1 Peter 2

NAPAI OHONGAHO KHAMETO

Nike ao Soopara napameho baruna heena qidza eetteimami meke eetorai. Oi teeho bahe nikei Ohongaho khameto bittina oonita nike qusuho amena dzubina mekenoma oke muunoqake ohongahonga naatorakoi.

Oho qubake mee ma obera, tti ma ttire, ooso ma dzauba, ma quba oonoma oke gama tume biidzare.

NAPAI OHONGAHO OMA NAGA

Ma Kiristui paha ttuma minaho oma hisasainoma oonita nike isanate noho neta baa hasa hiibare. Oonihe Ohonga noke asatemi ikanomake eeteqi abi qesai noke ngiingi eetorai? Nookare nike oho qesa oma hisasainoma oonita Ohongai nike ttuttuiteqi ooma naga gootorai. Gootomi nike qaheuba dzube abi naate Dzesu Kiristuho dzapata qusuho kiridza qeeremi Ohongahota bagenomanipamu naatorakoi.

Oi teeho bahe Sinabidzaho geeta Ohongai hee, Nookare.
Anai Nagapa qibaho (Dzioho) khooru tuputa naga gootoqi oma ttuma minanoma asatemi oho ttittira naatorai. Oho quba apene ma apenei noho torota atimaqu bamu eseqobaqu. Oiqi hiiroraita ape ma apei noho torota atimorai napai moomi noi dzapanomani.

Qate gosogoso abi qesai ai tataumaama naateqi noke moohimi oma biidzanomaho isaki naatetanihe noi ikanomake eete naga oho ttittira naate oorai?
Oi nokoi Soopara napameho noo bai hiireqi oho kahosa eeteqi nokomae ota peemaitorai ma oma dzogetomorai. Oho isakita noko mokosu koko oke moohirareiqi hiiremi oorai.

NAPAI OHONGAHO QAHEUBA BARABETA ABI

Oonihe Ohongai nike ma napake asatemi napai nomaeho qaheuba oko ma boto tupu naate abi qiba qusunaho ttiihu barabara abi naateqi qidza ma rike nohoke abiho quba pattabetorare. Noi napake qupi neta dzeimami dzadza nohota agimoraiho noo oke napai minaraho quba hiire paanaitaridzoni. 10 Oi nike agobake baruna heena saridzaamake qaaqi orobasa naate qaatanihe, poiqa Ohongai nikeho baruna heme eetemi nike ma napai nomaeho oko ma boto naate oorai, ooboboo!

11 Oonita dzairamane name, ttokaho dza ma rumuba oi nikeho qupa rasaki eetakoita oke potti biire qaarare. 12 Oi nikei tuuma abiho bisata oomi nokoi nikeke biisi naate qomaqoma hiibarorihe oora ma qaara ma baura qidza nikehoke moo hasa hiireqa hee, Meeke Ohongai napaho bisata baaqoraiqi hiibaridzonita nookare.

NOO QUSUBAHO TETE NAPAHO

13 Qate abiho neta roo oorai oke Ohongake qupadzomaqi qusubaitorare. Oi abi qiba minaraho sooparani, mae ttokaho soopara qesaqesa nokoke Ohongai dzoobirorai. 14 Nokoi soropurunomake eheitakoinihe abi pobipobiho hasa hiiroraita nike noo gama qusubaite soubidzare.

15 Ohongai dza eetemi napai baura qidzake eesuhiqa khoukhau ma rasaki abiho too pui sibaridzoni. 16 Nookao, Ohongai napake qangata saqoromi oorai. Oonihe napai paha dzukudzukuta qeehiqa kabira naatareiqi noi teqaha napake saqobaranihe napai Ohongaho kokora eete isanataridzoho quba noi napake saqorota.

17 Oonita Ohongake ququimaqi noho oko ma boto gama kokora eete qaaqa ttokaho abi qibaho dzapa qusubaitareni, paha abi minaraho dzapa qusubaite qaarare.

18 Qate samaho baura abi, nikeho maimanei keba ma dzapani, mae koiri kairinoma, oonihe nike Ohongaho atti irita ooqa nokoho pesuta baura eete qaarare. 19 Oi nokohota teei oberama nike qangahasita mootomi nike Ohongake qupadzomaqi oho kahosa eetaama naataqu, oho qanga bamu. Oio tete bagenoma.

20 Oonihe nike pasena eetemi noko oho quba nikeke pobipobi quba teetemi oi oho isaki. Oi nike kahosa teeke saridzemi apei nike oho dzoobe hiibaqu? Baamu. Nike eto kahosa oonoma saridzaino. Oonihe nike baura qidza eeteqa oho quba heme mooraqu quba oi Ohongahota bagenoma naatakoita eto oho nookami qanganataino.

KIRISTUI NAPAHO BASARA

21 Oi Kiristui napaho quba heme mooqi tete oke napaho quba biraitemi napai ehequ nohoke iihaqi heme oonoma moo qaararidzoni. 22 Noi te kahosa teeqake saridzara, ma nokoi te obera noo noho toota saridzara. 23 Bamuhe, nokoi noho obera hiiremi, noi te oho ipi hiibarani. Noke heme moitemi oho gunu dzoomaranihe oke Ohonga pobipobiho maikhatai oke pobitakoiqi hiireqi oke noho botota moototaho teteke napamae suimorare.

24 Oi kahosai napahota baate bamu naatemi rike ma pobi napata eehaha naatare hiireqi Kiristui napaho qanga gama qere biireqi sama nomeke bagara biireqi hapahapata kahosa oke gama teetemi bamu naateta. 25 Oi noho qettai napaho poroba qidzaitorai. Oore, napai sipisipiho qesa sepesapeke tuuma qaariti poiqa qupa khata napameho Maikhata ma Sooparaho dzagata biranate qidzake naate oorai, Ohonga dzoobe!

Copyright information for `GHS