1 John 3

OHONGAHO KHAMETONIPAMU

Moorare. Ohonga Mai napaho quba dzasa mina eete dzapami napa ao nomaeho khameto naate oorai. Oonita ttokaho abi napake khoukhau oi teeho quba bahe nokoi oho qesa Ohongake khoukhau oni.

Dzairamane, meenipamu napai ao Ohongaho khameto naate oorai oonihe napaho birabira ikanoma naataqu oi paana naataamake oorai. Oonihe oi paana naatemake Kiristu ooraiho isaki napa oorakoi oke napa qupadzomare. Oore, ape ma apei ao noho neseta oho kiito biirorai, Kiristu sesesei ooraiho isakita nokoi oora ma qaara nokome pobiteqi sesesei ooraita qupadzomare.

Oi abi teei kahosa teeke sarihiqako ao hu noo riitakoi, oi teeho bahe kahosa minarai gama hu noo dzongobetaquho isaki keke. Oonihe Kiristui kahosaamanipamu ma noi abiho kahosa minarake aima bamuitareiqi baata. Oonita apenei Kiristuho torota atimorai nokoi kahosaama naatorai. Qate kahosa qaupuqaupu abi nokoi Ohongaho akoako mooraama naateqi noke gesina naataamake oorai.

Khameto name, oho quba teei eto nike ikobetaino. Kiristu rike ma pobi, oonita apenei noho teteke iihaqi quba qidza eetorai nokoi noho rike ma pobi saridze ooraiqi oke eetorai.

Qate Iibadzai khoobaqata sohoro kahosa eete baaqoraiho quba moomi apenei kahosa eetorai nokoio noho asita oorai. Oonihe Ohongaho Khatai Saataho baurake rubengaitareiqi biranateqi abiho habara naate baateta. Oonomake eesuqi Ohongai khameto nome dzoomami noho biidza nokoho qupata oomi nokoi kahosa quba isanataama naate oke eetaama, oi nokoi ao Ohongaho asita biranate oorai, dzoobe.

10 Oonita Ohongaho khameto ma Iibadzaho khameto oho koridza ooqata paana naatorai. Oi teei baura qidza eetaama naatorai mae dzaira nomeho quba dzasa eetaama naatorai abi oonomai teqaha Iibadzaho asi qaate Ohongaho asita biranate ooraidzara.

DZASAHO TETE

11 Oi agobanipamuke napa Kiristuho noo nookami hee, Nike qesaho quba dzasa eete qaarareiqi hiireta. 12 Qate Kai noi Saataho nena ooqi noma nomeke teeteta oi quba apeho quba bahe noma nohoho baura qidzanihe, nomaehoi qanganita ttoka abi nokoi oonomake eeteqi nike ibo eete teetaquko eetoqa roqobetainohe nike oho teteke suimaino.

14 Ohongaho oko ma boto tupuho dza minake eetorai napai oke hee, Dzoobe, napai baata neta qaatahe ao qaraqaraho neta biranate ooraiqa hiibaridzo. Oonihe teei abiho dzasa eetaama noi baataho qausuta oorai. 15 Ma apei dzaira nomeke ibo eetorai noi taanga abi oonita qaraqara tatanga noho toro ooraidzara oke nike bageke eete qupadzomare.

16 Oi Kiristui napaho quba dzasa eeteqi te qaraqara nome qaanataranita napa dzasaho tete oke gesina naate qidzoke qaraqara napame qesamane napameke qaanataqu. 17 Oi teei ttokaho meuputa ooqi moomi noho qesai qangahasita oomi noi qoredza eete noke ota hoobidzaama naataqu oi teeho bahe noi qupita ooqi Ohongai dzasa eetoraiho teteke noi ruumenita qupadzomare.

18 Khameto name, eto napai too kakama dzasa eetainohe meenipamuke dzasa quba hobihobi baura samaneke eete qaarare. 19 Oke eeteqa napai Kiristuho pengata qupa napame too teeteqa hee, Oo napai meeqaho isaki ooniqi qupadzomakoi. 20 Oonihe qupa khatai napake qomaqoma hiibaquko erake qupadzomare, Oo Napaho qupai ao napake qomaqoma hiireqi Ohongaho qaamodzamodza eetoraita Ohonga noomae napake qomaqoma hiibaquko bamenomanipamu naatakoiqi hiibaridzoni. Oho quba eto ikobetaino.

21 Oonita dzairamane name, qupai napake qomaqoma hiibaama naatemi napai isanate attiamake Ohongaho toro biranatakoi. 22 Oi noi pai mootomi napa oke qusubaiteqi noho dzake qusubaite qaaqa, noho toro quba teeho quba pupu hiiremi moitakoi.

23 Oonihe pai oi teeho bahe, Napa Kiristuho dzapata atimaqa qesaho dzasa eete qaarareiqi hiireqi pai oke mootota. 24 Oho quba teei pai ooqake qusubaite qaaqa isanate Ohongama qesa dzaira eetorakoi. Oi Ohongai ao Sumasa nome napake moitemi hobihobi bagenoma naatorai oke napai mooqa hee, Meenipamu noi napake dzaira eetoraiqi hiibaridzoni.

Copyright information for `GHS