Romans 2

Taie tikai pa na tale bia na hilau pas no ula harkurai ta God, ma no uno harkurai i takodas.

Io kaik, augu nong u kure hagahe tiga mes, pai tale bia nu ianga bat ta ira num magingin sakena kanong ira linge u te kure hagahe tikai ine, io, u kure hagahe habaling ugu. Kanong warah, augu nong u harkurai huo, u la gilgil mah kaiken ra mangana magingin at. Ma dahat nunure bia ing God i kure hagahe diet ing diet gil kaiken ra mangana magingin, no uno ula harkurai i takodas. Augu tiga tunotuno mon nong u kure hagahe diet ma u gil balik kaiken ra mangana linge at, u lik bia i tale ugu bia nu hilau pas no harkurai ta God? Hohe, u lik hanapu no uno gingilaan wara gilgil ra tamat na bilbilai utaam, ma bia i manga bala maat tupas ugu ma tano tahut na linge bia no uno harkurai pai gasien taar taam? Hohe, pau nes kilam tar bia no harmarsai ta God i lamus ugu wara lilik pukus?

U manga ul pat ma u malok bia nu lilik pukus, kaik gu bulbul tagure ra ngalngaluan ing na haan tupas ugu tano bung na ngalngaluan ta God ing no uno takodasiana harkurai na hanuat puasa. Aie nong“na balu pukus ira tunotuno bakut haruat ma ira udiet mangana gingilaan.” Ari, diet la gilgil haitne ira tahut na tintalen. Ma bia ing diet gilgil huo i palai bia diet sisilih tano ngaas wara kapkap ra minamar ma ra bilai na hinsang ma no kinkinis ing pataie ta minaat tana. God na balu pukus diet ma no nilon hathatikai. Ira mes, diet nes kalak ira linge wara hatamat at diet. Diet malok ise no tutun ma diet mur ira magingin ing pai takodas. God na balu pukus um diet ma ra tamat na ngalngaluan. A mon harangunngutaan ma ra tamat na tinirih na haan tupas ira tunotuno bakut ing diet gil ira sakena. Na ngan taar huo ta diet ing diet pai Iudeia ma sen tutun sakit ta diet ira Iudeia. 10 Iesen a mon minamar ma ra tamat na kinkinis ma ra malum na haan tupas ira tunotuno bakut ing diet gil ra tahut. Na ngan huo taar ta diet ing diet pai Iudeia ma sen tutun sakit ta ira Iudeia. 11 Ma na ngan um huo kanong God pai la tur sen ma tikai ma na hagahe bia tiga mes.

12 Hokaiken, diet bakut ing diet pai hatur kawase ira harkurai ta Moses ma diet gil ra sakena, io, diet na hiruo. Ing bia diet pai hatur kawase kaike ra harkurai, diet na hiruo iaat mah. Ma diet bakut um ing diet te hatur kawase ira harkurai ta Moses ma diet gil ra sakena, io, kaike ra harkurai na kure hagahe diet. 13 Iakan i tutun kanong diet um ing diet hadade ta mon ira harkurai ta Moses, God pa na kure bia diet takodas ra matmataan tana. Taie. Diet ing diet mur ira harkurai, diet kaik ing God na kure bia diet takodas. 14 Iakan i tutun kanong diet ing diet pai Iudeia diet pai hatur kawase ira harkurai ta Moses iesen ing diet gil haruatne kaike ra harkurai ma ira gingilaan i hanuat meram narako ta ira udiet nilon, io, diet bul hawaat ira udiet harkurai tus. Ma taie ta linge bia diet pai hatur kawase ira harkurai ta Moses. 15 Diet hamines bia a tutun bia ira hartula ing ira harkurai ta Moses i tange bia da gil, kaike ra hartula i kis taar narakoman ta diet hoing bia di te pakat tar narakoman ta ira kati diet. I ngan huo ing ira udiet lilik i hinawas palai ta ira mangana magingin sa diet gil. Ari a pakaan ira udiet lilik i tange hapalaine bia diet ronga, ma ari a pakaan bia diet gil ra bilai. 16 Ma na ngan huo hoken ta iakano ra bung ing God na kure ira kaba lilik kumkumaan gar na tunotuno haruat ma no tahut na hinhinawas iau harharpir mei. Ma i te tar um iakan ra pinapalim na gil harkurai taar tano limane Jisas Krais.

Ira Iudeia diet sa butbut bia diet hatur kawase ira harkurai ta Moses, iesen diet lake um kaike ra harkurai.

17 Ma augu mah, hohe taam? U tange bia a Iudeia ugu. U te so tar no num nurnuruan ta ira harkurai ta Moses ma u la sasa butbut ma no num harnunurai ma God. 18 Ira harkurai ta Moses i te hausur ugu, kaik gu palai taar ta ing God i sip bia nu gil ma na tale ugu bia nu nes kilam ira linge ing i manga bilai. 19 U nunure tun at bia u sal timaan ira pulo ma bia a lulungo ugu taar ta diet ing diet kis ra kankado. 20 U manga palai mah bia a ut na haratakodas ugu taar ta diet ing diet pai nunure no bilai ma no sakena, ma bia a tena harausur ugu taar ta diet ing pai matuko ira udiet lilik. Ma u lilik huo kanong u hatur kawase ira harkurai ta Moses, ma kaiken ra harkurai ing i hapuasne hapalai no tutun ma ira mintota. 21 Ma augu um, u hausur ira mes. Wara bih pau hausur habaling ugu? U la harharpir bia tikai pa na kikinau, iesen hohe, augu, pau kikinau? 22 U la tangtange bia tikai pa na noh tika ma tikai pai no uno, iesen hohe, augu, pau gil huo? U la manga malmalentakuane ira palimpuo, iesen hohe, augu, pau kinau ira palimpuo ta ira udiet hala na lotu? 23 U la sasa butbut bia u hatur kawase ira harkurai ta Moses. Iesen hohe, augu, pau kap tar ra hirhir ta God ing u lake kaike ra harkurai? 24 I palai bia iakan i tutun kanong i ngan hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,“Diet ing diet pai Iudeia diet tange hagahe God, i burena ta muat ira Iudeia.”

No tunotuno nong gar ta God tutun, aie nong no Tanuo i gil ie.

25 Io, i tutun bia no magingin na kut palatamainari na harahut ugu ing bia u taram ira harkurai ta Moses. Iesen bia nu lake kaike ra harkurai i hoing bia pa di ga kut no palatamaim. 26 Ing bia diet ing pa di ga kut ira palatamai diet, diet mur ira hartula ta kaike ra harkurai, a tutun sakit bia God na nes kilam diet hoing bia di te kut ira palatamai diet. 27 Ma augu, u te hatur kawase leh ira harkurai di ga pakat hasur ma no magingin na kut palatamainari. Iesen, ing bia tikai nong pa di ga kut no palatamaine tutun, ing bia i mur kaike ra harkurai, io, na kure hagahe balik ugu bia a ut na laka harkurai ugu.

28 Io kaik, no tunotuno pai Iudeia tutun tano winawas na huntunaan mon. Ma bia di kut no palatamaine tutun no tunotuno, iakano pai hakilang um bia gar ta God ie. 29 Taie. No tunotuno nong i Iudeia tutun, aie nong a Iudeia ie meram narako tun tana. Ma no magingin na kut palatamainari nong i hakilang bia tikai gar ta God ie, io, iakano hakilang i hanuat tutun meram tano katine. No Halhaliana Tanuo i gil ie, ma pai hanuat ta ira harkurai ta Moses di ga pakat hasur. Ma iakano ra mangana tunotuno pa na kap no uno pirharlat mekaia ta ira matanaiabar. Taie. Na kap ie meram ho God.

Copyright information for `GFK