Romans 10

Bar hinsakagu ta Krais, iau manga sip bia God na halon ira Israel ma iau saasaring huo. Ma iau gil huo kanong i tale iau bia ni hinawas palai ma ra tutun bia diet manga gaas wara murmur God. Iesen no udiet bala gaas pai tut huat ta ira mintot. Hokaiken, diet ga walar bia diet na gil no udiet ngaas at bia God na kure bia diet takodas ra matmataan tana. Ma diet ga walar huo kanong diet pa ga nunure bia i hohe bia God na kure bia tikai i takodas ra matmataan tana. Io kaik diet pa ga hanapu diet tano ngaas ing God i mur wara kurkure bia tikai i takodas. Ma hokaiken, Krais aie no haphapataamine ta ira harkurai ta Moses. Io kaik, i tale bia God na kure bia diet bakut ing diet nurnur, diet takodas ra matmataan tana.

Ga manga tale bia Israel na nurnur tano hinhinawas ta God iesen diet pa ga bale leh ie, ma diet ing diet pai Israel balik diet ga nurnur tana.

Ing huo mah, Moses ga pakpakat uta iakano linge bia i hohe bia God na kure bia tikai i takodas ra matmataan tana ing bia i taram ira harkurai ta Moses. Ga pakat bia,“No tunotuno nong i gil haruatne kaiken ra harkurai na lon ta kaiken ra harkurai.” Iesen bia God i kure bia tikai i takodas ra matmataan tana kanong i te nurnur um, io, iakano i haruat tano nianga ta God di ga pakat ie ing i tange bia,“Waak u lilik tano balaam bia, ‘Sige na hanut uram ra mawe?’” Ing bia u lilik huo i hoing bia u te tange bia dahat supi bia tikai na lamus hasur Krais meram naliu. “Ma waak u lilik tano balaam mah bia, ‘Sige na hansur uras napu?’” Ing bia u lilik huo i hoing bia u te tange bia dahat supi bia tikai na lamus haut Krais meras ra minaat. Iesen bia God na kure bia tikai i takodas tano uno nurnuruan, io, iakano i haruat ma no nianga ta God ing i tange bia,“No hinhinawas ta God ie ke hutaten ugu. I kis taar kaia tano haam ma ie ke narako tano katim.” Ma iakan at no hinhinawas ing mehet la harharpir mei, iakano hinhinawas ing i tange bia dahat na nurnur. Ma i tutun bia no hinhinawas ie ke hutaten ugu kanong bia ing nu ianga palai ma no haam bia Jisas aie no Watong ma bia nu nurnur ma no katim bia God ga hatut haut ie sukun ra minaat, io, God na halon ugu. 10 Hokaiken, no katim nong u nurnur mei, kaik God gi kure bia nu takodas ra matmataan tana. Ma no haam nong u ianga palai mei, kaik God gi halon ugu. 11 Ma i palai bia iakan i tutun kanong di ga pakat bia,“Sige tikai i nurnur tana pa na kis ta ra hirhir.” 12 Ma i ngan huo ta diet bakut kanong taie ta mesmes ta diet ira Iudeia ma diet ing diet pai Iudeia. Iakano Watong at aie no Watong ta ira tunotuno bakut nong na manga haidane burung diet bakut ing diet tatau tana bia na halon diet. 13 I hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,“Diet bakut ing diet na tau iau no Watong bia ni halon diet, iau ni gil haruatne.”

14 Io kaik, diet tale hohe bia diet na tau ie bia na halon diet ing diet pai nurnur tana? Ma diet na nurnur tana hohe bia ing diet pai le hadadei? Ma diet na hadadei hohe ing bia pataie tari wara harharpir? 15 Ma diet na harharpir hohe ing bia pa di tule diet? I hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,“I manga maririsuan no hinanuat ta diet ing diet kap hawaat ra tahut na hinhinawas ta ira bilai na linge!”

16 Iesen pai diet bakut ira Israel diet ga bale leh no tahut na hinhinawas. Ma iakan i palai kanong Aisaia ga tange bia,“Nora Watong, sige um i te nurnur tano numehet hinhinawas?” 17 Io kaik um, no nurnur i tahuat laah tano hanhadade no hinhinawas, ma di hadade no hinhinawas ing di hadade no harpir ta Krais. 18 Iesen i tale bia ni tiri bia, a tutun, i nanaas bia diet pa ga hadade, naka? Taie. A tutun sakit diet ga hadadei. I hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,

“Ira inga diet i te haan harbasia tano ula hanuo bakut.
Ira udiet nianga i te haan hakakari taar ta ira ngusuno ta ira tamtaman.”
19 Iesen iau tange bia a tutun sakit Israel ga palai. Hoing Moses ga huo ira nianga God ga tange hoken:

“Iau ni papalim ma diet ing diet pai tiga huntunaan tutun ma iau ni hangane muat huo bia muat na lilik sakasaka ta diet ma muat na kalak no udiet mangana kinkinis.
Iau ni hangalngaluan muat ing iau gil ira nugu gingilaan tupas no huntunaan ing pataie ta palpalai ta diet.”
20 Io, ma Aisaia i bala masa bia ga hinawas ta ira nianga God ga tange hoken:

“Diet ing diet pa ga sisilih tagu, diet ga nes leh iau.
Ma iau ga hamines hapalaine iau ta diet ing diet pa ga tiri wara utagu.”
21 Iesen uta ira Israel balik,

“Ta ira bungbung bakut iau la sasangaha taar ta muat ira ul pat,
muat ira matanaiabar na tabuna taram nianga.”
Copyright information for `GFK