Romans 9

No hargilgilamis ta God i tahuat laah mekaia tano uno sinisip at waing naga hamines no uno tamat na harmarsai.

Iau tange ra tutun hoing i haruat bia tikai narako ta Krais na tange huo. Iau pai harabota. Ma no balagu nong i kis ra hena tano Halhaliana Tanuo i suro haut bia iakan ra nianga i tutun. Ma i hoken, bia iau kilingane ra tamat na tapunuk narako tun at tagu ma iakano but na tinirih pa nale pataam. Hokaiken, iau gor kanan bia ni tur ra hena tano tamat na harpidanau ta God ma bia God gor kutus ise iau sukun Krais ing bia iakan gor harahut ira hinsakagu, diet ira Israel no nugu huntunaan tus. Diet at ing God ga halon hapatangen diet waing bia na natine. Diet at ing God ga kukubus bia na hatutun ira uno nianga taar ta diet. Audiet ira minari God ma diet at diet ga hatur kawase ira harkurai. Audiet no magingin na lotu tupas God ma diet ing God ga hinawase diet uta ira linge na gil wara gaie diet. Diet ira bulumur ta ira tamat me Israel. Ma bia Krais ga hanuat, ga hanuat mekaia tano udiet huntunaan, Krais at nong i naliu ta ira linge bakut ma aie God nong da lat hathatikanei. A tutun sakit.

Ing iau te tange huo, iau pai tange bia ira nianga ta God i te puko. Taie. Kanong warah, pai diet bakut ira bulumur ta Israel ing diet no Israel tutun. Ma diet pai bulumur tutun bakut diet ing diet ira bulumur ta Abraham. Taie. No nianga ta God di ga pakat ie i tange balik bia,“Diet ing diet mekaia ta Aisak sen mon, da nes kilam diet bia ira num bulumur diet.” Ma ira linge iau te tangtange i hoken. Diet ing di kaha diet tano dadas bia mon ta ira tunotuno, diet pai a nati God diet. Taie. Diet sen mon ing diet hanuat mekaia tano kunubus, da nes kilam diet bia diet ira bulumur tane Abraham. Ma iakan i palai kanong God ga kukubus hoken:“Tano pakana bung iau te puo tar taam, iau ni tapukus ma Sara na kap tiga bulu na tunaan.”

10 Ma pai iakanong sen mon. Rebeka ga kaha airuo kasang mekaia tiga tunaan sen mon, ma aie ne Aisak no hintubu diet ira Israel tutun. 11 Pa di ga kaha baak dir ma dir pa ga gil baak ta linge i tahut bia i sakena. Iesen God ga tange ta Rebeka bia,“No luena bulu na kap ra kinkinis na tultulai balik ra hena tano bulu nong di kahai namur.” God gate bul tar no uno lilik bia na gilamis tikai huo, kaik gaam tange huo waing no uno lilik na hanuat tutun. Iesen pa ga sip bia no uno lilik na hanuat tutun ta ira udir gingilaan. Taie. God ga sip bia no uno lilik na hanuat tutun mekaia ho ie at nong i tatau huo. 13 Iakan ra linge i hanuat huo hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,

“Iakop nong iau te sip ie iesen Esau nong iau te malok isei.”
14 Io, dahat na tange um hohe ta iakan ra linge? I nanaas bia God pai takodas? Taie tun at! 15 Iakanong i palai kanong God i tange tar ta Moses bia,

“Iau ni marse nong iau sip bia ni marsei.
Ma iau ni tar no balagu ta diet ing iau sip bia ni tar no balagu taar ta diet.”
16 Io kaik, no gingilaan na gilgilamis ta God pai tur laah tano baso ta ira tunotuno ma pai tahuat laah ta ing diet sip mah. Taie. Iesen ta God nong i tar ra harmarsai. 17 Ma huo mah, da was ta ira Halhaliana Pakpakat bia no nianga ta God ga haan tupas no tamat na lualua gar na Isip hoken bia,“Iau te tar iakan ra tamat na kinkinis na lualua taam kanong iau sip bia ni papalim taam wara hamhamines no nugu dadas ma bia no hinsagu na tamat hanahaan tano ula hanuo bakut.”

18 Io kaik, God i marse nong i sip bia na marsei ma i hadadas ira bala diet ing i sip bia na hadadas diet huo.

19 Io, bia ing i ngan huo i tale bia tikai na tange tagu bia, “Warah kaik God i kilam baak bia a mon nironga ta dahat? Tutun sakit, bia God i sip bia na gil tiga linge, taie tikai pai tale bia na sabakane sei.” 20 Iesen sige um augu ra tunotuno mon nu balu pukus God? Tiga gingop nong di gil ie ma ra pise pa na tiri ie nong ga gil ie bia, “Warah bih u te gil iau hoken?” 21 Hohe, pai takodas bia no ut na pakila gingop bia na papalim ma tiga hunghungana pikaia sen mon ma na gil tiga gingop wara uta ira bilai na pinapalim ma tiga mes na gingop balik uta ira mes na mangana pinapalim bia mon?

22 I tale hohe bia tikai na ngurungur? God ga sip bia na hamines no uno ngalngaluan ma bia na hapuasne no uno dadas. Io kaik, ga manga bala matien tupas diet ing diet kis na tinaguro taar wara hiniruo sakasaka. 23 Ma God ga gil huo waing naga hamines hapalai no uno tamat na minamar taar ta diet ing diet taguro taar wara kapkap no uno harmarsai, diet at ing God ga huna tagure diet bia diet na kap no uno bilbilai. 24 Ma sige um diet ing God ga marse diet huo? Dahat at ing ga tatau leh dahat. Ma pa ga tatau leh dahat mekaia ta ira Iudeia sen mon, iesen mekaia ta diet ira mes mah. 25 I hoing di ga pakat ie tano pakpakat tane Hoseia ing God ga tange bia,

“Iau ni kilam diet ing diet pa ga nugu matanaiabar diet bia anugu matanaiabar um diet.
Ma iau ni kilam nong iau pa ga sip ie bia aie nong iau sip um ie.
26 Ma ta ira katon ing iau ga tange ta diet bia, ‘Pai nugu matanaiabar muat’,
io, da kilam diet bia a natine no lilona God diet.”
27 Ma Aisaia ga ianga na tangesot gaam kakonga uta ira Israel bia,

“A tutun bia no winawas ta ira Israel i haruat ma ira wana kenas na wasasar,
iesen a bar hanawaan sen mon um ing God na halon leh diet.
28 Kanong warah, no Watong na habir wara tartar no uno kidilona harpidanau taar tano ula hanuo.”
29 I hoing Aisaia gate huna tange hanalue tar bia,

“Ing bia no Watong no Tamat na Umri pa gor hok tar tari ta ira udahat bulumur,
io, gor te hanuat huo ta dahat hoing ga hanuat ta diet ira Sodom,
ma dahat gor ngan mah hoing ira Gomora.”

God pa ga kure bia Israel i takodas kanong diet ga murmur ira harkurai ta Moses ma ira udiet gingilaan sen mon, ma diet pa ga nurnur.

30 Kaik, dahat na tange um hohe? Dahat nes bia diet ing diet pai Iudeia diet pa ga walar wara murmur no ngaas ta ing God naga kure bia diet takodas ra matmataan tana. Iesen God i te kure bia tari ta diet, diet takodas kanong diet te nurnur. 31 Ma ira Israel balik, diet ga murmur ira harkurai ing i hamines bia i hohe bia God na kure bia tikai i takodas ra matmataan tana. Iesen diet pa ga tale bia diet na mur haruat kaike ira harkurai. 32 Warah? Kanong diet pa ga mur kaike ira harkurai ma ra nurnuruan iesen diet ga lon hoing bia ira udiet gingilaan na haruat mon. Diet ga tuke diet tano haat na tukatuke. 33 I hoing no nianga ta God di ga pakat ie i tange bia,

“Nes baak! Iau te bul tar tiga bilai na haat kaia Saion.
Ma iakan ra haat ing i noh taar, ira tunotuno diet tuke diet tana.
Diet kap tuhar diet tana.
Iesen sige tikai i nurnur tana pa na kis ta ra hirhir.”
Copyright information for `GFK