Revelation of John 5

Diet pirlat no Nat na Sipsip kanong i takodas bia aie sen mon na papike ira bulbulut ma na papos no pakpakat.

Io, ma iau ga nes nong ga kis taar tano tamat na kinkinis na harkurai ga palim tar tiga pakpakat ma no kata na limana. Ma a mon pakpakat tana ta ira iruo palpal bakut. Ma di ga bulut bat ie ma ra liman ma iruo na bulbulut. Ma iau ga nes tiga dadas na angelo ga kakongane ma ra tamat na ingana hoken: “I takodas ta sige bia na papike ira bulbulut ma na papos no pakpakat?” Iesen pai tale ta tikai aram ra mawe ma kai ra pise ma menapu tano pise mah bia na papos no pakpakat naga nes kenam narako tana. Io, iau ga manga suah kanong di ga sisilih puo ta tiga nong i takodas tana bia na papos no pakpakat naga nes kenam narako tana. Ma tikai ta ira nongtamat ga tange tagu, “Waak u susuah. Nes baak! No Laion mekaia tano huntunaan Iuda aie no but na bulumur ta Dawit. Ma i te harubu timaan ma i te paas hasur ira walwalaam, kaik i talei bia na papike ira liman ma iruo na bulbulut ma na papos no pakpakat.”

Ma iau ga nes um tiga Nat na Sipsip ga tur taar nalamin tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma ira ihat na lilona linge ma ira nongtamat mah diet ga tur luhutane tar ie. Ma ga nanaas bia di gate bu bing ie. Ma a liman ma iruo na lakona ma a liman ma iruo na matana. Diet mon ira liman ma iruo na tanuo ta God ing i la tultule diet tano kidilona ula hanuo. Ma no Nat na Sipsip ga kap leh no pakpakat tano kata na limana nong ga kis taar tano tamat na kinkinis na harkurai. Ma ing bia gate gil tar huo, ira ihat na lilona linge tika ma ira iruo sangahul ma ihat na nongtamat diet ga puko taar napu menalua tano Nat na Sipsip. Ma diet bakut tikatikai diet ga palim tar tiga bilai na mangana ngaap. Ma a mon gingop di ga gil ma ra gol ta diet tikatikai. Ma diet ga hung taar ma ira kaabus i sangin kala mismisien. Ma kaike ra mangana kaabus ira sinasaring ta ira gamgamatien na matanaiabar tus ta God. Ma diet ga inge tiga sigar ninge. Ma aie hoken:

“I takodas taam bia nu kap leh no pakpakat ma nu papike ira uno bulbulut,
kanong di ga lau bing ugu,
ma u ga kul leh no matanaiabar wara gar ta God ma no dem.
Ma diet mekaia ta ira hunhuntunaan bakut, ma ira matahu nianga, ira hanuo tano ula hanuo bakut, ma ira mangana palatamainari.
10 Ma u te was halaka diet tano num kinkinis na harkurai ma ra harbalaurai, bia diet naga gil ra pinapalim na ut na pakila lotu tupas no udahat God.
Ma diet na balaure ma diet na kure no ula hanuo.”
11 Io, ma iau ga nanaas ma iau ga hadade ira inga diet ira haleng na angelo. Ma no winawas ta diet ga haleng na arip sakit. Ma ira angelo diet ga tur luhutane no tamat na kinkinis na harkurai ma ira ihat na lilona linge ma ira nongtamat mah. 12 Ma diet ga inge ma ra tamat na inga diet hoken:

“I takodas bia da ru no Nat na Sipsip nong di ga lau bing ie!
Ma i takodas bia da hatamat ie ma bia da pirlat ie!
Ma i takodas mah bia i hatur kawase nora dadas ma no kinkinis na watong, ma no mintota, ma no baso!”
13 Io, ma iau ga hadade no ninge ta diet ira linge bakut ing God gate hakisi. Diet meram ra mawe, mekaia ra pise, menapu tano pise, ma tano balana tes. Ma diet bakut diet ga inge hoken:

“Hathatika da pirlat ma da ru ma da hatamat nong i kis tano tamat na kinkinis na harkurai, dir ma no Nat na Sipsip!
Ma i takodas bia dir na harkurai hathatika.”
14 Ma ira ihat na lilona linge dal ga tange, “Tutun sakit.” Ma ira nongtamat diet ga puko taar napu, diet gaam lotu tupas dir.

Copyright information for `GFK