupungo haan. Ma tikatikai ta diet ira ihat na lilona linge a liman ma tikai na babana tikai. Ma ira mata diet tikatikai ga banot ira tamai diet ma menapu mah ta ira baba diet. Ma hathatikai diet pa na sangeh wara tangtange bia,

“I halhaal, i halhaal, i halhaal,
God, no Watong, no Dadasine.
Ma aie nong ga lon nalua, ma i lon kaiken, ma na lon mah namur.”
Io, ma ira lilona linge diet la pirpirlat ma diet la hatamat nong i kis taar tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma diet la tangtanga tahut mah ta nong i la lalon hathatika. 10 Ma ing bia diet gilgil huo ira iruo sangahul ma iruo na nongtamat diet la pukpuko taar menalua ta nong i kis taar tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma diet la lotu tupas ie nong i la lalon hathatika. Ma diet la isise tar ira udiet balaparik na lualua napu menalua tano tamat na kinkinis na harkurai ma diet la tangtange hoken:

11 “God no numehet Watong,
i takodas bia da hatamat ugu,
ma bia da ru ugu.
Ma i takodas bia u hatur kawase nora dadas.
Warah, kanong u ga hakisi ira linge bakut.
U ga hakisi diet haruat ma no num sinisip.
Ma diet lon hoing u sip huo.”
Copyright information for `GFK