Romans 3

Dahat gil ra sakena iesen God i gil ra tutun ma ira uno kunubus pa na kikios. Io kaik, no uno harkurai i takodas.

Ing bia iakano i tutun, asa nong i hatahutne tikai bia a Iudeia ie? Ma no magingin na kut palatamainari na harahut ie hohe? Ai! A tamat na harharahut i te tupas ugu bia a Iudeia ugu. Ma no luena linge i hoken, bia God ga tar ira uno nianga taar ta diet ira Iudeia bia diet naga mur haruatne. Na ngan hohe ing bia ari ta diet pa ga nurnur? Hohe, ira udiet tabuna nurnuruan i tale bia na gil palas ira kunubus ta God kaik God pa naga gil haruatne ta ing ga tange? Taie tun at! Iesen a linge bia ing bia i hanuat palai bia ira tunotuno bakut diet ira ut na harabota. Dahat manga nes kilam tar bia God i la gilgil haruatne ing i tange. I hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,

“Na hanuat puasa bia u takodas ta ira num nianga,
ma bia nu tur ra hartung nu hamines bia iakano hartutung pai kata tar ugu.”
Iesen bia ira udahat magingin sakena i manga hamines hapalaine bia God i takodas, io, dahat na tange hohe? Hohe, i nanaas bia God pai takodas ing i ngalngaluan ma dahat ma i hapidanau dahat? (Maris! Ing iau ianga huo iau mur no mangana hargau gar na tunotuno mon.) Taie tun at! Ing bia God pai gor takodas, na tale hohe bia na kure no ula hanuo? Ma sen bia tikai na tange dak bia, “Di hapupuo ira tutun na magingin ta God ma ira nugu magingin ing i tamapas laah tano tutun. Ma ira nugu sakana magingin huo i manga hamines hapalaine bia God i kis tano tutun, kaik i hatamat no minamarine. Io kaik, wara bih God i nes kilam baak iau bia iau tiga ut na sakena ma i kure hagahe iau?” I ngan taar um hohe bia pa da tange bia, “Kaia, dahat na gil ira sakena, kaik no tahut naga hanuat”? A tutun, ari diet te tange hagahe iau ing diet tange bia iau ianga huo. Diet te sip leh at iakano ra harpidanau ing na haan tupas diet.

Taie tikai tun at pai takodas ra matmataan ta God.

Io, da tange um hohe? Hohe, dahat ira Iudeia, dahat te kap ra kinkinis i tahut ta diet ing diet pai Iudeia? Pai ngan huo tun at. Kanong iau te hamines tar bia ira Iudeia ma diet ira mes mah, diet bakut, diet kis ra hena no dadas ta ira magingin sakena. 10 I hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,

“Taie tikai pai takodas. Taie tun at tikai.
11 Taie tikai pai palai ta ira tutun ta God,
ma taie tiga nong i sisilih uta God.
12 Diet bakut diet te siel wiis laah,
Diet tika bakut, diet te linge bia tar ta God.
Taie tikai pai gil no tahut.
Taie tun at tikai.
13 Ira udiet nianga i mapus hoing tiga midi di kitat tar ie.
Ira karame diet i harhuli.
Ira palabulu diet i mela haruat ma no talbore i harkarat.
14 Ira ha diet i hung ma ra harangungut ma ra nianga na harhuli.
15 Diet habir mon wara harubu bingibing.
16 Ma ta ira udiet hinahaan diet hatahuat sen mon no halhaliarai ma ra hinangul.
17 Diet pai nunure wara bulbul no malum.
18 No bunurut ma no urur tupas God i panim ta diet.”
19 Ma dahat nunure um bia asa ira harkurai ta God i tange, i tange huo taar ta diet ing diet kis ra hena kaike ra harkurai. Warah, waing taie tikai pa na tale bia na ianga bat ira uno sakena ma bia no ula hanuo bakut na tur ra hena tano harkurai ta God. 20 Ma i palai um bia iakan i tutun kanong God pa na kure bia tiga nong i takodas ra matmataan tana bia i gilgil haruat ta ira harkurai mon. Taie. Kanong ira uno harkurai at i hapalaine dahat bia dahat gil ra sakena.

God i kure bia tikai i takodas kanong i nurnur, ma pataie ta ira uno gingilaan haruat ta ira harkurai ta Moses.

21 Iesen ma kaiken um God i te hamines bia a takodasianai ma bia na kure mah bia tikai i takodas. Ma pai tahuat tano magingin na mur harkurai ta Moses. Ma kaike ra harkurai ma ira nianga ta ira tangesot i hinawas palai mah uta iakan ra linge. 22 Tano udiet nurnuruan ta Jisas Krais, God i kure bia diet takodas. Ma i kure huo ta diet bakut ing diet nurnur kanong diet bakut diet haruat sen mon. 23 Ma diet haruat kanong diet bakut diet te gil ra sakena ma diet te puko sukun talur leh no kinkinis haruat ma ira minarine God. 24 Iesen diet bakut, God i kure bia diet takodas tano uno harmarsai. A hartabar bia mon iakano linge i gil tar ta diet. Ma ga tale bia na gil huo kanong Jisas Krais ga kul halangalanga diet. 25 Ma God ga tar hawaat ie hoing tiga hartabar wara habaibai no uno ngalngaluan. Ma iakan ra hartabar i papalim huo ta diet ing diet nurnur tano dena. Nalua God ga hok baak ira magingin sakena diet ga gil, kaik gaam tar hawaat iakan ra mangana hartabar wara hamines bia i takodas. 26 Ga gil huo wara hamines ta iakan ra pakana bung kaiken bia a takodasianai waing naga talei bia aie at na takodas ma bia aie baling at mah nong na kure bia diet takodas ing diet nurnur ta Jisas Krais.

27 Io kaik, i tale bia da latlaat? Taie. Ma asa no burena? Hohe, ira udahat gingilaan i haruat ta ira harkurai? Taie. Iesen kanong dahat nurnur. 28 Ma i tale bia da tange huo kanong dahat nes kilam bia God i kure bia tikai i takodas kanong i nurnur, ma pataie bia i mur ira harkurai ta Moses. 29 Bia pai gor ngan huo gor nanaas bia God aie a God gar na Iudeia sen mon. Iakano i tutun? Hohe, pai God ie gar ta diet ira mes mah? Masa! A God gar udiet ira mes mah kanong tiga kapawena God sen mon kana. Ma aie nong na kure bia diet ing di ga kut ira palatamai diet, bia diet takodas kanong diet nurnur. Ma aie mah nong na kure bia diet ing pa di ga kut ira palatamai diet, bia diet takodas mah ta iakano mangana kapawena nurnur sen mon. 31 Io kaik, i nanaas bia dahat te lilik na linge bia ta ira harkurai ta Moses tano magingin na nurnur? Taie tun at! Dahat bul haut kaike ra harkurai.

Copyright information for `GFK