Romans 5

A malum i kis ta dahat ma God kanong no Natine i te hamaraam dahat tika ma God ing dahat baak ira ut na sakena.

Io kaik, a malum i kis um ta dahat ma God tano udahat kinkinis narako tano udahat Watong Jisas Krais kanong tano udahat nurnuruan God i te kure bia dahat takodas ra matmataan tana. Ma meram narako ta Krais dahat te laka ta iakan ra kinkinis God i te tabar bia dahat mei ma no uno harmarsai. Ma Krais i te gil huo kanong dahat te nurnur tana. Dahat la tur taar huo ta iakan ra kinkinis na harmarsai ma dahat kanakana ma ra gungunuama kanong dahat kis nanaho ma ra nurnuruan bia dahat na hatur kawase ira haridaan i hanuat meram ra minamarine God. Ma pai iakanin sen mon. Taie. Dahat kanakana ma ra gungunuama mah ta ira udahat ngunngutaan kanong dahat nunure tar bia nora ngunngutaan i hatahuat no magingin na tur dadas ra hena ra tinirih. Ma bia dahat tur dadas huo ta ira tinirih, i hanuat palai bia kaike ra tinirih i te walar sot dahat ma sen dahat pai ngan hoken ira mangana tunotuno diet puko. Ma bia dahat kaiken ra mangana tunotuno, io, i tale bia dahat na nanaho ma ra nurnuruan bia dahat na hatur kawase ira haridaan. Ma bia dahat nanaho ma ra nurnuruan huo, io, dahat pa na kis ta ra hirhir kanong God i te burange hahungi ira bala dahat ma no uno harmarsai ing ga tabar dahat ma no Halhaliana Tanuo.

Hokaiken, tano pakana bung haruat tun at tano sinisip ta God ing dahat pa ga petlaar wara gilgil um ta linge, Krais ga maat wara gaie dahat, dahat ing dahat ga tur talur God. A dadas pane leh at bia tikai na maat wara gaie tiga ut na takodas. Iesen i tutun mah bia tikai na iangor dak bia na maat wara gaie tiga bilai na tunotuno huo. Iesen God i hamines hapalaine bia aie at i sip dahat hokaiken, bia ing baak dahat ga ut na sakena taar Krais ga maat wara gaie dahat.

A tutun bia tano dene Krais, God i te kure bia dahat takodas ra matmataan tana. Ma bia iakano i tutun, io, i manga tutun bia Krais na halon dahat sukun no ngalngaluan ta God! 10 Hokaiken, a tutun ing dahat gate manga malentakuane baak God, io, tano minaat tano Natine, God ga hamaraam dahat tika mei. Ma bia iakano i tutun, io, i manga tutun bia tano nilon tano Natine, God na halon dahat kanong dahat te haramaraam taar mei huo! 11 Ma pai iakanin sen mon. Taie. Dahat kanakana ma ra gungunuama mah ta God kanong no udahat Watong Jisas Krais i te hamaraam tar dahat tika ma God.

Hoing ira tunotuno diet ga maat mekaia tano magingin sakena ta Adam, diet na lon mekaia tano takodasiana magingin ta Krais.

12 Io kaik, tiga linge i ngan hoing iakan. Tiga tunotuno mon ga halamlam halaka no magingin sakena ukai tano ula hanuo ma ga maat kanong ga gil no sakena. Ma ta iakano mon ra mangana ngaas no minaat ga haan taar ta ira tunotuno bakut kanong diet bakut diet ga gil no sakena.

13 (Io, a tutun bia no magingin sakena ga kis kai tano ula hanuo menalua bia ira harkurai ta Moses ga hanuat. Iesen pai tale bia da kilam tikai bia i gil ronga ing bia pa di bul harkurai baak. 14 Iesen nora minaat ga bul hasur ira tunotuno mekaia ho Adam tuk taar ta Moses, diet at mah ing diet pa ga gil ra sakena haruat ma no magingin na laka harkurai ta Adam. Ma Adam tiga tutun na malalarine ta nong i wara hinanuat namur. 15 Iesen no hartabar pai papalim haruat ma no magingin na laka harkurai. A tutun bia diet ira halengin diet ga maat kanong iakano kapawena tunotuno sen mon ga lake no harkurai. Iesen no harmarsai ta God ma no hartabar nong no kapawena tunotuno Jisas ga hartabar mei ma no uno harmarsai, io, iakano ga manga sal sakit gaam sal bus diet ira halengin! 16 Hokaiken, no hartabar i mes tano hunena nong i hanuat laah tano magingin sakena ta iakano kapawena tunotuno. Ma i hoken, bia no magingin na tuntunur ra harkurai ga tahuat laah tano kapawena magingin sakena ma ga kure hagahe ira tunotuno. Iesen no hartabar balik ga tahuat laah mekaia ta ira haleng na tintalen wara laklake ira harkurai, ma no hartabar ga kap hawaat no magingin bia God na kure bia tikai i takodas ra matmataan tana. 17 Kanong iakano kapawena tunotuno sen mon ga lake no harkurai, nora minaat ga tur leh bia na bul hasur ira tunotuno. Ma no burena ta iakano kapawena tunotuno sen mon. Iesen hohe ta diet ing diet te kap leh no harmarsai ta God nong i manga sal bus diet mei? Diet at ing diet te kap leh no hartabar ta God, iakano uno magingin ing i kure bia tikai i takodas ra matmataan tana. Ing bia i tutun bia no minaat i bul hasur ira tunotuno huo, io, i manga tutun sakit bia God na manga hatatik diet ing diet kap no nilon. Ma no gingilaan ta iakano kapawena tunotuno mon Jisas Krais no burena bia God na gil huo.)

18 Io kaik, hoing no kapawena laka harkurai sen mon ga huai ma God gaam kure hagahe um ira tunotuno bakut, io, huo mah no kapawena takodasiana gingilaan sen mon ga huai ma God gaam kure um bia ira tunotuno bakut diet takodas ra matmataan tana, kaik diet naga lon. 19 Hokaiken, hoing God ga kure bia diet ira halengin diet ira ut na sakena kanong iakano kapawena tunotuno sen mon pa ga taram nianga, io, huo mah, God na kure bia diet ira halengin diet na takodas ra matmataan tana kanong iakano kapawena tunotuno sen mon ga taram nianga.

20 Io, ma ira harkurai ta Moses ga tur huat um waing naga palai bia ira magingin sakena i manga tamat. Iesen bia ira magingin sakena ga manga tamat hanahaan huo, io, no harmarsai ga manga tamat sakit balik um. 21 Ma ga ngan huo waing no harmarsai naga papalim hoing no magingin sakena ga papalim huo. Ira minaat diet ga kis ra hena no dadas tano magingin sakena. Huo mah, diet ing God na kure bia diet takodas ra matmataan tana, diet na kis ra hena no dadas tano harmarsai, iakano harmarsai nong na hatahuat no nilon hathatika taar ta diet ing diet kap Jisas Krais no udahat Watong.

Copyright information for `GFK